Καρέλιας: Στις 23/7 η αποκοπή του μερίσματος - Στις 30/7 η καταβολή του

Καρέλιας: Στις 23/7 η αποκοπή του μερίσματος - Στις 30/7 η καταβολή του
Καρέλιας: Στις 23/7 η αποκοπή του μερίσματος - Στις 30/7 η καταβολή του
Λόγω της αναβολής της συγκληθείσας την 20ην Ιουνίου 2018 ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε ανακοινώνει την μεταβολή του Οικονομικού Ημερολογίου του έτους 2018:
Ημερομηνία συνέχισης της συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων: Τετάρτη 18 Ιουλίου 2018 10:00 π.μ.
Ημερομηνία Αποκοπής Δικαιώματος Μερίσματος Χρήσεως 2017: Δευτέρα 23 Ιουλίου 2018.
Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων Μερίσματος Χρήσεως 2017 (record-date): Τρίτη 24 Ιουλίου 2018.
Ημερομηνία Έναρξης Καταβολής Μερίσματος μέσω πιστωτικού ιδρύματος του εξωτερικού: Δευτέρα 30 Ιουλίου 2018.
Σημειώνεται ότι η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

www.bankignews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS