Τι απαντά η Ικτίνος σε δημοσίευμα του bankingnews - Σύμφωνα με την αρχή των ίσων αποστάσεων οι απαιτήσεις από μέλη του ΔΣ

Τι απαντά η Ικτίνος σε δημοσίευμα του bankingnews - Σύμφωνα με την αρχή των ίσων αποστάσεων οι απαιτήσεις από μέλη του ΔΣ
Τι απαντά η Ικτίνος σε δημοσίευμα του bankingnews - Σύμφωνα με την αρχή των ίσων αποστάσεων οι απαιτήσεις από μέλη του ΔΣ
Σε διευκρινίσεις σχετικά με τις απαιτήσεις από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και για την εξαγορά της κυπριακής εταιρείας Latirus Ltd. προχωρά η Ικτίνος Ελλάς, απαντώντας σε δημοσίευμα του bankingnews.gr.

Ειδικότερα, στη σχετική ανακοίνωση τονίζεται:

1. Οι απαιτήσεις από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ποσού 671 χιλιάδων αφορούν πωλήσεις προϊόντων και εμπορευμάτων αξίας 547 χιλιάδων πλέον ΦΠΑ 24% και έγιναν σύμφωνα με την αρχή των ίσων αποστάσεων όπως προβλέπεται για την τεκμηρίωση των Ενδοομιλικών Συναλλαγών. Η παραπάνω συναλλαγή έχει τακτοποιηθεί το 2018 με την κατάθεση ποσού 200.000 ευρώ  σε λογαριασμό όψεως της εταιρίας και με την παραλαβή τριών επιταγών για το υπόλοιπο ποσό.
2. Η απαίτηση κατά λοιπών συνδεδεμένων μερών ανέρχεται σε ποσό 8.752 ευρώ και όχι εκατομμύρια που αναφέρονται σε δημοσίευμα στον τύπο και αφορά απαίτηση από την εταιρία ΙΚΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
3. Το ποσό των 4.157.673 ευρώ που αναφέρεται σε δημοσίευμα αφορά το επιπρόσθετο ποσό που επρόκειτο να ληφθεί από την εταιρία ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ υπό την αίρεση της έγκαιρης λήψης όλων των σχετικών αδειών βάση της αρχικής συμβάσης πώλησης της Latirus το 2006 και με δεδομένο ότι ο ως άνω όρος δεν εκπληρώθηκε έγκαιρα και έως την ημερομηνία ολοκλήρωσης της εξαγοράς το 2018, το ποσό αυτό δεν είχε καταχωρηθεί στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ καθώς δε τηρούσε τα κριτήρια αναγνώρισης της απαίτησης.  Με τη σύμβαση αγοροπωλησίας της Latirus στις 30/3/2018, συμφωνήθηκε ότι οι συμβαλλόμενοι δεν έχουν οιοδήποτε αξίωση, απαίτηση οιοσδήποτε φύσης, δυνάμει της αρχικής συμφωνίας αγοροπωλησίας του 2006. Επίσης θα πρέπει να αναφερθεί ότι από της 19/12/2006 έως της 30/3/2018 είχαν πραγματοποιηθεί στην Latirus αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου συνολικού ύψους 7,698 εκατομμύρια ευρώ και το έργο έχει προχωρήσει με την έκδοση μιας σειράς όπως έχουν αναφερθεί στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του 2017 στις σελίδες 19-20.
4. Σχετικά με τις υποχρεώσεις ποσού 5,733 εκατομμυρίων ευρώ της εταιρίας Latirus αφορούν τις αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις που προέκυψαν κυρίως από την αποτίμηση του ακινήτου που κατέχει η εταιρία μέσο της θυγατρικής της εταιρίας ΙΚΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Η εταιρία ΙΚΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. συντάσσει τις οικονομικές καταστάσεις της σύμφωνα με τα  ΕΛΠ και αποτυπώνει τα ακίνητά της στο κόστος κτήσης το οποίο ανέρχεται κατά την 31/12/2017 σε ποσό € 11,22 εκατομμύρια.
Η εταιρία ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ως εταιρία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών έχει την  υποχρέωση να δημοσιεύει τις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και προκειμένου να αποτυπώσει την αξία της συμμετοχής της στη εταιρία ΙΚΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. (μέσω της εταιρείας Latirus) εκτιμά τα ακίνητα σε εύλογες αξίες.
Η εκτίμηση του ακινήτου έγινε από την εταιρία COLLIERS INTERNATIONAL και ανέρχεται στο ποσό των 33,645 εκατομμύρια.

Τι ανέφερε το bankingews.gr στις 10/04/2018
Τα μεγάλα κέρδη και ο κύκλος των πολύ μπερδεμένων συναλλαγών της Ικτίνος

Ο Ικτίνος φαίνεται ότι είναι από τις ελάχιστες εταιρίες των οποίων οι επιδόσεις της χρήσης 2017 εντυπωσιάζουν.
Και αυτό γιατί είναι μια καθαρά εξαγωγική εταιρία με τις εξαγωγές μαρμάρου να ενισχύονται πέρυσι κατά 54% σε σχέση με την χρήση 2016,  και να αποτελούν το 95% του κύκλου εργασιών της εταιρίας.
Σε ενοποιημένη βάση ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 44,9% και διαμορφώθηκε σε 51,72  εκατ. ευρώ έναντι 35,70  εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, το EBITDA για την χρήση 2017 ανήλθε σε 20,28 εκατ. ευρώ, έναντι 8,69  εκατ. ευρώ την προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 130,2 % και, τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 9,02 εκατ. ευρώ έναντι 800 χιλιάδων ευρώ.   
Βέβαια μελετώντας τις οικονομικές καταστάσεις προκύπτουν ζητήματα που χρήζουν διευκρινίσεων.
Όπως για παράδειγμα ότι έχουν γίνει πωλήσεις 547 χιλιάδων ευρώ σε μέλη ΔΣ και διευθυντικά στελέχη από μηδέν πέρυσι και εμφανίζονται απαιτήσεις 671 χιλιάδων ευρώ από διευθυντικά στελέχη και μέλη του ΔΣ.
Το γεγονός ότι οι απαιτήσεις είναι μεγαλύτερες από τις πωλήσεις εγείρει το ερώτημα αν έγινε χρηματοδότηση από την εταιρία κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων της νομοθεσίας.
Η εικόνα των συναλλαγών μελών ΔΣ και διευθυντικών στελεχών δημιουργεί απόλυτη σύγχυση και από το γεγονός ότι υπάρχουν υποχρεώσεις της εταιρίας 361 χιλιάδες από 427 χιλιάδες πέρυσι.
Με δεδομένο όμως ότι οι αμοιβές φέτος αυξήθηκαν στα 1,161 εκατ. ευρώ από 1,084 εκατ. ευρώ το 2017 καταβλήθηκαν ποσά 1,227 εκατ. ευρώ.
Επιπλέον από τις απαιτήσεις κατά λοιπών συνδεδεμένων μερών εμφανίζεται ξαφνικά το 2017 ένα ποσό 8,752 εκατ. ευρώ το οποίο είναι άγνωστο από που προέρχεται.
Πέραν τούτου σύγχυση δημιουργείται με το ζήτημα της θυγατρικής LATIRUS η οποία μέσω Κύπρου ελέγχει την εν Ελλάδι Ικτίνος Τεχνική και Τουριστική που έχει ως σκοπό την ανάπτυξη ξενοδοχειακών μονάδων στη Σητεία. Ειδικότερα η  ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ στις 19/1/2018 προχώρησε σε σύναψη συμφωνητικού για την εξαγορά του 79,656 % της εταιρίας Latirus Ltd από την εταιρία DolphinCi Thirteen Ltd, (συμφερόντων Καμπουρίδη-Dolphin Capital ) έναντι τιμήματος 14.000.000 ή 15.00.000 ευρώ ανάλογα με την ημερομηνία καταβολής του τιμήματος, καταβάλλοντας ως προκαταβολή ποσό 1.400.000 ευρώ.
Στις 30/3/2018 προχώρησε σε σύναψη του τελικού συμφωνητικού με τίμημα 14.000.000, καταβάλλοντας το υπόλοιπο τίμημα 12.600.000 ευρώ.
