Με τιμή 2,56 ευρώ αποτιμούν οι θεσμικοί τη μετοχή της Folli Follie – Ποιες οι παραδοχές

Με τιμή 2,56 ευρώ αποτιμούν οι θεσμικοί τη μετοχή της Folli Follie – Ποιες οι παραδοχές
Κατά 1,7 δισ. ευρώ μειώνει το ενεργητικό η αποτίμηση των θεσμικών με ισόποση μείωση της καθαρής θέσης
Εξαιρετικά σκληρές παραδοχές κάνουν οι θεσμικοί για το μέλλον της Folli Follie, αποτιμώντας την σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα από αυτά που είχε όταν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την έθεσε εκτός διαπραγμάτευσης.
Το Bankingnews είχε δημοσιεύσει θέμα πριν λίγες εβδομάδες, με τις ανησυχίες των επενδυτών αναφορικά με γραμμές λογιστικών καταστάσεων.
Φαίνεται πως αυτές οι ανησυχίες αποτυπώνονται πλέον στα μοντέλα που υιοθετούν οι θεσμικοί.
Έτσι άυλα περιουσιακά στοιχεία, απαιτήσεις, αποθέματα, ταμειακά διαθέσιμα αλλά και άλλα στοιχεία των λογιστικών καταστάσεων μπαίνουν στην πρέσα και απομειώνονται σημαντικά.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Bankingnews το μοντέλο αποτίμησης που υιοθέτησαν κάποιοι θεσμικοί, βγάζει αποτίμηση 2,56 ευρώ ανά μετοχή με το τελευταίο κλείσιμο να είναι στα 4,80 ευρώ.
Η τιμή αυτή θα κριθεί από τον ισολογισμό που θα δημοσιεύσει ο ανεξάρτητος ορκωτός και αν υπάρχει μεγαλύτερη αξία, οι μεριδιούχοι θα ωφεληθούν, αν υπάρχει όμως μικρότερη θα έχουν νέα επιβάρυνση.
Πιο αναλυτικά στην τελευταία αποτίμηση των 321 εκατ. ευρώ και με τις παραδοχές που έχουν κάνει, το p/bv διαμορφώνεται στις 1,405 φορές και στοχεύουν σε 0,75, επομένως η αποτίμηση που θέλουν είναι 171 εκατ. ευρώ ή 2,56 ευρώ ανά μετοχή.
Αυτό σημαίνει περαιτέρω υποχώρηση της τιμής της μετοχής κατά 46%.
Πως φτάνουν σε αυτήν την αποτίμηση.
Από αποθέματα 635 εκατ. ευρώ, εκτιμούν ότι υπάρχει μόλις το 20%, άρα 127 εκατ. ευρώ.
Από απαιτήσεις 664 εκατ. ευρώ εκτιμούν ότι μπορεί να εισπραχθεί το 35% ή 232 εκατ. ευρώ.
Από ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 446 εκατ. ευρώ εκτιμούν ότι υπάρχει το 35% ή  156 εκατ. ευρώ.
Από λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία εκτιμούν ότι υπάρχει το 35% άρα από 330 εκατ. ευρώ μένουν 115 εκατ. ευρώ και το ίδιο ποσοστό αναμένουν για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία άρα από 19,6 εκατ. ευρώ μένουν 6,8 εκατ. ευρώ.
Σε ό,τι αφορά άυλα περιουσιακά στοιχεία και υπεραξία επιχείρησης οι θεσμικοί την εκτιμούν στο μηδέν, άρα χάνονται 26,7 εκατ. ευρώ άυλα και 95,4 εκατ. ευρώ υπεραξία.
Το υπόλοιπο των παγίων μειώνεται από 557,6 εκατ. ευρώ στα 446 εκατ. ευρώ.
Το σύνολο του ενεργητικού μειώνεται κατά 1,7 δισ. ευρώ και από 2,77 δισ. ευρώ διαμορφώνεται στο 1,07 δισ. ευρώ.
Η ζημιά μειώνει την καθαρή θέση από 1,92 δισ. ευρώ στα 228 εκατ. ευρώ.
Τέλος, οι υποχρεώσεις παραμένουν στα 855,9 εκατ. ευρώ άρα πλέον η μόχλευση είναι σημαντική.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS