Fitch: Αναβάθμιση καλυμμένων ομολόγων Alpha Bank, Πειραιώς και Εθνικής Τράπεζας

Fitch: Αναβάθμιση καλυμμένων ομολόγων Alpha Bank, Πειραιώς και Εθνικής Τράπεζας
Αναβαθμίζονται τα προγράμματα καλυμμένων ομολόγων για τις Alpha Bank, Πειραιώς και Εθνική Τράπεζα
Σε αναβάθμιση των προγραμμάτων καλυμμένων -στεγαστικά δάνεια- ομολόγων για τις Alpha Bank, Τράπεζα Πειραιώς και Εθνική Τράπεζα, προχώρησε η Fitch Ratings, στον απόηχο της αναβάθμισης των αξιολογήσεων βιωσιμότητας.
Ειδικότερα, αναβαθμίστηκαν σε «ΒΒ-» -από «Β+»- τα καλυμμένα ομόλογα της Alpha Bank, ενώ ανάλογη μεταβολή της αξιολόγησης έλαβε χώρα για τις αντίστοιχα ομόλογα της Πειραιώς και τα δύο προγράμματα (1 και 2) της Εθνικής.
Οι προοπτικές παραμένουν θετικές.
Στις 5 Ιουνίου 2018, ο αμερικανικός οίκος αναβάθμισε τις αξιολογήσεις βιωσιμότητας για Εθνική Τράπεζα και Αlpha Bank, διατηρώντας, παράλληλα, τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας.
Ειδικότερα, οι αξιολογήσεις βιωσιμότητας για τις δύο τράπεζες αναβαθμίστηκαν σε «ccc+», από «ccc», ενώ για τις Τράπεζα Πειραιώς και Eurobank επιβεβαιώθηκαν σε «ccc».
Επισημαίνεται ότι ο αμερικανικός οίκος είχε υποβαθμίσει σε καθεστώς «περιορισμένης χρεοκοπίας» (Restricted Default) τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας των τεσσάρων ελληνικών τραπεζών.
Όπως αναφέρεται στην έκθεση του οίκου, οι αξιολογήσεις αντικατοπτρίζουν την άποψη ότι οι ελληνικές τράπεζες αθετούν ένα σημαντικό μέρος των ανώτερων (senior) υποχρεώσεών τους, δεδομένων των κεφαλαιακών ελέγχων που εξακολουθούν να ισχύουν στην Ελλάδα.
«Η Ελλάδα κάνει βήματα προς την κατεύθυνση της χαλάρωσης των κεφαλαιακών ελέγχων, με αύξηση των ορίων στις αναλήψεις μετρητών και τις μεταφορές στο εξωτερικό.
Στις 4 Ιουνίου 2018, το μηνιαίο όριο ανάληψης μετρητών αυξήθηκε σε 5.000 ευρώ, από 2.300 ανά λογαριασμό.
Η χαλάρωση των περιορισμών απόσυρσης θα μπορούσαν να επιταχυνθούν μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος προσαρμογής της Ελλάδας, τον Αύγουστο του 2018, υπό τον όρο το λειτουργικό περιβάλλον να παραμείνει υποστηρικτικό και η εμπιστοσύνη να ενισχυθεί περαιτέρω», αναφέρει η Fitch, χωρίς να αναμένει, ωστόσο πλήρη άρση των capital controls βραχυπρόθεσμα.
Οι αξιολογήσεις βιωσιμότητας των ελληνικών τραπεζών περιορίζονται από την εξαιρετικά αδύναμη ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού και το υψηλό απόθεμα μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Επίσης, όμως, αντικατοπτρίζουν τη βελτίωση της ρευστότητας.
«Τα πιστωτικά χαρακτηριστικά των ελληνικών τραπεζών παραμένουν ιδιαίτερα ευαίσθητα στην επιδείνωση του οικονομικού περιβάλλοντος ή την εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα, αν και κίνδυνοι δεν έχουν υποχωρήσει τους τελευταίους 12 μήνες.
Κατά την άποψή μας, τα προφίλ της Εθνικής Τράπεζας και της Alpha είναι σχετικά λιγότερο ευάλωτα στις διαταραχές του λειτουργικού περιβάλλοντος.
Αυτό αντικατοπτρίζεται στη χαμηλότερη έκθεση σε μη προβληματικά δάνεια (στην περίπτωση της Εθνικής Τράπεζας) και στους υψηλότερους δείκτες κεφαλαίου (στην περίπτωση του Alpha).
Για την Εθνική Τράπεζα, αντανακλά επίσης ρευστότητα», υπογραμμίζεται.
Οι όγκοι των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων μειώνονται σταδιακά, ωστόσο οι δείκτες NPEs/ακαθάριστων δανείων παραμένουν πολύ υψηλοί σε όλες τις τράπεζες, κυμαινόμενοι από 42% στην Eurobank, έως 56% στην Πειραιώς, στα τέλη Μαρτίου 2018.
Η ασθενής ποιότητα του ενεργητικού και η σχετικά χαμηλή κάλυψη (σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, λόγω του μεγάλου όγκου των προβληματικών δανείων) έχει ως αποτέλεσμα υψηλή επιβάρυνση κεφαλαίου από τα NPEs.
Στα τέλη του 2017, τα NPEs ανερχόταν σε 1,4x επί του δείκτη Core Tier 1 (CET1) στην Εθνική Τράπεζα, 2x στην Alpha και 2,8x στις Eurobank και Πειραιώς.
«Οι ελληνικές τράπεζες έχουν δεσμευτεί για φιλόδοξα σχέδια μείωσης των NPEs μέχρι το τέλος του 2019, κατά περίπου 40% σε σχέση με τα επίπεδα του τέλους Ιουνίου 2016, ενώ έχουν επιτύχει τους ενδιάμεσους στόχους τους.
Αναμένουμε να επιταχυνθούν οι μειώσεις NPEs το 2018 και το 2019, υποστηριζόμενες από την ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας και τα νέα νομικά εργαλεία που εισήχθησαν το δεύτερο εξάμηνο 2017.
Η επιτυχής εκτέλεση των στρατηγικών εξαρτάται από τη διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού λειτουργικού περιβάλλοντος και τη δημιουργία ικανοποιητικά λειτουργικών δευτερογενών αγορών, για προβληματικά δάνεια και δεσμευμένα ακίνητα.
Τα NPEs των ελληνικών τραπεζών είναι πιθανό να παραμείνουν υψηλά στο εγγύς μέλλον, υπογραμμίζοντας το μέγεθος του αρχικού αποθέματος NPEs σε συνδυασμό με την επίδραση της συνεχιζόμενης απομόχλευσης στον παρονομαστή του δείκτη», αναφέρει ο αμερικανικός οίκος, επισημαίνοντας ότι ο δείκτης CET1 για τις ελληνικές τράπεζες, στα «stress tests» της ΕΚΤ, υπό το αρνητικό σενάριο, κυμάνθηκαν από 5,9% έως 9,7.
«Τα αποτελέσματα των τραπεζών υποστηρίχτηκαν από τη σταδιακή εφαρμογή του αντίκτυπου της πρώτης υιοθέτησης του ΔΠΧΑ 9, σύμφωνα με το οποίο μόνο το 30% των στοιχείων αυτών έχει ληφθεί υπόψη κατά τη δοκιμασία προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων».
Το τραπεζικό σύστημα σημείωσε εισροές ύψους 10,5 δισεκ. ευρώ (εκ των οποίων 6,6 δισεκ. ευρώ προέρχονταν από τον ιδιωτικό τομέα) τους δέκα μήνες έως το τέλος Απριλίου 2018, περισσότερο από το ήμισυ των συνολικών εισροών μετά την επιβολή ελέγχων κεφαλαίου. Η αύξηση των καταθέσεων, η αυξημένη χρήση των διατραπεζικών repos και η έκδοση καλυμμένων ομολογιών από όλες τις τράπεζες, οδήγησε σε μείωση της εξάρτησης των τραπεζών από τη χρηματοδότηση της ΕΚΤ (Emergency Liquidity Assistance, ELA).
Η Εθνική Τράπεζα αποπλήρωσε πλήρως τον ELA τον Νοέμβριο του 2017, με τη Fitch να αναμένει η Πειραιώς να μπορέσει να τον αποπληρώσει έως το τέλος του 3ου τριμήνου 2018.
Η Eurobank και η Alpha διατηρούν ακόμη κάποια εξάρτηση από τον ELA, αλλά έχουν μειώσει σημαντικά την έκθεσή τους σε 12% και 10%.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS