Κρι-Κρι: Στις 3 Ιουλίου 2018 η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Κρι-Κρι: Στις 3 Ιουλίου 2018 η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
Στις 3 Ιουλίου 2018 θα πραγματοποιηθεί η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Κρι-Κρι
Στις 3 Ιουλίου 2018 θα πραγματοποιηθεί η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Κρι-Κρι, όπως ανακοίνωσε σήμερα (12/6/2018) η εταιρεία.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Κρι-Κρι Βιομηχανία Γάλακτος Ανώνυμη Βιομηχανική & Εμπορική Εταιρία», που εδρεύει στις Σέρρες (3ο χλμ ΕΟ Σερρών – Δράμας), με αρ. Μ.Α.Ε. 30276/06/Β/93/12 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 113772252000, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και δυνάμει της με αρ.11 από 29-5-2018 σχετικής απόφασής του, καλεί τους κ.κ. μετόχους της στην 23η ετήσια τακτική γενική συνέλευση στις 3 Ιουλίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 1:00μ.μ. στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης 3ο χλμ. Σερρών –Δράμας, 62125, Σέρρες (στην αίθουσα του 1ου ορόφου του κτιρίου γραφείων), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2017 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2017.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2018.
4. Έγκριση διάθεσης κερδών της εταιρικής χρήσης 2017.
5. Έγκριση συμμετοχής μελών Διοικητικού Συμβουλίου στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διεύθυνση άλλων εταιρειών.
6. Έγκριση απόκτησης ιδίων μετοχών της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920.
7. Λοιπά Θέματα- Ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε Α' Επαναληπτική Συνέλευση την Τρίτη 17 Ιουλίου 2018 και ώρα 1:00μ.μ. στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης 3ον χλμ. Σερρών –Δράμας, 62125, Σέρρες (στην αίθουσα του 1ου ορόφου του κτιρίου γραφείων). Η ημερομηνία καταγραφής για την Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση είναι η Παρασκευή 13 Ιουλίου 2018.
Η σχετική έγγραφη βεβαίωση της “ΕΧΑΕ” ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση αναφορικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα που προηγείται της συνεδρίασης της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS