Ελβιεμέκ: Έκτακτη Γ.Σ. στις 8 Μαΐου 2018 για εκλογή νέων μελών της Επιτροπής Ελέγχου

Ελβιεμέκ: Έκτακτη Γ.Σ. στις 8 Μαΐου 2018 για εκλογή νέων μελών της Επιτροπής Ελέγχου
Για την εκλογή νέων μελών της Επιτροπής Ελέγχου, θα κληθούν να αποφασίσουν οι μέτοχοι της Ελβιεμέκ κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 8 Μαΐου 2018
Για την εκλογή νέων μελών της Επιτροπής Ελέγχου, θα κληθούν να αποφασίσουν οι μέτοχοι της Ελβιεμέκ κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 8 Μαΐου 2018, όπως ανακοίνωσε σήμερα (17/4/2018) η εταιρεία.
Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, σύμφωνα με το Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 3884/2010 και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελβιεμέκ, που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 17/04/2018, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 8 Μαΐου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 στην έδρα της εταιρείας, οδός Πατριάρχου Ιωακείμ 1 & Πειραιώς 209, Ταύρος, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του ακόλουθου μοναδικού θέματος ημερήσιας διάταξης:
Θέμα:
Εκλογή νέων μελών της Επιτροπής Ελέγχου του Ν. 4449/2017 σε αντικατάσταση παραιτηθέντων – Επανασυγκρότηση Επιτροπής
Σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης της σύγκλησης της ως άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 21 Μαΐου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στον ίδιο ως άνω τόπο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης, χωρίς δημοσίευση νεώτερης πρόσκλησης.
Σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης της σύγκλησης της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης ή μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 1η Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στον ίδιο ως άνω τόπο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης, χωρίς δημοσίευση νεώτερης πρόσκλησης.
Όπως αναφέρει σε ξεχωριστή της ανακοίνωση η Ελβιεμέκ, οι κ.κ. Ανδρέας Παπαδάκης του Θεοδώρου και Δημήτρης Ρεμαντάς του Νικολάου ορίστηκαν ως νέα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Ν. 4449/2017, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων κ.κ. Σταύρου Δρυμώνα και Βασιλείου Ταπραντζή.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 8ης Μαΐου 2018 θα κληθεί να επικυρώσει την εκλογή τους.
Κατόπιν της αντικατάστασης αυτής, την Επιτροπή Ελέγχου απαρτίζουν οι:
1. Ανδρέας Παπαδάκης του Θεοδώρου, οικονομολόγος, πρόεδρος
2. Δημήτρης Ρεμαντάς του Νικολάου, μέλος
3. Αφροδίτη Πετρίδου του Ναπολέοντος, μέλος

www.bankingnews.grbankingnews.gr

BREAKING NEWS