Εκτός ταμπλό η Λανακάμ – Τι αναφέρει ο ορκωτός στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Εκτός ταμπλό η Λανακάμ – Τι αναφέρει ο ορκωτός στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
Προκαλεί πάντως εντύπωση γιατί η εισηγμένη δεν έλαβε υπόψη της τις σημειώσεις του ορκωτού, αφού πρόκειται για μικρά ποσά
Στην προσωρινή αναστολή της διαπραγμάτευσης των μετοχών της Λανακάμ προχώρησε το ΧΑ μετά από αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς όπως αναφέρει ο ορκωτός διατυπώνει γνώμη με επιφύλαξη.
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση «υπάρχουν βάσιμοι λόγοι υποψίας ότι οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2017 της εν λόγω εταιρείας, οι οποίες δημοσιοποιήθηκαν την 25 Απριλίου 2018, δεν έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των ΔΛΠ/ΔΠΧΑ, όπως προκύπτει από την έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή».
Σύμφωνα με τη δημοσιευμένη λογιστική κατάσταση χρήσης 2017, ο ορκωτός σημειώνει:
«Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής:
1) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε 40.000 ευρώ περίπου, με συνέπεια οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους να εμφανίζονται μειωμένες κατά 40.000 ευρώ περίπου και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά 40.000 ευρώ περίπου.
2) Στις εμπορικές απαιτήσεις από πελάτες περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση από προηγούμενες χρήσεις, συνολικού ποσού 56.097,24 ευρώ για τις οποίες δεν έχει διενεργηθεί ισόποση απομείωση.
Η μη διενέργεια της απαιτούμενης απομείωσης συνιστά παρέκκλιση από τις λογιστικές αρχές, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, με συνέπεια, η αξία των εμπορικών απαιτήσεων από πελάτες, τα αποτελέσματα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά 56.097,24 ευρώ.
Προκαλεί πάντως εντύπωση γιατί η εισηγμένη δεν έλαβε υπόψη της τις σημειώσεις του ορκωτού, αφού πρόκειται για μικρά ποσά.
Σημειώνεται πως η καθαρή θέση ανέρχεται στα 11,9 εκατ. ευρώ, άρα η επίδραση θα ήταν μικρή.
Η εταιρεία για την χρήση 2018 σημειώνει πως αναμένει αύξηση πωλήσεων 10% λόγω νέων συμβολαίων με εταιρείες του εξωτερικού.
Η εταιρεία κατέχει 36.721 μετοχές της ΕΧΑΕ.

Γ.Κ.
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS