Πτώση 1% στις τιμές των διαμερισμάτων το 2017 στην Ελλάδα

Πτώση 1% στις τιμές των διαμερισμάτων το 2017 στην Ελλάδα
Πτώση 0,2% στις τιμές των διαμερισμάτων το α΄ τρίμηνο του 2018
Το α΄ τρίμηνο του 2018 οι τιμές των διαμερισμάτων (σε ονομαστικούς όρους) ήταν κατά μέσο όρο μειωμένες οριακά κατά 0,2% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος.
Για το σύνολο του 2017, με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, οι τιμές των διαμερισμάτων μειώθηκαν με ετήσιο ρυθμό 1,0% (-1,9%, -1,0%, -0,8% και -0,4% το α΄, β΄, γ΄ και δ΄ τρίμηνο του 2017 αντίστοιχα), έναντι μείωσης 2,4% το 2016.
Πιο αναλυτικά, η μείωση των τιμών το α΄ τρίμηνο του 2018 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017 ήταν οριακή κατά 0,1% για τα “νέα” διαμερίσματα, δηλ. ηλικίας έως 5 ετών, και 0,3% για τα “παλαιά”, δηλ. ηλικίας άνω των 5 ετών.
Για το σύνολο του 2017, με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, η μείωση των τιμών σε σχέση με το 2016 ήταν 0,8% για τα “νέα” διαμερίσματα, έναντι μείωσης 3,0% το 2016, ενώ η αντίστοιχη μείωση για τα “παλαιά” διαμερίσματα ήταν 1,2% το 2017, έναντι μείωσης 2,0% το 2016.
Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή προκύπτει ότι οι τιμές των διαμερισμάτων το α΄ τρίμηνο του 2018 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017 μειώθηκαν οριακά κατά 0,1% στην Αθήνα, 0,3% στη Θεσσαλονίκη και στις άλλες μεγάλες πόλεις και 0,4% στις λοιπές περιοχές της χώρας.
Για το σύνολο του 2017, με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, η μείωση των τιμών των διαμερισμάτων στις ίδιες περιοχές σε σχέση με το 2016 ήταν 0,9%, 1,4%, 1,2% και 0,9% αντίστοιχα.
Τέλος, για το σύνολο των αστικών περιοχών της χώρας, το α΄ τρίμηνο του 2018 οι τιμές των διαμερισμάτων παρέμειναν αμετάβλητες σε σύγκριση με το α΄ τρίμηνο του 2017, ενώ για το σύνολο του 2017, η μέση ετήσια μείωση διαμορφώθηκε σε 1,0%, έναντι μείωσης κατά 2,4% το 2016.
Αναλυτικοί πίνακες για τις τιμές των ακινήτων κατά γεωγραφική περιοχή και με διάκριση μεταξύ “νέων” και “παλαιών” διαμερισμάτων δημοσιεύονται στο Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας (Πίνακες ΙΙ.7, ΙΙ.7.1, ΙΙ.7.2 και ΙΙ.8) και έχουν αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος στην ενότητα “Αγορά Ακινήτων”.
 
ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ (1) (2)

 
 


2016

2017 *

2017 *

2018 *

 
α΄

β΄*

γ΄*

δ΄*

α΄*

 
Ι. ΣΥΝΟΛΟ

 
   Δείκτης τιμών (2007=100)

59,6

59,0

59,0

59,1

58,8

59,1

58,9

 
   (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

-2,4

-1,0

-1,9

-1,0

-0,8

-0,4

-0,2

 


     
ΙΙ. ΚΑΤΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ

 
   1.   Νέα (έως 5 ετών)

 
       Δείκτης τιμών (2007=100)

61,2

60,7

60,8

60,8

60,4

60,8

60,7

 
       (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

-3,0

-0,8

-1,6

-0,7

-0,5

-0,3

-0,1

 
   2. Παλαιά (άνω των 5 ετών)

 
       Δείκτης τιμών (2007=100)

58,6

57,9

57,9

57,9

57,9

58,0

57,8

 
       (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

-2,0

-1,2

-2,1

-1,2

-0,9

-0,5

-0,3

 


     
ΙΙΙ. ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

 
   1.   Αθήνα

 
       Δείκτης τιμών (2007=100)

56,8

56,3

56,1

56,4

56,3

56,3

56,1

 
       (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

-1,8

-0,9

-2,0

-0,8

-0,6

-0,3

-0,1

 
   2.   Θεσσαλονίκη

 
      Δείκτης τιμών (2007=100)

55,3

54,5

54,5

54,5

54,1

54,8

54,4

 
       (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

-3,5

-1,4

-2,6

-1,2

-1,3

-0,5

-0,3

 
   3.   Άλλες μεγάλες πόλεις

 
       Δείκτης τιμών (2007=100)

62,3

61,6

61,8

61,5

61,3

61,7

61,6

 
       (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

-2,3

-1,2

-1,9

-1,6

-0,9

-0,5

-0,3

 
   4.   Λοιπές περιοχές

 
       Δείκτης τιμών (2007=100)

64,6

64,0

64,3

64,1

63,6

64,0

64,0

 
       (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

-3,0

-0,9

-1,5

-0,8

-0,7

-0,6

-0,4

 
   5.   Αστικές περιοχές (σύνολο)

 
       Δείκτης τιμών (1997=100)

151,2

149,7

149,6

149,9

149,6

149,9

149,5

 
       (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

-2,4

-1,0

-1,9

-1,1

-0,5

-0,4

0,0

 
  * Προσωρινά στοιχεία.

            Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος.(1) Για την κατασκευή των δεικτών της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με τις τιμές στην αγορά οικιστικών ακινήτων χρησιμοποιούνται τα αναλυτικά στοιχεία, τα οποία συγκεντρώνει το Τμήμα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων από τις αρχές του 2009, με βάση την ΠΔ/ΤΕ 2610/31.10.2008, από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν τις εκτιμήσεις των τραπεζών για την τρέχουσα εμπορική αξία των οικιστικών ακινήτων, καθώς και πληροφορίες για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους. Ο αριθμός των εκτιμήσεων που έχουν ήδη αναγγελθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος (έως το τέλος Απριλίου του 2018) έφθασε συνολικά τις 709,3 χιλιάδες (65,9% διαμερίσματα,19,1% μονοκατοικίες, 6,2% μεζονέτες, 6,2% οικόπεδα και 2,6% λοιπά ακίνητα).

(2) Τυχόν διαφορές μεταξύ επιπέδων τιμών και μεταβολών στον Πίνακα οφείλονται σε στρογγυλοποίηση.


www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS