ΑξΙΑnumbers: Στο 64,6% η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στο Χ.Α. τον Μάιο 2018

ΑξΙΑnumbers: Στο 64,6% η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στο Χ.Α. τον Μάιο 2018
ΑξΙΑnumbers: Στο 64,6% η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στο Χ.Α. Μάιο 2018
Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών κυκλοφορεί το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Μαΐου 2018. Τον Μάιο 2018 τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς ήταν τα εξής:
Η συνολική κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) έκλεισε στα €42,00 δισ., μειωμένη κατά 12,2% από τον προηγούμενο μήνα.
Εάν δεν ληφθεί υπόψη η κεφαλαιοποίηση που κατέχει το ΤΧΣ, η μείωση αγγίζει το 11,7%.
Οι εισροές κεφαλαίων από ξένους επενδυτές στην Ελληνική Αγορά, κατά την διάρκεια του Μαΐου, ήταν περισσότερες από τις εκροές.   
Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς ανέρχεται σε 67,2% έναντι 67,5% στο τέλος του προηγούμενου μήνα, καταγράφοντας μείωση της τάξεως του 0,5%.
Ωστόσο, συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ (1.644,34 εκατ. ευρώ ή 3,9%) στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ανέρχεται σε 64,6% έναντι 64,5% τον προηγούμενο μήνα παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 0,1%.
Συνολική αξία συναλλαγών €1,70 δις (αυξημένη κατά 54,1% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μειωμένη κατά 23,5% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους).
Ο συνολικός αριθμός των αξιών που μεταβιβάστηκαν λόγω διακανονισμού χρηματιστηριακών συναλλαγών ανήλθε στα 1.058.550.419 τεμάχια καταγράφοντας αύξηση 1,7% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (1.040.465.692 τεμάχια) και μείωση 66,6% σε σχέση με τον Μάιο του 2017 (3.170.810.928 τεμάχια).
Οι ξένοι επενδυτές τον Μάιο 2018 πραγματοποίησαν το 55,9% της συνολικής αξίας συναλλαγών.
22,85 χιλιάδες Ενεργές Μερίδες επενδυτών (από 16,95 χιλιάδες τον προηγούμενο μήνα).
948 Νέες Μερίδες επενδυτών (από 681 τον προηγούμενο μήνα).
Απώλειες της τάξης του 11,9% στην τιμή του Γενικού Δείκτη Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών από το τέλος του προηγούμενου μήνα.
Η Αξία Συναλλαγών του Μαΐου 2018 έφτασε τα €1.703,66 εκατ. (βλ. γράφημα 1) σημειώνοντας άνοδο κατά 54,1% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν €1.105,59 εκατ. Σε σχέση με τον Μάιο του 2017 που η αξία συναλλαγών ήταν €2.226,81 εκατ., σημειώθηκε μείωση της τάξης του 23,5%.Αντίστοιχα, η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών του Μαΐου 2018 ήταν €81,13 εκατ., αυξημένη σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου μήνα (€61,42 εκατ.) και μειωμένη της αντίστοιχης του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους (€101,22 εκατ.).
Ο αριθμός των Ενεργών Μερίδων για το μήνα Μάιο 2018 ανήλθε στις 22.850 έναντι 16.945 κατά τον προηγούμενο μήνα (τον Μάιο του 2017 ο αριθμός των ενεργών μερίδων ανήλθε στις 22.181).
Τον Μάιο 2018 δημιουργήθηκαν 948 Νέες Μερίδες Επενδυτών έναντι 681 νέων Μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα.
Η Κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) στο τέλος του μήνα υπολογίστηκε στα €42,00 δισ. (βλ. γράφημα 2). Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα που ήταν €47,82 δισ., σημειώθηκε μείωση της τάξης του 12,2%, ενώ συγκρινόμενη με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους που ήταν €42,95 δισ., σημειώθηκε μείωση κατά 2,2%.
Ανάλυση Συναλλαγών βάσει κατηγορίας επενδυτών

Τον Μάιο 2018 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εισροές της τάξης των €207,95 εκατ. Οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις (€293,75 εκατ.), Ετ. Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Ετ. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια (€2,21 εκατ.), Ιδιώτες, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις (€1,72 εκατ.), ενώ οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (€37,45 εκατ.), Οργανισμούς ΕΕ (€29,29 εκατ.), Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες (€19,87 εκατ.) και Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς (€3,17 εκατ.).
Οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται πωλητές, με εκροές κεφαλαίων ύψους €208,10 εκατ. Οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις (€271,18 εκατ.), Ετ. Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Ετ. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια (€7,72 εκατ.), Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς (€5,46 εκατ.), Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες (€1,60 εκατ.), ενώ οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Ιδιώτες, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις (€55,38 εκατ.), Ασφαλιστικές Εταιρίες (€10,36 εκατ.), Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (€10,35 εκατ.) και Επαγγελματικά Ταμεία Ιδιωτικής Ασφάλισης (€1,46 εκατ.).
Οι ξένοι επενδυτές τον Μάιο 2018 πραγματοποίησαν το 55,9% των συναλλαγών (σε σχέση με το 57,0% τον προηγούμενο μήνα ενώ τον Μάιο του 2017 είχαν πραγματοποιήσει το 56,8% των συναλλαγών) (βλ. γράφημα 3).
Οι Έλληνες Ιδιώτες επενδυτές (Ιδιώτες, Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις) τον Μάιο 2018 πραγματοποίησαν το 15,0% των συναλλαγών (τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησαν το 19,7% των συναλλαγών, ενώ τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους είχαν πραγματοποιήσει το 20,2% των συναλλαγών) (βλ. γράφημα 3).
Συμμετοχή Επενδυτών στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στο τέλος του μήνα -συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ- ανήλθε στο 64,6% παρουσιάζοντας αύξηση συγκριτικά με το ποσοστό του 64,5% που είχε διαμορφωθεί στο τέλος Απριλίου 2018, ενώ χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε στο 67,2% έναντι 67,5%. Τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ήταν 62,5% συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ και 65,5% χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ (βλ. γράφημα 4).
Οι Έλληνες επενδυτές στο τέλος του μήνα κατείχαν το 35,4% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο Χ.Α. (βλ. γράφημα 4).www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS