Ελινόιλ: Στις 4 Ιουλίου 2018 η Τακτική Γενική Συνέλευση

Ελινόιλ: Στις 4 Ιουλίου 2018 η Τακτική Γενική Συνέλευση
Στις 4 Ιουλίου 2018 θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ελινόιλ
Στις 4 Ιουλίου 2018 θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ελινόιλ, κατά την οποία θα ανακοινωθεί η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο μέλους του σε αντικατάσταση παραιτηθέντος, όπως ανακοίνωσε σήμερα (14/6/2018) η εταιρεία.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους κ.κ. μετόχους της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4 Ιουλίου 2018 και ώρα 10:00, στα γραφεία της εταιρείας, οδός Πηγών 33, Κηφισιά.
Θέματα ημερησίας διάταξης:
1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2017, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, και της διάθεσης των αποτελεσμάτων.
2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2017.
3. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2017 και προέγκριση αυτών για το έτος 2018.
4. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) για την χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Ανακοίνωση της εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο μέλους του σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.
6. Τροποποίηση των άρθρων 4 και 27 του Καταστατικού της εταιρείας.
7. Έγκριση συμβάσεων με συνδεδεμένες εταιρίες σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.
8. Λοιπά θέματα.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS