ΕΛΤΡΑΚ- χρήση 2017: Νέα σημαντική βελτίωση των χρηματοοικονομικών της μεγεθών

ΕΛΤΡΑΚ- χρήση 2017: Νέα σημαντική βελτίωση των χρηματοοικονομικών της μεγεθών
Κέρδη ανά μετοχή σε € 0,3514 ευρώ από 0,2515 ευρώ το 2016
ΕΛΤΡΑΚ- χρήση 2017: Νέα σημαντική βελτίωση των χρηματοοικονομικών της μεγεθών

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους για το 2017 ανήλθαν σε €4.937 χιλ. έναντι €3.534 χιλ. το 2016 και της Εταιρίας σε κέρδη €15.409 χιλ. έναντι €1.305 χιλ.
  • Τα κέρδη της Εταιρίας περιλαμβάνουν συνολικό ποσό €13.226 χιλ. το οποίο αφορά ενδοομιλικά μερίσματα από τις θυγατρικές ΕΛΑΣΤΡΑΚ Α.Ε. και ELTRAK BULGARIA EOOD (ποσά €3.000 χιλ. και €10.226 χιλ. αντίστοιχα).
ΕΛΤΡΑΚ(1): Οι ενοποιημένες πωλήσεις στο 2017 ανήλθαν σε €93.281 χιλ. έναντι €91.223 χιλ. το 2016. Τα EBITDA σε 9.043  από 7.600 χιλ. ευρώ Ταμειακές ροές μετά από επενδύσεις 10.873 από 5.035 χιλ. ευρώ.

ΕΛΤΡΑΚ(2): Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 7.502 από 6.600

Τραπεζικóς Δανεισμóς 19.83

Καθαρός δανεισμός 12.361 χιλ. ευρώ από 13.267

Συνολο Ιδιων κεφαλαίων** 53.292 χιλ. ευρώ από 68.455

Κέρδη ανά μετοχή σε € 0,3514 ευρώ από 0,2515 ευρώ το 2016

(Λόγω μεγάλης επιστροφής κεφαλαίου + μερισματος)**Τελευταία τιμή  
€ 3,2200
Όγκος
23
Διαφορά Διαφορά %
€ 0,04 1,26


Τελευταία ενημέρωση:13:38:46
Τελευταία τιμή Όγκος Διαφορά Διαφορά % Αγορά Πώληση
Τιμή Όγκος Τιμή Όγκος
€ 3,22 23 € 0,04 1,26 € 3,24 106 € 3,3 750
Υψηλό ημέρας Χαμηλό ημέρας Προηγούμενο κλείσιμο Συναλλαγές ημέρας
Όγκος Αξία  
€ 3,28 € 3,2 € 3,18 5.642 18.179,48
Αριθμός πράξεων ημέρας Πακέτα ημέρας
Αριθμός Όγκος Αξία
26 0 0 0
Συν. αριθμός χρεογράφων Αριθμός εισηγμένων χρεογράφων Κεφαλαιοποίηση
14.050.971 14.050.971 45.244.126,62
http://www.bankingnews.gr

Δ.Ν.

BREAKING NEWS