Οι τρομοκρατικές επιθέσεις μεταξύ 2004-2016 κόστισαν στην ΕΕ σχεδόν 180 δισ. ευρώ - Στα 10 δισ. το κόστος για την Ελλάδα

Οι τρομοκρατικές επιθέσεις μεταξύ 2004-2016 κόστισαν στην ΕΕ σχεδόν 180 δισ. ευρώ - Στα 10 δισ. το κόστος για την Ελλάδα
Το Ηνωμένο Βασίλειο υπέστη τη μεγαλύτερη οικονομική ζημία
Το ποσό των 180 δισ. δολαρίων κόστισαν οι τρομοκρατικές επιθέσεις μεταξύ 2004 - 2016 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με μελέτη της RAND.
Το Ηνωμένο Βασίλειο υπέστη τη μεγαλύτερη οικονομική ζημία κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ήτοι 43,7 δισ. ευρώ.
Τα τελευταία χρόνια, η Γαλλία έχει πληγεί ιδιαίτερα από τρομοκρατικές επιθέσεις και σημείωσε οικονομική ζημία ύψους 43 δισ. ευρώ. Η Ισπανία κατέκτησε την τρίτη θέση με απώλειες ύψους 40,8 δισ. Ευρώ.
Η έρευνα μέτρησε τις επιπτώσεις της τρομοκρατίας στην αύξηση του ΑΕΠ σε ολόκληρη την Ευρώπη, χρησιμοποιώντας οικονομετρική μοντελοποίηση για να εκτιμήσει τον δυνητικό οικονομικό της αντίκτυπο.
Παρόλο που οι καταναλωτικές συνήθειες των καταναλωτών παρέμειναν σταθερές μετά τις επιθέσεις, οι επενδύσεις μειώθηκαν και αυτό οφειλόταν κυρίως στους ανθρώπους που ζούσαν περισσότερο για το παρόν και όχι στην εξοικονόμηση για το μέλλον.
Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι για την Ελλάδα, το κόστος ξεπέρασε τα 10 δισ. ευρώ.
 


Όπως αναφέρει η έρευνα της RAND, τα κράτη μέλη της ΕΕ θα μπορούσε να πετύχει σημαντικά οικονομικά οφέλη, αντιμετωπίζοντας τα κενά και τα εμπόδια στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, ιδίως με την ανάπτυξη ενός κύκλου πολιτικής εγκληματικότητας της ΕΕ που θα βασίζεται στην τεκμηρίωση, όπου θα συμμετέχουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια.
Στο πλαίσιο αυτό, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να διεξάγουν εκτεταμένες εκ των προτέρων αξιολογήσεις και εκ των υστέρων αξιολογήσεις των μέτρων καταπολέμησης της τρομοκρατίας.
Η αποτελεσματικότητα και η συμμόρφωση των προγραμμάτων καταπολέμησης της ριζοσπαστικοποίησης με τα θεμελιώδη δικαιώματα πρέπει να εξακολουθήσουν να παρακολουθούνται.
Το πλαίσιο καταπολέμησης της τρομοκρατίας απαιτεί περαιτέρω βελτίωση.
Πρέπει να προωθηθεί μια ευρωπαϊκή κουλτούρα επιβολής του νόμου με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, στην οποία να μοιράζονται και να αναλύονται οι σχετικές πληροφορίες, να χρησιμοποιούνται ορθά τα μέσα δικαστικής συνεργασίας και να επιδιώκεται η στήριξη των οργανισμών της ΕΕ.
Αυτό απαιτεί επίσης τη διάθεση σημαντικών πόρων για την κατάρτιση και τις ανταλλαγές.
Πέραν της αποτελεσματικότερης δράσης στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, τα μέτρα αυτά θα μπορούσαν να αυξήσουν την ευημερία του πληθυσμού, να μειώσουν τις υλικές και άυλες επιπτώσεις της τρομοκρατίας και να διασφαλίσουν την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων όταν επηρεάζονται από μέτρα αντιτρομοκρατίας.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS