Τι θα μπορούσε να συμβεί στους ισολογισμούς αν τα άυλα περιουσιακά στοιχεία περιείχαν λίγο… αέρα «κοπανιστό»

Τι θα μπορούσε να συμβεί στους ισολογισμούς αν τα άυλα περιουσιακά στοιχεία περιείχαν λίγο… αέρα «κοπανιστό»
Στο υποθετικό σενάριο της μεγάλης απομείωσης κάποιες εισηγμένες θα έβλεπαν την καθαρή θέση να μειωνόταν δραματικά
Το ΧΑ και οι εισηγμένες έχουν εισέλθει σε ένα κύκλο αμφισβήτησης μετά τις καταγγελίες του αμερικανικού fund QCM αναφορικά με τον ισολογισμό της Folli Follie.
Αποθέματα, απαιτήσεις, άυλα περιουσιακά στοιχεία, υπεραξία επιχείρησης έως και ταμειακά διαθέσιμα έχουν αρχίσει να αμφισβητούνται από τους επενδυτές.
Η ουσία είναι πως η λογιστική κατάσταση κάθε επιχείρησης αποτυπώνει την εικόνα της εταιρείας στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και πολλές φορές έχουμε δει να πωλούνται θυγατρικές ή περιουσιακά στοιχεία και η εταιρεία να γράφει μεγάλες ζημιές ή μεγάλα κέρδη που σημαίνει πως η αποτίμηση δεν ήταν σύμφωνη με το τίμημα.
Επίσης έχουμε δει να διαγράφονται απαιτήσεις και να εμφανίζονται μεγάλες ζημιές που μειώνουν τα ίδια κεφάλαια.
Ένα «σκοτεινό σημείο» σύμφωνα με στελέχη της αγοράς έχει να κάνει με τα άυλα περιουσιακά στοιχεία ή την αξία επιχείρησης όπου συνήθως ο ορκωτός αναφέρει πως η φύση των άυλων στοιχείων και της υπεραξίας σε ό,τι αφορά τις αποτιμήσεις σχετίζονται με κρίσεις της διοίκησης για τη μελλοντική πορεία και ενέχουν στοιχεία αβεβαιότητας.
Θέτουν λοιπόν το ερώτημα τι γίνεται στην περίπτωση όπου πρέπει να γίνουν σημαντικές απομειώσεις;
Ειδικά σε εταιρείες που δεν εμφανίζουν κέρδη, μία σημαντική απομείωση θα μπορούσε να πλήξει την καθαρή θέση.
Σε άλλους ισολογισμούς παρατηρεί κάποιος τη μείωση των άυλων περιουσιακών στοιχείων αλλά λόγω υψηλής κερδοφορίας δεν γίνεται αισθητή η επίπτωση.
Στον πίνακα αποτυπώνεται το ύψος των άυλων περιουσιακών στοιχείων (σε κάποιες περιπτώσεις έχει προστεθεί και η υπεραξία επιχείρησης) και στη διπλανή στήλη αποτυπώνεται το ύψος της καθαρής θέσης.
Η Ιντραλότ έχει καθαρή θέση 57,8 εκατ. ευρώ και τα άυλα ανέρχονται στα 324 εκατ. ευρώ.
Η Forthnet έχει αρνητική καθαρή θέση κατά 189 εκατ. ευρώ η οποία θα μπορούσε να επιβαρυνθεί σημαντικά αν απομειωθεί μέρος από τα 179 εκατ. ευρώ των άυλων.
Η MLS και η Creta Farms έχουν επίσης σημαντικό ύψος άυλων σε σύγκριση με την καθαρή θέση, ενώ η J&P Άβαξ μπορεί να αντέξει μία απομείωση.
Η Τέρνα Ενεργειακή έχει μικρό ύψος συγκριτικά με την καθαρή θέση και μία απομείωση θα περνούσε απαρατήρητη.
Το ίδιο μπορεί κάποιος να πει και για την Έλτον, καθώς το ύψος των άυλων είναι μόλις στα 2,6 εκατ. ευρώ με την καθαρή θέση στα 50 εκατ. ευρώ.
Στελέχη της αγοράς σημειώνουν πως πρέπει να ξεπεραστεί το σοκ της Folli Follie και να γίνουν κινήσεις για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των επενδυτών ώστε να τερματιστεί η αμφισβήτηση των στοιχείων των λογιστικών καταστάσεων.

Γιώργος Κατικάς
george.Katikas@gmail.com
w
ww.bankingnews.gr

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS