Με την ενσωμάτωση του IFRS 9 τα AQRs της ΕΚΤ για τις ευρωπαϊκές τράπεζες στο μέλλον

Με την ενσωμάτωση του IFRS 9 τα AQRs της ΕΚΤ για τις ευρωπαϊκές τράπεζες στο μέλλον
Τα AQRS θα αντανακλούν την αυξημένη σημασία των επιχειρηματικών μοντέλων που επικεντρώνονται στις επενδυτικές υπηρεσίες
Το εγχειρίδιο για την αναθεώρηση της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων (AQR) των τραπεζών της ζώνης του ευρώ ενημέρωσε η εποπτική αρχή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει τη μεθοδολογία αξιολόγησης των αποτιμήσεων των τραπεζικών στοιχείων από προληπτική άποψη.
Επίσης, ενσωματώνει τις συνέπειες της έναρξης ισχύος του νέου λογιστικού προτύπου IFRS 9, ενώ αντανακλά την αυξημένη σημασία που έχουν για την τραπεζική εποπτεία της ΕΚΤ τα επιχειρηματικά μοντέλα επικεντρωμένα στις επενδυτικές υπηρεσίες.
Το αναθεωρημένο εγχειρίδιο λαμβάνει υπόψη τη νέα προσέγγιση που ορίζεται στο ΔΠΧΑ 9 για την απομείωση των περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών και την ταξινόμηση χρηματοπιστωτικών μέσων.
Η εκτίμηση των επιπέδων προβλέψεων για πιστωτικά ανοίγματα ακολουθεί το μοντέλο του IFRS 9, το οποίο εισάγει την έννοια της "σημαντικής αύξησης του πιστωτικού κινδύνου" ενός χρηματοπιστωτικού μέσου και τη σχετική πρόσφατα εισαχθείσα προσέγγιση προσανατολισμένη στην πρόβλεψη.
Για την καλύτερη εκτίμηση των κινδύνων που σχετίζονται με τα μοντέλα των τραπεζικών επιχειρήσεων που επικεντρώνονται στις επενδυτικές υπηρεσίες, το ενημερωμένο εγχειρίδιο διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της αναθεώρησης των ανοιγμάτων σε εύλογες αξίες.
Πέρα από τα περιουσιακά στοιχεία του επιπέδου 3, το εγχειρίδιο περιλαμβάνει περίπλοκα και μη ρευστά περιουσιακά στοιχεία επιπέδου 2 στο πλαίσιο της αναθεώρησης και εισάγει ορισμένα νέα μεθοδολογικά στοιχεία.
Το εγχειρίδιο αυξάνει τη διαφάνεια τόσο για τους εποπτικούς φορείς όσο και για τους επενδυτές.
Η χρήση της ίδιας μεθοδολογίας για την επανεξέταση της αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων για όλα τα ιδρύματα που υπόκεινται σε άμεση εποπτεία από την ΕΚΤ εξασφαλίζει μια συνεπή προσέγγιση σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ, καταλήγει η ανακοίνωση της ΕΚΤ.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS