ΤΙΤΑΝ ΑΕ: Στις 31.12.2017 εμφάνιζε υψηλό κεφάλαιο κίνησης, ενώ τα ίδια κεφάλαιά του αποδυναμώθηκαν

ΤΙΤΑΝ ΑΕ: Στις 31.12.2017 εμφάνιζε υψηλό κεφάλαιο κίνησης, ενώ τα ίδια κεφάλαιά του αποδυναμώθηκαν
 • H HSBC πρόσφατα μείωσε την τιμή-στόχο για την ΤΙΤΚ στα 27,0000 ευρώ ανά μετοχή από 28,0000 ευρώ προηγουμένως (ΠΟΛΥ ΦΙΛΟΔΟΞΟΣ πάντως στόχος).
ΤΙΤΑΝ ΑΕ: Στις 31.12.2017 εμφάνιζε υψηλό κεφάλαιο κίνησης, ενώ τα ίδια κεφάλαιά του αποδυναμώθηκαν

Στις 31.12.2017 ο όμιλος εμφάνιζε υψηλό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού του (594,1 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 297,7 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών του (296,4 εκατ. ευρώ).

 • Τα ταμειακά του διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 154,25 εκατ. ευρώ (179,7 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016).
 • Ο καθαρός δανεισμός του ήταν ύψους 723 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 62 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των επενδυτικών δαπανών του στη διάρκεια της χρήσης.
 • Οι λειτουργικές ταμειακές ροές του το 2017 ανήλθαν σε 118 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 7 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2016.
Επίσης, οι συνολικές δανειακές και μη δανειακές υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, διαμορφώθηκαν σε 1,23 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 0,9%. Αντιθέτως, οι δανειακές του υποχρεώσεις ανήλθαν σε 877,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 4,4%, ενώ ήταν σε ποσοστό 93,5% μακροπρόθεσμες.
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
 • H HSBC πρόσφατα μείωσε την τιμή-στόχο για την ΤΙΤΚ στα 27,0000 ευρώ ανά μετοχή από 28,0000 ευρώ προηγουμένως (ΠΟΛΥ ΦΙΛΟΔΟΞΟΣ πάντως στόχος).
ΔιάστημαΕλάχιστη τιμήΜέγιστη τιμήΜεταβολή %
7 ημερών 20,750 21,400 0,95
30 ημερών 19,780 21,650 -1,85
3 μηνών 19,780 25,350 -8,21
6 μηνών 19,480 25,350 0,24
12 μηνών 19,480 27,190 -12,19
ΤΙΤΑΝ ΑΕ(1): Συγχρόνως, τα ίδια κεφάλαιά του (1,37 δισ. ευρώ) αποδυναμώθηκαν κατά 11,8% (-183,1 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω επιστροφής κεφαλαίου και διανομής μερισμάτων στους μετόχους της μητρικής εταιρείας.
 • Οι μεγαλύτεροι μέτοχοί της, με μερίδια τουλάχιστον 5% στις 31.12.2017, ήταν η εταιρεία ΕΔΥΒΕΜ Ελληνικα Δομικά Υλικά των οικογενειών Κανελλόπουλου – Παπαλεξόπουλου (11,03%), ο Ανδρ. Λ. Κανελλόπουλος (10,72%), το Ιδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου (9,98%), ο Λεων. Α. Κανελλόπουλος (6,25%) και η ίδια η μητρική εταιρεία του ομίλου (5,26%).
ΤΙΤΑΝ ΑΕ(2): Από κοινού με τις θυγατρικές της, στα τέλη του 2017 η εταιρεία απασχολούσε 5.432 εργαζόμενους, έναντι 5.482 τα τέλη του 2016,
 • Εκ των οποίων 1.157 στην Ελλάδα και τη Δυτική Ευρώπη (21,3% του συνολικού αριθμού εργαζομένων),
 • 2.198 στη Βόρεια Αμερική (40,5%),
 • 1.253 στη Βουλγαρία, τη Σερβία και άλλες χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (23,1%)
 • και 824 στην Αίγυπτο και άλλες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου (15,1%).
Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 294,5 εκατ. ευρώ, έναντι 280,3 εκατ. ευρώ το 2016, καθώς υλοποίησε προγράμματα εθελούσιας εξόδου μέρους του προσωπικού της στην Ελλάδα και την Αίγυπτο, με συνολικό κόστος 4 εκατ. ευρώ και 6,3 εκατ. ευρώ, αντιστοίχως.

ΤΙΤΑΝ ΑΕ(3): Οι συνολικές, πάσης φύσεως αμοιβές των ανώτατων διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησής της απορρόφησαν 7,3 εκατ. ευρώ, έναντι επίσης 7,3 εκατ. ευρώ το 2016, εκ των οποίων 3,7 εκατ. ευρώ αφορούσαν αμοιβές έξι εκτελεστικών μελών της διοίκησης για τις υπηρεσίες τους και 1 εκατ. ευρώ επιπλέον αφορούσε συνταξιοδοτικά και αποταμιευτικά προγράμματα των ίδιων στελεχών της.
 • Στη διάρκεια του 2017 η επιχείρηση διέθεσε στους μετόχους της μέρισμα 8,5 εκατ. ευρώ, το οποίο συνδυάστηκε με επιστροφή κεφαλαίου 84,6 εκατ. ευρώ, κατόπιν απόφασης μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της.
 • Από τα κέρδη της χρήσης 2017 θα διαθέσει μέρισμα 4,2 εκατ. ευρώ, σε συνδυασμό με επιστροφή κεφαλαίου 42,3 εκατ. ευρώ.
ΟΜΙΛΟΣ ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ
(Συνοπτικά στοιχεία)
  2017
(χιλ. ευρώ)
2016
(χιλ. ευρώ)
± % Διαφορά
(χιλ. ευρώ)
2015
(χιλ. ευρώ)
2014
(χιλ. ευρώ)
2005-2017
Άθροισμα     Μ.Ο.
(χιλ. ευρώ)
Πάγιο ενεργητικό 2.001.370 2.165.034 -8 -163.664 2.370.963 2.235.017 27.425.244 2.109.634
Λοιπό ενεργητικό 594.097 624.743 -5 -30.646 577.784 576.232 8.072.860 620.989
Σύνολο ενεργητικού 2.595.467 2.789.777 -7 -194.310 2.948.747 2.811.249 35.498.104 2.730.623
Κεφάλαια εταιρείας 1.307.213 1.476.351 -11 -169.138 1.586.894 1.507.005 17.974.899 1.382.685
Κεφάλαια μειοψηφίας 62.459 76.465 -18 -14.006 118.391 120.590 1.019.480 78.422
Μ/Μ χρέος 929.349 829.973 12 99.376 940.547 898.420 11.718.232 901.402
Βραχυπρόθεσμο 296.446 406.988 -27 -110.542 302.915 285.234 4.785.493 368.115
Σύνολο παθητικού 2.595.467 2.789.777 -7 -194.310 2.948.747 2.811.249 35.498.104 2.730.623
Πωλήσεις 1.505.803 1.509.153 0 -3.350 1.397.818 1.158.414 17.617.456 1.355.189
Μεικτό κέρδος 435.454 437.014 0 -1.560 358.393 294.508 5.552.763 427.136
EBITDA 273.441 278.599 -2 -5.158 216.422 181.591 3.901.910 300.147
EBIT 157.012 151.492 4 5.520 85.727 76.556 2.443.423 187.956
Κέρδος προ φόρων 63.226 63.525 0 -299 42.144 46.821 1.715.217 131.940
Φόροι + Μειοψηφία 20.546 -63.919 84.465 8.390 15.874 386.227 29.710
Καθαρό κέρδος 42.680 127.444 -67 -84.764 33.754 30.947 1.328.990 102.230
 
Μεικτό περιθώριο 28,9 29,0 0 -0,1 25,6 25,4 31,5 31,5
Περιθώριο EBITDA 18,2 18,5 -2 -0,3 15,5 15,7 22,1 22,1
Περιθώριο EBIT 10,4 10,0 4 0,4 6,1 6,6 13,9 13,9
Περιθώριο κέρδους π.φ. 4,2 4,2 0 0,0 3,0 4,0 9,7 9,7
Ιδια/Συνολικά κεφάλαια 52,8 55,7 -5 -2,9 57,8 57,9 53,5 53,5
Ξένα/Συνολικά κεφάλαια 47,2 44,3 7 2,9 42,2 42,1 46,5 46,5
Καθαρή απόδοση ιδίων 3,1 8,3 -63 -5,2 2,2 2,1 7,4 7,4
EBITDA/Ενεργητικό 10,5 10,0 5 0,5 7,3 6,5 11,0 11,0
http://www.bankingnews.gr
 

Δ.Ν.

BREAKING NEWS