Μείωσε στο 4,98% το ποσοστό της στην Intracom Holdings η Horizon Growth Fund

Μείωσε στο 4,98% το ποσοστό της στην Intracom Holdings η Horizon Growth Fund
Μείωσε στο 4,98% το ποσοστό της στην Intracom Holdings η Horizon Growth Fund
Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «Intracom Holdings», σε εφαρμογή του Ν. 3556/2007, ως ισχύει, και σε συνέχεια της από 03/05/2018 γνωστοποίησης της HORIZON GROWTH FUND σχετικά με τα δικαιώματα ψήφου αυτής επί μετοχών της Intracom Holdings, γνωστοποιεί ότι στις 26/04/2018 το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της HORIZON GROWTH FUND κατήλθε του ορίου του 5,00% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και διαμορφώθηκε σε 4,98% (δηλ. 6.622.673 δικαιώματα ψήφου), έναντι προηγούμενου ποσοστού 5,42% (δηλ. 7.205.652 δικαιώματα ψήφου).

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS