Ε.Ε.: Νέα Οδηγία για την Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων

Ε.Ε.: Νέα Οδηγία για την Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων
Διασυνοριακή προστασία, αλλά και αυστηρότερους ελέγχους φέρνει η νέα ευρωπαϊκή οδηγία για την ασφάλιση αυτοκινήτων
Νέα οδηγία για την ασφάλιση της αστικής ευθύνης αυτοκινήτων ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιδιώκοντας τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας για τα θύματα των τροχαίων ατυχημάτων και τη διευκόλυνση της ελεύθερης μετακίνησης προσώπων και οχημάτων εντός της ΕΕ.
Η νέα οδηγία θα αποτελεί ουσιαστικά τροποποίηση της ισχύουσας οδηγίας 2009/103/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Οι σημαντικότερες αλλαγές που θα επέλθουν αφορούν:

-Στην αφερεγγυότητα του ασφαλιστή, καθώς κάθε κράτος μέλος υποχρεούται να συστήνει οργανισμό που έχει ως αποστολή την καταβολή αποζημίωσης για υλικές ζημίες ή σωματικές βλάβες που έχουν προκληθεί από όχημα το οποίο είναι ασφαλισμένο από επιχείρηση που τελεί υπό διαδικασία πτώχευσης ή υπό διαδικασία εκκαθάρισης ή εφόσον ο ασφαλιστής δεν έχει δώσει αιτιολογημένη απάντηση εντός τριών μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία ο ζημιωθείς κοινοποίησε την αίτηση αποζημίωσης.
Οι ζημιωθέντες πλέον θα αποζημιώνονται από τον εν λόγω οργανισμό του κράτους μέλους διαμονής τους και στη συνέχεια ο οργανισμός αυτός θα μπορεί να ζητήσει το ποσό αυτό από τον ογανισμό του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένη η ασφαλιστική επιχείρηση που εξέδωσε το συμβόλαιο
-Στην αντιμετώπιση των ανασφάλιστων οχημάτων, καθώς θα επιτραπεί στα κράτη μέλη η διενέργεια συστηματικών ελέγχων ασφάλισης οχημάτων με συνήθη στάθμευση στο έδαφος τρίτης χώρας.
Στο σχέδιο της οδηγίας επισημαίνεται ότι η οδήγηση ανασφάλιστων οχημάτων αποτελεί εντεινόμενο πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς το 2011 το κόστος από τις αξιώσεις αποζημίωσης για τα εν λόγω οχήματα υπολογίστηκε σε περίπου 870 εκ. ευρώ για το σύνολο της ΕΕ.
-Στην εναρμόνιση των υποχρεωτικών ελάχιστων ποσών κάλυψης των θυμάτων σε όλες τις χώρες της ΕΕ, καθώς προς το παρόν σε 13 κράτη μέλη ισχύουν χαμηλότερα ελάχιστα ποσά από αυτά που προβλέπει η ισχύουσα ευρωπαϊκή οδηγία.
-Στην εναρμόνιση των βεβαιώσεων σχετικά με τις αξιώσεις αστικής ευθύνης κατά του ασφαλισμένου που ικανοποιήθηκαν τα τελευταία πέντε έτη, με την υιοθέτηση ενιαίου τυποποιημένου εντύπου για όλα τα κράτη μέλη, προκειμένου αυτές να είναι αξιόπιστες και να λαμβάνονται υπόψη από τις ασφαλιστικές εταιρίες όταν ένας πολίτης μεταβαίνει σε άλλο κράτος μέλος και επιθυμεί να αλλάξει ασφαλιστή.
-Στην ενσωμάτωση μιας σειράς αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, οι οποίες διασαφηνίζουν ότι τα ατυχήματα που προκαλούνται κατά τη διάρκεια της συνήθους χρήσης ενός οχήματος για τον σκοπό της μεταφοράς, περιλαμβανομένων των περιπτώσεων κατά τις οποίες το όχημα χρησιμοποιείται σε ιδιωτική ιδιοκτησία, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS