Το ράλι της Newsphone και η αποτίμηση που ανέρχεται στο ποσό που εισέπραξε από το ελληνικό δημόσιο

Το ράλι της Newsphone και η αποτίμηση που ανέρχεται στο ποσό που εισέπραξε από το ελληνικό δημόσιο
Τα θεμελιώδη της εταιρείας δείχνουν πως υπάρχουν περιθώρια για επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους
Για όσους παρακολουθούν από κοντά τις εταιρείες της μικρής κεφαλαιοποίησης, γνωρίζουν την «υπόθεση Newsphone».
Την αναφέρουν ως μία καθαρή εταιρεία με καλά αποτελέσματα που όμως λόγω κάποιων δικαστικών υποθέσεων, η αγορά φοβόταν μήπως χαλάσουν τα θεμελιώδη από την μη είσπραξη κάποιας απαίτησης.
Όπως η εταιρεία ανακοίνωσε την περασμένη Παρασκευή πως «καταβλήθηκε στην εταιρεία η επίδικη απαίτηση της, κατά του Ελληνικού Δημοσίου (σύμβαση ΚΕΠ 28.02.2006), σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της με αριθμ. 6329/2017 αμετάκλητης απόφασης του 14ου Τριμελούς Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, όπως αναλυτικά είχε περιληφθεί στα επίδικα θέματα των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας».
Αυτή η ανακοίνωση έγινε αντιληπτή από κάποιους με αποτέλεσμα να ενισχυθεί η μετοχή κατά 7,2%.
Σήμερα φαίνεται πως περισσότεροι κατάλαβαν πως κάτι θετικό συμβαίνει και η μετοχή ενισχύεται 18% με αυξημένο όγκο για τα δεδομένα της (26 χιλ. τεμάχια).
Έχει αποτίμηση 8,7 εκατ. ευρώ.
Η λιτή ανακοίνωση της εταιρείας δεν αναφέρει λεπτομέρειες όπως για παράδειγμα πόσα χρήματα έλαβε.
Όμως αναφέρει σύμβαση ΚΕΠ 28/2/2006.
Αυτή η σύμβαση σύμφωνα με τη λογιστική κατάσταση εξαμήνου 2017 αφορά απαίτηση ποσού 8,77 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ πλέον τόκων.
Είναι οφειλόμενο ποσό για τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν και τα προϊόντα που παραδόθηκαν από την εταιρεία στα πλαίσια της υλοποίησης της από 28.02.2006 και της από 05.06.2006 τροποποιητικής αυτής σύµβασης παροχής υπηρεσιών και προμήθειας προϊόντων του έργου «Παροχή υπηρεσιών (S.L.A) µέσα από την ανάπτυξη και λειτουργία των απαραίτητων υποδοµών (Τ.Π.Ε) για την εξυπηρέτηση των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π)».
Στον ισολογισμό του 2017 αναφέρει ότι έγινε στο δικαστήριο δεκτή εν μέρει η αγωγή και αναγνωρίστηκε η υποχρέωση για ποσό 6,4 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ.
Άρα η εταιρεία εισέπραξε ποσό περίπου όσο είναι η αποτίμησή της τώρα στο ταμπλό του ΧΑ!
Η εισηγμένη το 2017 είχε πωλήσεις 20,9 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 267 χιλ. ευρώ.
Η καθαρή της θέση είναι στα 23,7 εκατ. ευρώ άρα διαπραγματεύεται σημαντικά χαμηλότερα της καθαρής θέσης, έχει συνολικές υποχρεώσεις 18,1 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τραπεζικές μόλις 1,2 εκατ. ευρώ που καλύπτονται από ταμειακά διαθέσιμα 3,6 εκατ. ευρώ.
Επομένως τα χρήματα που εισέρχονται στο ταμπλό θα μπορούσαν και να βελτιώσουν περαιτέρω τη διάρθρωση του ισολογισμού και να λάβουν ένα γενναίο μέρισμα ή επιστροφή κεφαλαίου οι μέτοχοι.
 
Γιώργος Κατικάς
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS