Απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου και νέο στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης για τη ΔΕΗ περιλαμβάνει το Πολυνομοσχέδιο

Απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου και νέο στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης για τη ΔΕΗ περιλαμβάνει το Πολυνομοσχέδιο
Οι αλλαγές για Ενέργεια και Περιβάλλον στο πλαίσο του Πολυνομοσχεδίου
Σε σημαντικές αλλαγές αναφορικά με τον τομέα της Ενέργειας προχωρά το Πολυνομοσχέδιο που κατέθεσε η κυβέρνηση στη Βουλή.
Οι δράσεις που έχουν αναληφθεί ή πρόκειται να αναληφθούν στους τομείς Χωροταξίας, Περιβάλλοντος, της Ενέργειας και των Ορυκτών Πόρων, όπως περιγράφονται στο πολυνομοσχέδιο "για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022", είναι οι εξής:

- Επίτευξη των Εθνικών και Ευρωπαϊκών στόχων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Μεταβολή του ενεργειακού μείγματος, με σταδιακή αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ, μείωση της συμμετοχής του λιγνίτη και αξιοποίησης του φυσικού αερίου ως «καύσιμου γέφυρα». Ενεργοποίηση Εθνικής Επιτροπής για την Ενέργεια και το Κλίμα και κατάρτιση του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα.

- Εφαρμογή του νέου πλαισίου διαγωνισμών για τη στήριξη των μονάδων ΑΠΕ. Επανεκτίμηση του πλαισίου το 2020.

- Δημιουργία νέας οντότητας ανταλλαγής ενέργειας (HENEX) για τη χονδρική αγορά ενέργειας.
Ενεργοποίηση των τεσσάρων επιμέρους αγορών του Χρηματιστηρίου Ενέργειας και πλήρη λειτουργία του Target Model.

- Προώθηση πρωτοβουλιών ενεργειακής εξοικονόμησης.
Αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας στη βάση της Οδηγίας 27.
Μέτρα ενεργειακής αποδοτικότητας για τις ΜΜΕ. Αναβάθμιση υποδομών για την εξοικονόμηση ενέργειας στον κλάδο των μεταφορών.

- Επάρκεια και ασφάλεια εφοδιασμού για το σύνολο της χώρας.
Διασύνδεση των νησιών, ιδιαίτερα των μεγαλύτερων, με το ηπειρωτικό σύστημα.
Μέγιστη δυνατή διείσδυση των ΑΠΕ σε μικρότερα νησιά που δεν θα συνδεθούν.
Προώθηση της Πρωτοβουλίας για τα Ενεργειακά Νησιά και τα «Έξυπνα» Νησιά.

- Ανάδειξη της χώρας σε ενεργειακό διαμετακομιστικό κόμβο, μέσω της κατασκευής αγωγών φυσικού αερίου (ΤΑΡ, IGB, EastMed, Poseidon) και σχετικών υποδομών (Διαμετακομιστικός Σταθμός Αλεξανδρούπολης, υποδομές CNG, αναβάθμιση Σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου Ρεβυθούσας).

- Αποκέντρωση της παραγωγής ενέργειας και ενίσχυση της συμμετοχής των καταναλωτών, μέσα από την υλοποίηση του θεσμικού πλαισίου για τον ενεργειακό συμψηφισμό και τις Ενεργειακές Κοινότητες.

- Απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου και επέκταση του δικτύου.

- Εφαρμογή του νέου στρατηγικού σχεδίου για την ανάπτυξη της ΔΕΗ.
Εφαρμογή της απόφασης του Ευρωδικαστηρίου σχετικά με την πρόσβαση στον λιγνίτη.

- Ανάπτυξη συστήματος «Πράσινων Πιστοποιητικών» στην αγορά ενέργειας.

- Εκσυγχρονισμός του πλαισίου έρευνας και εξόρυξης υδρογονανθράκων.
Αναβάθμιση της ΕΔΕΥ και προσέλκυση ξένων και εγχώριων επενδύσεων, διασφαλίζοντας το δημόσιο συμφέρον και την προστασία του περιβάλλοντος.

- Αναδιάρθρωση της ΔΕΠΑ.

- Διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου για τη γεωθερμία.

- Υιοθέτηση πλέγματος πρωτοβουλιών για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας (ΚΟΤ, ταμείο επανασύνδεσης) και τη συγκράτηση του ενεργειακού κόστους (ελάφρυνση ΥΚΩ, «πάγωμα» ΕΤΜΕΑΡ, μείωση ΠΧΕΦΕΛ).

Αντιστοίχως, στον τομέα της Χωροταξίας και του Περιβάλλοντος προωθούνται:

- Ολοκλήρωση των Μεταρρυθμίσεων Χωροταξικού Σχεδιασμού και εφαρμογή της δευτερεύουσας νομοθεσίας για το νέο θεσμικό πλαίσιο.

- Αναθεώρηση του Περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδιασμού.

- Σχεδιασμός τοπικών χωρικών σχεδίων για όλη τη χώρα.

- Διαμόρφωση Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού για τον Τουρισμό, για τον Ορυκτό Πλούτο και για τις Ιχθυοκαλλιέργειες.

- Αναμόρφωση Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και για τη Βιομηχανία.

- Εφαρμογή νέου θεσμικού πλαισίου για τον θαλάσσιο χωρικό σχεδιασμό.

- Πλήρης λειτουργικότητα του νέου φορέα για το Κτηματολόγιο.

- Εφαρμογή χωριστής διαλογής στην πηγή και προώθηση της ανακύκλωσης.

- Λειτουργία υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων, με ελαχιστοποίηση της ταφής.

- Κατασκευή και λειτουργία υποδομών διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων και ηλεκτρονικού μητρώου αποβλήτων.

- Έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων για όλους τους οικισμούς με ισοδύναμο πληθυσμό άνω των 2000 κατοίκων (Οικισμοί Γ’ προτεραιότητας σύμφωνα με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ).

- Ολοκλήρωση του έργου των δασικών χαρτών και κύρωσή τους στο σύνολο της χώρας έως το 2020.

- Ολοκλήρωση της 20-ετούς Εθνικής Στρατηγικής για τα Δάση με στόχο την αειφόρο διαχείριση και την αύξηση της συνεισφοράς τους στο ΑΕΠ της χώρας.

- Ολοκλήρωση περιφερειακών σχεδίων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και λειτουργία εθνικού παρατηρητηρίου.

- Εθνική Στρατηγική για την Κυκλική Οικονομία και Προώθηση Δράσεων Κυκλικής Οικονομίας.

- Στελέχωση με προσωπικό αορίστου χρόνου και ενίσχυση με εξοπλισμό όλων (νέων και διευρυμένων) των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών.

- Στήριξη αναπτυξιακών δράσεων για τη δίκαιη μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών σε καθεστώς χαμηλής λιγνιτικής εξάρτησης.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS