Δεν διανέμει μέρισμα η Μύλοι Λούλη για τη χρήση του 2017

Δεν διανέμει μέρισμα η Μύλοι Λούλη για τη χρήση του 2017
Δεν διανέμει μέρισμα η Μύλοι Λούλη για τη χρήση του 2017
Η ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2018 στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 (β) και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών:
-26 Απριλίου 2018:Ανακοίνωση και Δημοσίευση των Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων της χρήσης 2017 με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.loulismills.gr ).
-14 Ιουνίου 2018:  Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτίθεται να προτείνει στην επερχόμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2017.
Στην περίπτωση που η Εταιρεία αποφασίσει αλλαγή των παραπάνω ημερομηνιών ή /και αποφασισθεί διανομή μερίσματος ή  οιασδήποτε άλλης χρηματικής διανομής  από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, θα ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με νεότερη ανακοίνωση.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS