Διατήρησε την κερδοφορία της η Μύλοι Λούλη το 2017 – Ποιοι είναι οι στόχοι της διοίκησης για το 2018

Διατήρησε την κερδοφορία της η Μύλοι Λούλη το 2017 – Ποιοι είναι οι στόχοι της διοίκησης για το 2018
Νέες επενδύσεις ύψους 5,3 εκατ. ευρώ πραγματοποίησε ο όμιλος στη χρήση 2017 – Στα 37,5 εκατ. ευρώ ο καθαρός δανεισμός
Παρά τη μείωση του τζίρου ο όμιλος Μύλοι Λούλη κατάφερε να διατηρήσει την κερδοφορία του στα ίδια επίπεδα με το 2016.
Πιο αναλυτικά οι πωλήσεις για την χρήση του 2017 στον όμιλο διαμορφώθηκαν στα 97,66 εκατ. ευρώ από 101,33 εκατ. ευρώ το 2016, μειωμένες κατά 3,62%.
Ανά τομέα δραστηριότητας διαπιστώθηκε μια αύξηση κατά 13,42% στις πωλούμενες ποσότητες καταναλωτικών προϊόντων, που ανήλθαν για την φετινή χρήση στους 26,2 χιλ. τόνους, ενώ πέρσι βρίσκονταν στους 23,1 χιλ. τόνους.
Η αύξηση αυτή επήλθε με αύξηση των πωλήσεων καταναλωτικών προϊόντων κατά 2,95%. Αντίστοιχα, στις πωλούμενες ποσότητες των βιομηχανικών προϊόντων υπήρξε μια αύξηση το 2017 κατά 1,30% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, χωρίς όμως αυτή να επηρεάσει θετικά τις πωλήσεις, καθώς σημειώθηκε μείωση 5,81% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
Τέλος, οι πωλήσεις μειγμάτων για την αρτοποιία και την ζαχαροπλαστική για το 2017 εμφάνισαν συνολικές πωλήσεις ύψους 6,31 εκατ. ευρώ από 5,35 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, αυξημένες κατά 17,94%, ενώ η νέα δραστηριότητα υπηρεσιών εκπαίδευσης του Ομίλου, μετά και από την ολοκλήρωση των δύο κύκλων επαγγελματικών σεμιναρίων το 2017, εμφάνισε συνολικές πωλήσεις ύψους  0,10 εκατ. από 0,02 εκατ. την προηγούμενη χρήση.
Τα Χρηματοοικονομικά Έξοδα στον Όμιλο για το 2017 ανήλθαν σε 2,04 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 22,73% από την αντίστοιχη χρήση του 2016.
Τα EBITDA στον Όμιλο για το 2017 υποχώρησαν στα 10,49 εκατ. μειωμένα από το 2016 κατά 6,59%.
Τα Καθαρά Κέρδη του Ομίλου προς απόδοση στους Ιδιοκτήτες της Μητρικής το 2017 διαμορφώθηκαν στα 2,76 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 2,78 εκατ. της προηγούμενης χρήσης. Η Αγορά Ενσώματων και Άυλων Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων του Ομίλου για το 2017 ανήλθε σε 5,33 εκατ. ευρώ από 1,91 εκατ. ευρώ το 2016.
Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στις νέες επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν στον Όμιλο και συγκεκριμένα στις επενδύσεις για την αγορά νέου εξοπλισμού, την αναβάθμιση υφιστάμενου και την απόκτηση οικοπέδου.
Ο Συνολικός Καθαρός Δανεισμός του Ομίλου την 31η Δεκεμβρίου 2017 ανήλθε σε 37,47 εκατ. ευρώ.
Όπως αναφέρεται στις λογιστικές καταστάσεις το ακίνητο της εταιρείας, που βρίσκεται στην πάροδο της Ιεράς Οδού αρ. 131 (Εμ. Παππά) στο Δήμο Αιγάλεω, κηρύχθηκε σε αναγκαστική απαλλοτρίωση δυνάμει της υπ' αριθμ. Δ12/6959/03.12.2013 απόφασης του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 446/Τεύχος Α.Α.Π./11.12.2013, για την κατασκευή έργων του Μετρό Αθήνας στην επέκταση της γραμμής προς Αιγάλεω για τον σταθμό Μετεπιβίβασης και Χώρων στάθμευσης του Μετρό στον Σταθμό «ΕΛΑΙΩΝΑΣ», στην περιοχή του Δήμου Αιγάλεω, Νομός Αττικής.
Η υπ’ αριθμ. 1052/2017 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών καθόρισε την προσωρινή τιμή μονάδας αποζημίωσης για το ως άνω ακίνητο και διέταξε την αποβολή της Εταιρείας από την απαλλοτριωθείσα έκταση υπό τον όρο της προηγούμενης συντέλεσης της απαλλοτρίωσης, η οποία και έχει συντελεσθεί δυνάμει του ΦΕΚ 125/Τεύχος Α.Α.Π./09.06.2017.
Εκκρεμεί η έκδοση αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών για τον καθορισμό οριστικής τιμής μονάδας της ως άνω απαλλοτριωθείσας έκτασης.
Στόχος της Διοίκησης και για το 2018 είναι αφενός να επιτύχει τους επιχειρηματικούς στόχους και αφετέρου να βάλει τις βάσεις για την υλοποίηση των στρατηγικών του Ομίλου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην περαιτέρω ανάπτυξη στην αγορά των μειγμάτων και των πρώτων υλών για την αρτοποιία και την ζαχαροπλαστική και στην βελτιστοποίηση του λειτουργικού κόστους μέσω της αξιοποίησης των συνεργιών εντός του Ομίλου.

Κύριοι στόχοι και δράσεις για τα επόμενα έτη:

- Προάσπιση και διατήρηση της ηγετικής θέσης στην αγορά των αλεύρων και περαιτέρω ανάπτυξη στην αγορά των μειγμάτων.
- Ανάπτυξη σε αγορές του εξωτερικού.
- Ανάπτυξη νέων προϊόντων.
- Καθορισμός πυλώνων και σχεδίου δράσεων Ανθρωπίνου Δυναμικού
- Διατήρηση της υψηλής ποιότητας στην παραγωγή και συνέχιση της αναβάθμισης των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου ποιότητας.
- Εστίαση σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης.

Η προβλεπόμενη πορεία για το 2018 εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αυξημένη αβεβαιότητα και αστάθεια στην εγχώρια αγορά, όμως η ισχυρή κεφαλαιακή δομή του Ομίλου σε συνδυασμό με τις υγιείς λειτουργικές και οργανωτικές δομές τις οποίες διαθέτει, προσδίδουν στην Διοίκηση τη δυνατότητα να διαχειριστεί αποτελεσματικά τυχόν δυσκολίες που πιθανόν ανακύψουν και να συνεχίσει απρόσκοπτα την υλοποίηση του στρατηγικού της πλάνου.
Σημειώνεται πως η διοίκηση δεν κάνει κάποια αναφορά σε επιστροφή κεφαλαίου για τη χρήση 2017, αν και έχει δώσει σημαντικές επιστροφές στα προηγούμενα έτη και δεν θα πρέπει να αποκλειστεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS