Ξυλεμπορία: Στις 30/4 ανακοινώνει αποτελέσματα για τη χρήση του 2017

Ξυλεμπορία: Στις 30/4 ανακοινώνει αποτελέσματα για τη χρήση του 2017
Ξυλεμπορία: Στις 30/4 ανακοινώνει αποτελέσματα για τη χρήση του 2017
 Η ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ (“Εταιρεία”) στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 & 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2018:
–Ημερομηνία ανακοίνωσης και δημοσίευσης των ετήσιων συνοπτικών οικονομικών στοιχείων χρήσης 2017 (1.1.2017 – 31.12.2017) που συνετάγησαν  βάσει των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ: Δευτέρα 30 Απριλίου 2018.
–Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων: Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018.
Σημειώνεται ότι η Εταιρεία προτίθεται να προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την μη διανομή οιουδήποτε ποσού μερίσματος.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS