Οι συστημικές Α.Ε σε νέο καθεστώς ελέγχου από το υπουργείο Οικονομιών

Οι συστημικές Α.Ε σε νέο καθεστώς ελέγχου από το υπουργείο Οικονομιών
Στο  στόχαστρο με τζίρο άνω των 20 εκατ. ευρώ
Από …ψιλό κόσκινο οι Ανώνυμες Εταιρείες με τη νέα νομοθεσία και  να σημειωθεί  ήταν προαπαιτούμενο για την ολοκλήρωση της συμφωνίας με τους Θεσμούς.
Οι νομοθετικές αλλαγές επί της ουσίας αναμορφώνουν εκ βάθρων το γνωστό νόμο  2190/1920, ο οποίος μετά από 98 χρόνια δέχθηκε σημαντικές παρεμβάσεις με σκοπό την προστασία των μετόχων.  
Σύμφωνα με πληροφορίες ο υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης  κ.  Στέργιος  Πιτσιόρλας, προετοιμάζει σχέδιο αναβάθμισης του Γ.Ε.ΜΗ. από το Σεπτέμβριο, το οποίο αναμένεται να ξεκαθαρίσει πλήρως το τοπίο αναφορικά με τις ανακοινώσεις των Α.Ε. Μέχρι σήμερα το Γ.Ε.ΜΗ  εμφανίζει αδυναμίες και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο έργο του.  
Άλλωστε η  μη δημοσίευση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τις Α.Ε είναι σύνηθες φαινόμενο αλλά δεν υπάρχει προληπτικός έλεγχος και ο εντοπισμός των παραβατών. Πάντως οι σημαντικές αλλαγές  που φέρνει η νέα νομοθεσία για τις Α.Ε  είναι ότι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και μέτοχοι με δικαίωμα ψήφου δεν θα έχουν το δικαίωμα  ψήφου στη γενική συνέλευση των μετόχων για την ανάθεση ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.
Η νέα διάταξη  φωτογραφίζει τα τεκταινόμενα  στη Folli – Folli  με τη διοίκηση της εταιρείας να δηλώνει μέχρι σήμερα αδυναμία να πιστοποιήσει τα ταμειακά διαθέσιμα της.  Αξίζει να αναφερθεί ότι η εποπτεία  είναι βασικό θέμα των νέων αλλαγών.
Ανατίθεται ο έλεγχος νομιμότητας των καταστατικών πράξεων μεγάλων ΑΕ με τζίρο  που υπερβαίνει τα 20 εκατ. ευρώ  στο Υπουργείο Οικονομίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η δυνατότητα αμεσότερης παρέμβασης σε σχέση με εταιρείες που επηρεάζουν σημαντικά την εγχώρια οικονομία.
Επίσης εισάγεται το πιστοποιητικό good standing (Πιστοποιητικό Καλής Λειτουργίας), το οποίο διασφαλίζει την ορθή ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου σχετικά με τα παρακάτω: Ότι  η εταιρεία  συστάθηκε  σύμφωνα με  το νόμο, ότι υφίσταται και δεν έχει διαγραφεί από το Γ.Ε.ΜΗ, ότι δεν έχει πτωχεύσει και ότι δεν έχει υποβληθεί εναντίον της αίτηση  πτώχευσης  και έχει υποβάλει  προς καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ  ετήσιες  οικονομικές  καταστάσεις κατά την τελευταία  τριετία ή ότι νομίμως δεν έχει  αυτή την υποχρέωση.
Κατοχυρώνει τα δικαιώματα όσων έχουν έννομο συμφέρον (συμπεριλαμβάνονται φορολογικές αρχές/ασφαλιστικά ταμεία) σχετικά με την υποβολή αιτήματος σε δικαστήριο για την λύση ΑΕ όταν: Κατά τη σύσταση της εταιρείας δεν καταβλήθηκε το ελάχιστο κεφάλαιο, η εταιρεία δεν έχει το ελάχιστο κεφάλαιο που ορίζεται κάθε φορά από το νόμο, η εταιρεία δεν έχει υποβάλει προς καταχώριση χρηματοοικονομικές καταστάσεις δύο (2) τουλάχιστον συνεχών διαχειριστικών χρήσεων, εγκεκριμένες από τη γενική συνέλευση. Ακόμη προβλέπονται πιο αυστηρές κυρώσεις και χρηματικά πρόστιμα για τα μέλη των ΔΣ όπως και  για τους  ορκωτούς  λογιστές.
Εισάγει την ονομαστικοποίηση των μετοχών προκειμένου να καταπολεμηθεί το ξέπλυμα χρήματος και να εδραιωθεί η ασφάλεια συναλλαγών γύρω από τα νέα εργαλεία τιτλοποίησης και άντλησης ρευστότητας που εισάγει το σχέδιο νόμου (πχ warrants). Υπενθυμίζεται ότι οι εργασίες των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμπνεόμενες από συμπεράσματα στα οποία έχουν καταλήξει διεθνείς οργανισμοί, όπως ο ΟΟΣΑ και η FATF, και που απέκτησαν επικαιρότητα μετά τα γνωστά Panama papers, Paradise papers κλπ., έχουν οδηγήσει στο να ζητείται από τα κράτη-μέλη να εξασφαλίσουν ότι οι ανώνυμες μετοχές (ακριβώς λόγω της ανωνυμίας τους) δεν θα αποτελέσουν μέσο καταχρηστικών πρακτικών.
Βελτιώνονται οι τεχνικές μέθοδοι λειτουργίας των οργάνων της εταιρείας (Διοικητικό Συμβούλιο και Γενική Συνέλευση), με ευρύτερη χρήση των εξ αποστάσεως ψηφοφοριών δ.σ. και γ.σ. Το βιβλίο μετόχων μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά από το Κεντρικό Αποθετήριο, τράπεζες ή επιχειρήσεις επενδύσεων.

Νίκος Θεοδωρόπουλος
ntheo@bankingenws.gr
www.bankingnews.gr

Νίκος Θεοδωρόπουλος

BREAKING NEWS