Η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ κατείχε ήδη ποσοστό 20,344% και μετά την εξαγορά κατέχει το 100% της εταιρίας Latirus Ltd και είναι ο αποκλειστικός μέτοχος.
Η Ικτίνος και ο βασικός της μέτοχος κος Χαϊδάς το 2006 είχαν μεταβιβάσει περί το 80% της Latyros που επαναγόρασε η Ικτίνος ως εξής:
α) Η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε έλαβε μετρητά ποσό ευρώ 7.844.576 .
β) Η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε έλαβε μετοχές που αντιστοιχούν στο 20,344% της εταιρείας LATIRUS ENTERPRISES LIMITED η οποία κατέχει ποσοστό 94,155% των μετοχών της ΙΚΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ.
γ) Από την πώληση αυτή προέκυψε ζημία ποσού € 820.301
Επίσης τότε είχε ανακοινωθεί επισήμως ότι «Η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε θα λάβει ποσό ευρώ 4.157.673 εφόσον βάσει της Σύμβασης Αγοροπωλησίας επιτευχθεί η λήψη αδειών οικοδόμησης και αγορά 400 στρεμμάτων τουλάχιστον.
Το ποσό αυτό θα καταχωρηθεί στα Αποτελέσματα Χρήσεως της ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε με την εκπλήρωση των παραπάνω όρων» .
Βέβαια πέραν των χρημάτων που λάμβανε η Ικτίνος θα ελάμβανε και ο βασικός μέτοχος της 1.142.327 ευρώ με άγνωστο το πως προκύπτει το ποσό.
Αυτά τα χρήματα ουδέποτε μπήκαν τουλάχιστον για την Ικτίνος στα ταμεία της εταιρίας και του ομίλου.
Τώρα κατέβαλε 14 εκ ευρώ για το 80% περίπου της Latirus συν την απαίτηση που δεν εκπληρώθηκε περί τα 18,157 εκατ. ευρώ.
Η αποτίμηση του 2017 για το σύνολο Latirus εμφανίζεται στα 27,5 εκατ. ευρώ από 30,5 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2016.
Βεβαίως και το 2016 και το 2017 στη Latirus υπάρχουν υποχρεώσεις 5,733 εκατ. ευρώ που δεν είναι γνωστό σε ποιον οφείλονται.
Την ίδια στιγμή στην Ελλάδα η θυγατρική ΙΚΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ και Τουριστική η οποία ελέγχεται από τη Latirus το 2016 εμφανίζει ενεργητικό 11,22 εκατ. ευρώ.
Τώρα το πως υπερδιπλασιάζεται το ενεργητικό της Κυπριακής μητρικής είναι ένα άλλο ζήτημα που ίσως ανάγεται σε θαύμα.
Προφανώς όλα αυτά αποτελούν λεπτομέρειες για τις εποπτικές αρχές που δεν έχουν μπει στον κόπο να ρωτήσουν για κρίσιμες κινήσεις και συναλλαγές της Ικτίνος και την αποτύπωσή τους στα οικονομικά στοιχεία της εταιρίας.
Σημειωτέον ότι η εταιρία έλαβε στις αρχές του 2018 δάνειο 10 εκατ. ευρώ από την Εθνική για τη χρηματοδότηση της εξαγοράς της latirus και βιομηχανική επένδυση.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.grbankingnews.gr

BREAKING NEWS