Μέγας Γύρος: Διψήφια αύξηση πωλήσεων και ενισχυμένη λειτουργική κερδοφορία στο 2017

Μέγας Γύρος: Διψήφια αύξηση πωλήσεων και ενισχυμένη λειτουργική κερδοφορία στο 2017

Σε 34 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα έσοδα της βιομηχανίας κρέατος Μέγας Γύρος το 2017

 Μέγας Γύρος: Διψήφια αύξηση πωλήσεων και ενισχυμένη λειτουργική κερδοφορία στο 2017


Διψήφια αύξηση πωλήσεων και ενισχυμένη λειτουργική κερδοφορία παρουσίασε το 2017, σε ενοποιημένη βάση, η βιομηχανία επεξεργασίας κρέατος Μέγας Ελληνικός Παραδοσιακός Γύρος ή Μέγας Γύρος, όπως είναι πιο γνωστή.

Η επιχείρηση, στην οποία συμμετέχουν και παλαιότερα στελέχη-μέτοχοι της βιομηχανίας αλλαντικών Π. Γ. Νίκας, εδρεύει και έχει τις εγκαταστάσεις της στον Ασπρόπυργο Αττικής. Ξεκίνησε να λειτουργεί παραγωγικά στις αρχές του 2007. Εχει δημιουργήσει βιομηχανική θυγατρική εταιρεία στις ΗΠΑ.


Κατά το 2017, αν και ενίσχυσε την κερδοφορία της σε ενοποιημένη βάση, δεν μπόρεσε να πετύχει το ίδιο σε εταιρική βάση, προφανώς λόγω του έντονου εγχώριου ανταγωνισμού. Η θυγατρική της στις ΗΠΑ αύξησε κατά 51% τις πωλήσεις της και παρουσίασε θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, έναντι αρνητικού το 2016.

Στις εγκαταστάσεις της στον Ασπρόπυργο Αττικής η βιομηχανία παράγει νωπά και κατεψυγμένα παρασκευάσματα κρέατος και πουλερικών, χρησιμοποιώντας μονάδα 10.000 τ.μ. με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, ειδικά σχεδιασμένη, όπως αναφέρεται, για τις ανάγκες παρασκευής προϊόντων κρέατος. Παράγει, κατά κύριο λόγο, γύρο από χοιρινό κρέας και γύρο από κοτόπουλο. Επίσης, σουβλάκια από χοιρινό και σουβλάκια από κοτόπουλο, κεμπάπ και μπιφτέκια, σε μεγάλη ποικιλία. Θεωρείται ότι κατέχει την πρώτη θέση στην παραγωγή γύρου στην Ελλάδα, με όγκο παραγωγής περί τους 35 τόνους ημερησίως.

Σύμφωνα με τον ισολογισμό της, τα έσοδα της μητρικής εταιρείας ΜΕΓΑΣ ΓΥΡΟΣ το περασμένο έτος ανήλθαν σε 27,79 εκατ. ευρώ, από 26,43 εκατ. ευρώ το 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 5,1% σε ποσοστό ή 1,355 εκατ. ευρώ, σε ετήσια βάση. Η αύξηση των πωλήσεων συνοδεύτηκε από εξασθένηση του μεικτού περιθωρίου κέρδους της κατά μισή και πλέον εκατοστιαία μονάδα, στο 18,5%, από 19,2% το 2016, γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο των 5,15 εκατ. ευρώ, έναντι μεικτών κερδών 5,085 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+1,3%).

Συγχρόνως, η επιχείρηση κατέγραψε μειωμένα κατά 11,6% κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 2,50 εκατ. ευρώ, από 2,83 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (9% των πωλήσεων, από 10,7% το 2016). Επίσης, τα κέρδη της προ φόρων και τόκων (EBIT) περιορίστηκαν σε 2,18 εκατ. ευρώ, από 2,47 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, μειωμένα κατά 11,7% (7,9% των πωλήσεων, από 9,4% το 2015).

Παρουσίασε κέρδη προ φόρων 1,72 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 2,035 εκατ. ευρώ το 2016 (6,2% των πωλήσεων, από 7,7% το 2016), μειωμένα κατά 15,4%. Μετά την πρόβλεψη για φόρους τα κέρδη της ήταν ύψους 1,12 εκατ. ευρώ το 2017, έναντι αντίστοιχων καθαρών κερδών 2,035 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (4% των πωλήσεων, από 5,4% το 2016), μειωμένα κατά 21,3%.

Τα καθαρά κέρδη της αντιπροσωπεύουν μέση ετήσια απόδοση των ιδίων κεφαλαίων της 22,8%.

Τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων της μητρικής εταιρείας στις 31.12.2017 ανερχόταν σε 17,24 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 4,82 εκατ. ευρώ (27,9%) ήταν τα ίδια κεφάλαιά της. Την ίδια ημερομηνία το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (9,65 εκατ. ευρώ) ήταν σαφώς μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της (4,03 εκατ. ευρώ).

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκε σε 14,5%, από 16,6% το 2016.

Από κοινού με την αμερικανική θυγατρική της Megas Geeros LLC, η εταιρεία κατέγραψε το 2017 ενοποιημένες πωλήσεις ύψους 34,01 εκατ. ευρώ (+11% σε σύγκριση με το 2016), μεικτά κέρδη 6,29 εκατ. ευρώ (+11,8%), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 2,79 εκατ. ευρώ (+8,8%), κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 2,18 εκατ. ευρώ (+13,6%), κέρδη προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας 1,72 εκατ. ευρώ (+15,9%) και μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας κέρδη 1,12 εκατ. ευρώ (+7,8%). Τα τελικά αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,61 εκατ. ευρώ (0,645 εκατ. ευρώ και έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,46 εκατ. ευρώ (0,44 εκατ. ευρώ τη χρήση 2016). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα στι;ς 31.12.2017 ήταν 3,15 εκατ. ευρώ (3,44 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016). Διέθεσε για πάγιες επενδύσεις στη διάρκεια της χρήσης 0,69 εκατ. ευρώ (0,22 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση).

Η απόδοση του ενοποιημένου μέσου ενεργητικού της εταιρείας στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 17%, από 15,4% το 2016. Τα καθαρά κέρδη της μητρικής εταιρείας αντιπροσωπεύουν μέση ετήσια απόδοση των ιδίων κεφαλαίων της 30,9%.

Το 71,2% των ενοποιημένων εσόδων της (24,22 εκατ. ευρώ) προήλθε από εγχώριες πωλήσεις, 10,3% (3,50 εκατ. ευρώ) από πωλήσεις σε άλλες χώρες-μέλη της ΕΕ και το υπόλοιπο 18,5% (6,29 εκατ. ευρώ) από πωλήσεις στις ΗΠΑ και σε άλλες, τρίτες χώρες. Επίσης, το 96,85% των ενοποιημένων εσόδων της (32,94 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 3,15% (1,07 εκατ. ευρώ) από εμπορεύματα και λοιπά αποθέματα και από παροχή υπηρεσιών. Οι εγχώριες πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 3%, ενώ οι εξαγωγές σε άλλες χώρες-μέλη της ΕΕ αυξήθηκαν κατά 20,3%.

Η θυγατρική Megas Geeros LLC εδρεύει στο Νιού Τζέρσεϊ των ΗΠΑ, έχει ίδιο παραγωγικό αντικείμενο και λειτουργεί παραγωγικά από τον Αύγουστο του 2014. Η μονάδα της, σε ενοικιαζόμενο βιομηχανικό χώρο, καλύπτει 2.000 τ.μ. και έχει ετήσια δυναμικότητα επεξεργασίας και παραγωγής 5.000 τόνων προϊόντων κρέατος. Ελέγχεται κατά 66,68% από τη μητρική εταιρεία και κατά το υπόλοιπο 33,32% από τέσσερα μέλη του διοικητικού συμβουλίου αυτής.

Η ΜΕΓΑΣ ΓΥΡΟΣ έχει πρόεδρο τον Γ. Π. Νίκα και αντιπρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Νικ. Γ. Λούστα. Σε εταιρική βάση το 2017 απασχόλησε 171 εργαζόμενους, έναντι 166 το 2016.

Σε ενοποιημένη βάση το 2017 απασχόλησε 219 εργαζόμενους, έναντι 202 το 2016. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 6,18 εκατ. ευρώ, έναντι 5,48 εκατ. ευρώ το 2016. Για αμοιβές και άλλες παροχές διέθεσε το 2017 στα διοικητικά-διευθυντικά στελέχη της 0,70 εκατ. ευρώ, έναντι 0,50 εκατ. ευρώ το 2016. Στα μέσα του 2017 ενέκρινε για τους μετόχους της μέρισμα 1 εκατ. ευρώ, σε συνδυασμό με πρόσθετες αμοιβές 0,16 εκατ. ευρώ σε στελέχη της και 0,12 εκατ. ευρώ στο προσωπικό της. Από τα κέρδη του 2017 προτίθεται να διανείμει στους μετόχους της μέρισμα 1 εκατ. ευρώ, σε συνδυασμό με πρόσθετες αμοιβές 0,16 εκατ. ευρώ σε στελέχη της και 0,15 εκατ. ευρώ στο προσωπικό της. Τα ενοποιημένα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2017 ήταν ίσα προς 12.745 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Εκτιμά ότι έχει κερδίσει εξέχουσα και ανταγωνιστική θέση στην εγχώρια αγορά επεξεργασίας κρέατος. Φιλοδοξεί το βασικό προϊόν της, ο γύρος, να γίνει προϊόν παγκόσμιας αναγνώρισης. Στηρίζει την ανάπτυξή της, όπως αναφέρει, στην παραγωγή νόστιμων, υγιεινών και καινοτομικών προϊόντων.

Πρωταρχικός στόχος της επιχείρησης παραμένει, όπως αναφέρει, η διεύρυνση της εμπορικής παρουσίας της σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές, μέσω τοπικών διανομέων, καθώς και η περαιτέρω ενδυνάμωση της θέσης της στις ΗΠΑ, μέσω της θυγατρικής της.

www.inr.gr, 13 Ιουνίου 2018

ΜΕΓΑΣ ΓΥΡΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΡΕΑΤΟΣ
(Συνοπτικά στοιχεία)
  2017
(χιλ. ευρώ)
2016
(χιλ. ευρώ)
± % Διαφορά
(χιλ. ευρώ)
2015
(χιλ. ευρώ)
2014
(χιλ. ευρώ)
2007-2017
Άθροισμα     Μ.Ο.
(χιλ. ευρώ)
Πάγιο ενεργητικό 7.590 7.165 6 425 6.748 4.906 35.183 3.198
Λοιπό ενεργητικό 9.653 9.913 -3 -260 7.971 8.080 64.314 5.847
Σύνολο ενεργητικού 17.243 17.078 1 165 14.719 12.986 99.497 9.045
Ίδια κεφάλαια 4.817 4.999 -4 -182 4.886 4.440 29.997 2.727
Μ/Μ χρέος 8.394 5.125 64 3.269 4.373 3.429 27.091 2.463
Βραχυπρόθεσμο 4.032 6.954 -42 -2.922 5.460 5.117 42.409 3.855
Σύνολο παθητικού 17.243 17.078 1 165 14.719 12.986 99.497 9.045
Πωλήσεις 27.786 26.431 5 1.355 24.495 21.230 183.146 16.650
Μεικτό κέρδος 5.151 5.085 1 66 4.932 3.911 32.304 2.937
EBITDA 2.499 2.828 -12 -329 3.142 2.497 18.315 1.665
EBIT 2.183 2.473 -12 -290 2.833 2.251 15.779 1.434
Κέρδος προ φόρων 1.722 2.035 -15 -313 2.453 2.011 13.627 1.239
Φόροι 601 611 -2 -10 641 508 3.908 355
Καθαρό κέρδος 1.121 1.424 -21 -303 1.812 1.503 9.719 884
 
Μεικτό περιθώριο 18,5 19,2 -4 -0,7 20,1 18,4 17,6 17,6
Περιθώριο EBITDA 9,0 10,7 -16 -1,7 12,8 11,8 10,0 10,0
Περιθώριο EBIT 7,9 9,4 -16 -1,5 11,6 10,6 8,6 8,6
Περιθώριο κέρδους π.φ. 6,2 7,7 -19 -1,5 10,0 9,5 7,4 7,4
Καθαρό περιθώριο 4,0 5,4 -26 -1,4 7,4 7,1 5,3 5,3
Ιδια/Συνολικά κεφάλαια 27,9 29,3 -5 -1,4 33,2 34,2 30,1 30,1
Ξένα/Συνολικά κεφάλαια 72,1 70,7 2 1,4 66,8 65,8 69,9 69,9
Μεικτή απόδοση ιδίων 35,1 41,2 -15 -6,1 52,6 45,3 45,4 45,4
Καθαρή απόδοση ιδίων 22,8 28,8 -21 -6,0 38,9 33,9 32,4 32,4
EBITDA/Ενεργητικό 14,5 16,6 -13 -2,1 21,3 19,2 18,4 18,4

http://www.bankingnews.gr


Δ.Ν.


Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/vhosts/bankingnews.gr/httpdocs/modules1.php on line 371


Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/vhosts/bankingnews.gr/httpdocs/modules1.php on line 372
01/01/1970 - 05:00


Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/vhosts/bankingnews.gr/httpdocs/modules1.php on line 371


Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/vhosts/bankingnews.gr/httpdocs/modules1.php on line 372
01/01/1970 - 05:00


Notice: Undefined offset: 2 in /var/www/vhosts/bankingnews.gr/httpdocs/modules1.php on line 371


Notice: Undefined offset: 2 in /var/www/vhosts/bankingnews.gr/httpdocs/modules1.php on line 372
01/01/1970 - 05:00


Notice: Undefined offset: 3 in /var/www/vhosts/bankingnews.gr/httpdocs/modules1.php on line 371


Notice: Undefined offset: 3 in /var/www/vhosts/bankingnews.gr/httpdocs/modules1.php on line 372
01/01/1970 - 05:00

BREAKING NEWS