Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου: Στις 8 Ιουνίου 2018 η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου: Στις 8 Ιουνίου 2018 η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
Στις 8 Ιουνίου 2018 θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Κλωστοϋφαντουργίας Ναυπάκτου
Στις 8 Ιουνίου 2018 θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Κλωστοϋφαντουργίας Ναυπάκτου, όπως ανακοίνωσε σήμερα (17/5/2018) η εταιρεία.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 8η Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην Πεύκη Αττικής (οδός: Αγ.Γεωργίου 40-44), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της χρήσεως 2017 (από 01/01/2017 έως 31/12/2017) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού Ελεγκτή της εταιρίας.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της εταιρίας καθώς και τις εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά την υπό κρίση εταιρική χρήση 2017 (1/1/2017-31/12/2017).
3. Έγκριση του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 2017 (από 1/1/2017 έως 31/12/2017).
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση καταβολής αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Ενημέρωση των μετόχων σε τρέχοντα θέματα.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS