Στις 29/6 η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Forthnet

Στις 29/6 η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Forthnet
Στις 29/6 η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Forthnet
Στις 29 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή, θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Forthnet Α.Ε.
Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό, τους Μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 στην έδρα της Εταιρείας, στον Δήμο Ηρακλείου Κρήτης (Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, περιοχή Βασιλικά Βουτών).

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

1. Υποβολή και έγκριση των απλών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 01.01.2017 έως 31.12.2017 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των οικονομικών καταστάσεων και της διαχειρίσεως της χρήσεως 01.01.2017 έως 31.12.2017.
3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωτών Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για την εταιρική χρήση 01.01.2018 έως 31.12.2018 (εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις) και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τη διεξαγωγή ειδικού φορολογικού ελέγχου και έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού για το έτος 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση αμοιβών και παροχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017 και προέγκριση παροχών και αμοιβών για τη χρήση 2018.
6. Έγκριση συμβάσεων με συνδεδεμένες επιχειρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.
7. Παροχή άδειας προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια και στη διοίκηση των συνδεδεμένων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920.
8. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου.
9. Τροποποίηση του άρ. 10 παρ. 1 του καταστατικού της Εταιρείας για την τυπική εναρμόνισή του με τον Κ.Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα – Κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας.
10. Διάφορες ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για όλα ή για ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε:
- Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 10η Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στην έδρα της Εταιρείας, στον Δήμο Ηρακλείου Κρήτης (Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, περιοχή Βασιλικά Βουτών)
- Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 23η Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στην έδρα της Εταιρείας, στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης (Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, περιοχή Βασιλικά Βουτών)
 
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS