ΙΝFORM LYKOS: Στη λήξη της χρήσης 2017 εμφάνιζε αρνητικό κεφάλαιο κίνησης αντανακλώντας ασθενικά επίπεδα ρευστότητας.

ΙΝFORM LYKOS: Στη λήξη της χρήσης 2017 εμφάνιζε αρνητικό κεφάλαιο κίνησης αντανακλώντας ασθενικά επίπεδα ρευστότητας.
Αποτελεί μια από τις ιστορικές ελληνικές βιομηχανίες, αφού αριθμεί 120 χρόνια λειτουργίας στην αγορά
ΙΝFORM LYKOS: Στη λήξη της χρήσης 2017 εμφάνιζε αρνητικό κεφάλαιο κίνησης αντανακλώντας ασθενικά επίπεδα ρευστότητας

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΦΟΡΜ Π. ΛΥΚΟΣ
(Συνοπτικά στοιχεία)
  2017
(χιλ. ευρώ)
2016
(χιλ. ευρώ)
± % Διαφορά
(χιλ. ευρώ)
2015
(χιλ. ευρώ)
2014
(χιλ. ευρώ)
2005-2017
Άθροισμα     Μ.Ο.
(χιλ. ευρώ)
Πάγιο ενεργητικό 60.064 61.810 -3 -1.746 61.283 63.797 1.050.822 80.832
Λοιπό ενεργητικό 22.341 19.921 12 2.420 25.310 65.326 631.654 48.589
Σύνολο ενεργητικού 82.405 81.731 1 674 86.593 129.123 1.682.476 129.421
Κεφάλαια εταιρείας 47.120 49.775 -5 -2.655 52.538 77.896 924.283 71.099
Κεφάλαια μειοψηφίας 678 659 3 19 595 559 32.050 2.465
Μ/Μ χρέος 6.988 6.747 4 241 5.118 6.909 305.554 23.504
Βραχυπρόθεσμο 27.619 24.550 13 3.069 28.342 43.759 420.589 32.353
Σύνολο παθητικού 82.405 81.731 1 674 86.593 129.123 1.682.476 129.421
Πωλήσεις 62.611 62.474 0 137 64.864 122.334 1.191.754 91.673
Μεικτό κέρδος 8.347 8.244 1 103 9.308 34.221 333.444 25.650
EBITDA 5.014 4.538 10 476 2.470 10.238 135.448 10.419
EBIT 1.058 729 45 329 -1.131 4.800 67.244 5.173
Κέρδος προ φόρων -197 -535 63 338 -2.300 3.209 50.801 3.908
Φόροι + Μειοψηφία 375 369 2 6 -625 1.271 23.353 1.796
Καθαρό κέρδος -572 -904 37 332 -1.675 1.938 27.448 2.111
 
Μεικτό περιθώριο 13,3 13,2 1 0,1 14,4 28,0 28,0 28,0
Περιθώριο EBITDA 8,0 7,3 10 0,7 3,8 8,4 11,4 11,4
Περιθώριο EBIT 1,7 1,2 42 0,5 -1,7 3,9 5,6 5,6
Περιθώριο κέρδους π.φ. -0,3 -0,9 67 0,6 -3,5 2,6 4,3 4,3
Ιδια/Συνολικά κεφάλαια 58,0 61,7 -6 -3,7 61,4 60,8 56,8 56,8
Ξένα/Συνολικά κεφάλαια 42,0 38,3 10 3,7 38,6 39,2 43,2 43,2
Καθαρή απόδοση ιδίων -1,2 -1,8 33 0,6 -2,6 2,5 3,0 3,0
EBITDA/Ενεργητικό 6,1 5,6 9 0,5 2,9 7,9 8,1 8,1
ΙΝΦΟΡΜ LYKOS: Μητρική της εταιρεία είναι η αυστριακή εταιρεία AustriaCard, ο όμιλος της οποίας δραστηριοποιείται επιπλέον στην αγορά του digital security, διαθέτοντας δυο επιπλέον μονάδες παραγωγής έξυπνων καρτών, ταυτοτήτων και συναφών προϊόντων ασφαλείας και διαχείρισης δεδομένων υψίστης ασφαλείας στην Αυστρία και τη Ρουμανία.
  • Η AustriaCard ελέγχεται από την οικογένεια των ιδρυτών της Ινφόρμ Π. Λύκος, χρησιμοποιεί τα εμπορικά σήματα AustriaCard και Inform και λειτουργεί πέντε κέντρα προσωποποίησης έξυπνων καρτών στην Αυστρία, την Ελλάδα, την Πολωνία, τη Ρουμανία και την Τουρκία.
  • Το 2016 είχε πραγματοποιήσει πωλήσεις ύψους 122 εκατ. ευρώ και είχε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 11,5 εκατ. ευρώ, απασχολώντας 860 περίπου εργαζόμενους.
Η Ινφόρμ Π. Λύκος αποτελεί μια από τις ιστορικές ελληνικές βιομηχανίες, αφού αριθμεί 120 χρόνια λειτουργίας στην αγορά, ως διάδοχο επιχειρηματικό σχήμα εταιρείας που ιδρύθηκε με άλλη νομική μορφή το 1897.
  • Κατέκτησε εξέχουσα θέση στην ελληνική αγορά και σε αγορές της Ανατολικής και της Κεντρικής Ευρώπης στον χώρο της διαχείρισης εντύπων, της κατασκευής εντύπων ασφαλείας και του information management, με το εμπορικό σήμα Inform. Λειτουργεί μονάδες παραγωγής στην Ελλάδα, τη Ρουμανία και την Αλβανία.
  • Δραστηριοποιείται έντονα στην αγορά του business process outsourcing, παρέχοντας υπηρεσίες εκτύπωσης και εμφακέλωσης λογαριασμών, ηλεκτρονικής παρουσίασης λογαριασμών και διαχείρισης εκτυπώσεων για τραπεζικές, τηλεπικοινωνιακές και άλλες δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Στις 31.12.2017 η Ινφόρμ Λύκος σε ενοποιημένη βάση, βαρυνόταν με δανειακές υποχρεώσεις ύψους 19,59 εκατ. ευρώ, κατά 78,6% βραχυπρόθεσμες και αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 11,4% (+2,01 εκατ. ευρώ).

Οι συνολικές δανειακές και μη δανειακές υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, διαμορφώθηκαν σε 34,61 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 10,6% (+3,31 εκατ. ευρώ).

  • Εμφάνιζε αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (22,34 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 5,28 εκατ. ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (27,62 εκατ. ευρώ), αντανακλώντας ασθενικά επίπεδα ρευστότητας.
  • Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 2,07 εκατ. ευρώ (0,93 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016). Για τη διασφάλιση πιστωτών της ρουμανικής βιομηχανίας της είχαν εγγραφεί υπέρ αυτών προσημειώσεις υποθήκης επί παγίων της συνολικού ποσού 6,60 εκατ. ευρώ.
  • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
ΔιάστημαΕλάχιστη τιμήΜέγιστη τιμήΜεταβολή %
7 ημερών 0,832 0,890 -0,92
30 ημερών 0,792 0,890 3,59
3 μηνών 0,780 0,998 -1,37
6 μηνών 0,660 0,998 20,28
12 μηνών 0,655 0,998 11,45
http://www.bankingnews.gr

Δ.Ν.

BREAKING NEWS