Νίκας: Στα 35,8 εκατ. ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο

Νίκας: Στα 35,8 εκατ. ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο
Νίκας: Στα 35,8 εκατ. ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο
Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «Π. Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), σε συνέχεια της από 08.06.2018 γνωστοποίησής της για την έναρξη διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών την 13η Ιουνίου 2018 των 39.999.997 νέων κοινών ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών της, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μία, που προέκυψαν από τη μετατροπή ομολογιών εκδόσεώς της, η οποία μετατροπή επέφερε ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 5 και 21 του Ν. 3556/2007, σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/03.07.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι:
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε τριάντα πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες σαράντα πέντε ευρώ και δέκα λεπτά (€35.879.045,10) και διαιρείται σε 119.596.817 κοινές ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία μετοχής €0,30, ο δε συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας ανέρχεται σε 119.596.817.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS