Βιοτέρ: Στις 4 Ιουνίου 2018 η Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γ.Σ. για έγκριση της συμφωνίας εξυγίανσης

Βιοτέρ: Στις 4 Ιουνίου 2018 η Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γ.Σ. για έγκριση της συμφωνίας εξυγίανσης
Τη συμφωνία εξυγίανσης της εταιρείας θα κληθούν να εγκρίνουν, μεταξύ άλλων, οι μέτοχοι της Βιοτέρ κατά την Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στις 4 Ιουνίου 2018
Τη συμφωνία εξυγίανσης της εταιρείας θα κληθούν να εγκρίνουν, μεταξύ άλλων, οι μέτοχοι της Βιοτέρ κατά την Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις 4 Ιουνίου 2018.
Ειδικότερα, καλούνται οι Μέτοχοι σε Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 4 Ιουνίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00η πρωινή , στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Αθήνα (Ευτυχίδου αριθμ. 45 – Παγκράτι, 2ος όροφος), προκειμένου να λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης :
1. Έγκριση της, υπογραφείσης από 30/03/2018, συμφωνίας εξυγίανσης της εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΙΟΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατ' άρθρα 99επ. και 106 του Ν. 3588/2007, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.
2. Στο πλαίσιο της ανωτέρω συμφωνίας εξυγίανσης έγκριση αποδοχής, υπό τους όρους που περιγράφονται στην συμφωνία εξυγίανσης, της μεταβίβασης των 23 ακινήτων στους συμβαλλόμενους πιστωτές.

Σύντομο Ιστορικό
Στις 30 Απρίλιου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00μ.μ. οι μέτοχοι της εταιρείας συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, οδός Ευτυχίδου, αρ. 45 σύμφωνα με την από 05/04/2018 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της. Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρευρέθηκαν είκοσι ένα (21) μέτοχοι και εκπρόσωποι μετόχων που αντιπροσώπευσαν δώδεκα εκατομμύρια είκοσι μια χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα δύο (12.021.682) ψήφους, ποσοστό 68,383% του συνόλου των 17.579.754 μετοχών της εταιρείας. Αφού διαπιστώθηκε, σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, απαρτία και μετά την ενημέρωση από το Πρόεδρο της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, οι κ.κ. Κορδαλής Δημήτριος και Christian Comair, οι οποίοι παραστάθηκαν δια εκπροσώπων και οι οποίοι εκπροσωπούν συνολικό ποσοστό 7,634% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δια των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, υπέβαλαν αίτημα αναβολής της λήψης απόφασης επί των ανωτέρω θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου να πάρουν αντίγραφο και να λάβουν γνώση της από 30/03/2018 συμφωνίας εξυγίανσης που κατατέθηκε ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου με ημερομηνία δικασίμου την 23η Μαΐου 2018 και τελεί υπό την έγκριση του Δικαστηρίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Επιπλέον, οι ανωτέρω μέτοχοι, κ.κ. Κορδαλής Δημήτριος και Christian Comair, δια των εκπροσώπων τους, και κατόπιν σχετικού αιτήματος του νομικού συμβούλου της εταιρείας, δήλωσαν ρητά ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ της εταιρείας και των συγκεκριμένων μετόχων.
Μετά ταύτα, ο Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και σε εφαρμογή του άρθρου 17 παρ. 3 του Καταστατικού της εταιρείας το οποίο ορίζει : «Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20.», ανέβαλε τη λήψη απόφασης επί των δύο (2) θεμάτων της ημερησίας διάταξης για την 15η Μαΐου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας, Ευτυχίδου 45 Αθήνα.
Στις 15η Μαΐου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00μ.μ. οι μέτοχοι της εταιρείας συνήλθαν στην μετά από αναβολή της από 30/04/2018 Έκτακτη Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, οδός Ευτυχίδου αρ. 45. Στην μετά από αναβολή Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρευρέθηκαν δέκα οκτώ (18) μέτοχοι και εκπρόσωποι μετόχων που αντιπροσώπευσαν δέκα εκατομμύρια εξακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες διακόσιες είκοσι (10.677.220) ψήφους, ποσοστό 60,757% του συνόλου των 17.579.754 μετοχών της εταιρείας. Συνεπώς, σε αυτή την μετ'αναβολή Έκτακτη Γενική Συνέλευση δεν διαπιστώθηκε απαρτία σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, καθώς δεν παραβρέθηκε το σύνολο των μετόχων που είχαν ασκήσει το δικαίωμα αναβολής για την λήψη απόφασης, οπότε λόγω μη απαρτίας η εξ αναβολής Έκτακτη Γενική Συνέλευση δεν μπορεί να λάβει απόφαση.
Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30 Απριλίου του 2018 ασκήθηκαν δικαιώματα μειοψηφίας, όπως προβλέπεται στα άρθρα 39 του ΚΝ 2190/1920 και 17 του Καταστατικού της ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΑΠΑΡΤΙΑΣ ΣΤΗΝ Α' ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Σημειώνεται ότι η διαπίστωση της απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης θα γίνει με τους όρους των άρθρων 29 παρ. 4 του ΚΝ 2190/1920 και 14 παρ. 4 του Καταστατικού της εταιρείας, καθώς πρόκειται για Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση που συγκαλείται λόγω μη επίτευξης απαρτίας.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS