Στις 29/6 η ΓΣ της Epsilon Net για αγορά ιδίων μετοχών

Στις 29/6 η ΓΣ της Epsilon Net για αγορά ιδίων μετοχών
Στις 29/6 η ΓΣ της Epsilon Net για αγορά ιδίων μετοχών
Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 29η Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της Epsilon Net A.E, στο Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη του Νομού Θεσσαλονίκης, Ζώνη ΕΜΟ Πάροδος 17ης Νοεμβρίου 87 – Ταχυδρομικός Κώδικας 555 34 – Κωνσταντινοπολίτικα.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για όλα ή για ορισμένα από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε:
A επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 10η Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στον ίδιο ως άνω τόπο.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης έχουν ως εξής:

-Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2017 έως 31η Δεκεμβρίου 2017, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή και έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων
-Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης 2017, καθώς και για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσης
-Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από το μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα χρήση 2018 (01.01.2018-31.12.2018) και καθορισμός της αμοιβής αυτών
-Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παρασχεθείσες υπηρεσίες
-Παροχή ειδικής άδειας για σύναψη συμβάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  23α του Κ.Ν. 2190/1920
-Εγκρίσεις συμβάσεων (έργου, πώλησης, εργασίας,  μισθώσεων, δανείων κ.α.)
-Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν.2190/1920
-Παροχή έγκρισης  για αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν 2190/1920
-Λοιπές εγκρίσεις για τα πεπραγμένα σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
-Αλλα θέματα – ανακοινώσεις.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS