Στις 5/7 η ΓΣ του Υγεία - Ποια θέματα θα συζητηθούν

Στις 5/7 η ΓΣ του Υγεία - Ποια θέματα θα συζητηθούν
Στις 5/7 η ΓΣ του Υγεία - Ποια θέματα θα συζητηθούν
Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας υπό την επωνυμία «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ “ΥΓΕΙΑ” ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία ελήφθη την 14/06/2018 καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 05/07/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, στο αμφιθέατρο της Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ «Νικόλαος Λούρος» στο επίπεδο 1 (ισόγειο) στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής επί της οδού Ερυθρού Σταυρού αριθμ. 6, προκειμένου να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2017 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2017.
3. Διορισμός ελεγκτικής εταιρίας για την εταιρική χρήση 2018.
4. Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920.
5. Ενημέρωση επί των πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου - Ορισμός ανεξαρτήτων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.
8. Τροποποίηση του άρθρου
9 (Διοικητικό Συμβούλιο) του Καταστατικού της Εταιρείας. 9. Λοιπά θέματα – ανακοινώσεις.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS