Στις 5/7 η ΓΣ της Κυριακούλης - Ποια θέματα θα συζητήθουν

Στις 5/7 η ΓΣ της Κυριακούλης - Ποια θέματα θα συζητήθουν
Στις 5/7 η ΓΣ της Κυριακούλης - Ποια θέματα θα συζητήθουν
Με την από 12.06.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 5 Ιουλίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.30 στα γραφεία της εταιρείας στον Άλιμο Αττικής, Λεωφ. Αλίμου 7, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή επί της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της περιόδου 1.1. - 31.12.2017 για την εταιρεία και τον Όμιλο.
2. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρείας και του Ομίλου για την χρήση 1.1. - 31.12.2017 και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και της εν γένει διοίκησης και διαχείρισης της περιόδου 1.1. - 31.12.2017.
4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού/αναπληρωματικού) για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2018 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
5. Έγκριση διάθεσης κερδών.
6. Έγκριση καταβληθεισών και καθορισμός καταβλητέων αμοιβών και δαπανών των μελών του Δ.Σ.
7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS