ΕΥΔΑΠ: Μέρισμα 0,2 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2017 - Στις 22/6 η αποκοπή του

ΕΥΔΑΠ: Μέρισμα 0,2 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2017 - Στις 22/6 η αποκοπή του
ΕΥΔΑΠ: Μέρισμα 0,2 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2017 - Στις 22/6 η αποκοπή του
Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι την 18η Ιουνίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. έλαβε χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, Λεωφ. Αθηνών 110, Αθήνα, στην οποία παρευρέθηκαν 82 Μέτοχοι, κάτοχοι 82.008.745 μετοχών, εκπροσωπώντας το 77% του μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση:

-Ενέκρινε τις Ατομικές και Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α.) της εταιρικής χρήσης 01.01.2017 έως 31.12.2017, της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και της επ’ αυτών Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
-Απήλλαξε τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για αποζημίωση, για την εταιρική χρήση 01.01.2017-31.12.2017.
-Ενέκρινε τη διανομή μερίσματος χρήσης 2017, ύψους 0,20 ευρώ ανά μετοχή μεικτό, ήτοι καθαρό ποσό 0,17 ευρώ ανά μετοχή, μετά την παρακράτηση φόρου 15% (0,03 ευρώ ανά μετοχή) σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4389/2016 (όπως ισχύει σήμερα).
Το ποσό μερίσματος που θα διανεμηθεί στους μετόχους ανέρχεται σε 21.300.000 ευρώ.
Καθόρισε ως δικαιούχους τους κατόχους μετοχών της εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. (Record date) την 25η Ιουνίου 2018. Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος ορίζεται η 22η Ιουνίου 2018. Η  πληρωμή  του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 29η Ιουνίου 2018 σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει ο Κανονισμός του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
-Ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. για το έτος 2017, απολογιστικά για το χρονικό διάστημα από 01.07.2017 έως 30.06.2018 καθώς και την προέγκριση των αμοιβών τους για το χρονικό διάστημα από 01.07.2018 έως 30.06.2019.
-Ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές και αποζημιώσεις των Μελών και της Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, των Μελών Επιτροπής Ελέγχου, των Διευθυντή Νομικών Υπηρεσιών και Νομικού Συμβούλου της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. για το έτος 2017, απολογιστικά για το χρονικό διάστημα από 01.07.2017 έως 30.06.2018 καθώς και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεών τους για το χρονικό διάστημα από 01.07.2018 έως 30.06.2019.
-Επέλεξε την Ελεγκτική Εταιρεία  «Σ.Ο.Λ. Α.Ε. Ορκωτοί Λογιστές» και εξέλεξε ως Τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές τους κ.κ. Ευστράτιο Παπαρίδη (Α.Μ.ΣΟΕΛ 14351) και Δημήτριο Σταύρου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14791) και ως Αναπληρωματικούς Ορκωτούς Ελεγκτές την κα Αθηνά Κεραμιτζή (Α.Μ. ΣΟΕΛ 29421) και τον κ. Διονύσιο Παπαγεωργακόπουλο (Α.Μ. ΣΟΕΛ 37221) για την διαχειριστική χρήση του 2018, ενώ ενέκρινε την αμοιβή τους για τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του 2018, για την επισκόπηση των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων και για την χορήγηση Φορολογικού Πιστοποιητικού της χρήσης του 2018.
-Επικύρωσε τη μη άσκηση δικαιώματος προτίμησης της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank.
-Εξέλεξε τον κ. Σταυρουλάκη Μιχαήλ ως πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου, και τους κ.κ. Πουλιάση Αλέξανδρο και τον  Καρδάρα Ιωάννη ως Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της ΕΥΔΑΠ Α.Ε..
- Τέλος, επικύρωσε  την Τροποποίηση του Καταστατικού της ΕΥΔΑΠ Α.Ε..

Καταβολή μερίσματος για τη χρήση του 2017

Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα με την παρ. 4.1.3.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 18ης Ιουνίου 2018, αποφάσισε την διανομή μερίσματος για τη χρήση 2017 ποσού 0,20 ευρώ ανά μετοχή μεικτό, που αποτελεί περίπου το 50% των κερδών του 2017.
Το ποσό μερίσματος των 0,20 ευρώ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 15% σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4389/2016 (όπως ισχύει σήμερα), ήτοι 0,03 ευρώ ανά μετοχή, και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,17 ευρώ ανά μετοχή.
Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. επενδυτές κατά την Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2018, ενώ η ημερομηνία αποκοπής είναι η Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2018.
Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2018 από την πληρώτρια τράπεζα «Τράπεζα Πειραιώς», ως ακολούθως:
1. Μέσω των χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ.  για τους μετόχους που έχουν εξουσιοδοτήσει του Χειριστές τους για την είσπραξη.
2. Μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ.
3.Για όσους εκ των μετόχων για διαφόρους λόγους δεν καταστεί δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς.
Η είσπραξη του μερίσματος για τις παραπάνω 2 και 3 περιπτώσεις είναι δυνατή για πέντε (5) έτη (ήτοι μέχρι την παραγραφή του) και πραγματοποιείται με τη κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή- Σ.Α.Τ.), την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου,  είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούνται οι κύριοι μέτοχοι να επικοινωνούν με την Υπηρεσία Μετοχολογίου της ΕΥΔΑΠ (Τηλ. 210 214 4479), κ. Χρήστος Αντερριώτης.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS