Πλαστικα Θράκης: Το πτωτικό σερί διαρκείας επαναφέρει την μετοχή στο προσκήνιο

Πλαστικα Θράκης: Το πτωτικό σερί διαρκείας επαναφέρει την μετοχή στο προσκήνιο

Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων ανήλθε σε 142,0 εκ. ευρώ σε σχέση με 137,4 εκ. στις 31.12.2017

Πλαστικα Θράκης: Το πτωτικό σερί διαρκείας επαναφέρει την  μετοχή στο προσκήνιο
 • ΚΕΡΔΗ 3ΜΗΝΟΥ 2,25 εκατ. από 2,15 εκατ. στο 2017…
 • ΠΩΛΗΣΕΙΣ: 78,5 εκατ. από 76,5 εκατ. ευρώ…
 • ΕΒΙΤDA 7,82 εκατ. από 7,8 εκατ. ευρώ.
 • Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων ανήλθε σε 142,0 εκ. ευρώ σε σχέση με 137,4 εκ. στις 31.12.2017

 • Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός σε 70,3 εκ. σε σχέση με 57,8 εκ. στις 31.12.2017.

 • Ο δείκτης Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός/ Ίδια Κεφάλαια ανήλθε σε 0,5 σε σχέση με 0,4 στις 31.12.2017.

 • Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 23 εκατ. ευρώ

 • Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 70,5 εκατ. ευρώ

 • Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στη λήξη της περιόδου 23,2 εκατ. ευρώ.

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ

 • Κ/ΦΣΗ 95,3 εκατ. ευρώ @2,1800 ευρώ...
ΔιάστημαΕλάχιστη τιμήΜέγιστη τιμήΜεταβολή %
7 ημερών 2,180 2,340 -6,44
30 ημερών 2,180 2,490 -9,17
3 μηνών 2,180 2,680 -14,51
6 μηνών 2,180 2,980 -17,74
12 μηνών 2,180 3,080 -10,29
 • Σύνολο εισροών / (εκροών) από συνεχιζόμενες λειτουργικές δραστηριότητες (5.799)

 • Αγορές ενσώματων & άυλων περιουσιακών στοιχείων (6.671)

 • ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ: -12,4 εκατ. ευρώ από -1,6 εκατ. το 2017.

 • Συναλλαγές & Αμοιβές ΔΣ και μελών Δ.Σ. 1 εκατ. ευρώ(!!)…

 • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: 1.867 από 1.793 άτομα.

http://www.bankingnews.gr

Δ.Ν.

BREAKING NEWS