Logismos: Την αγορά ιδίων μετοχών και τη μη διανομή μερίσματος αποφάσισε η Γ.Σ. - Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ.

Logismos: Την αγορά ιδίων μετοχών και τη μη διανομή μερίσματος αποφάσισε η Γ.Σ. - Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ.
Την αγορά ιδίων μετοχών και τη μη διανομή μερίσματος αποφάσισε η σημερινή ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Logismos
Την αγορά ιδίων μετοχών και τη μη διανομή μερίσματος αποφάσισε η σημερινή (20/6/2018) ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Logismos, ενώ εξέλεξε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα.
Την αγορά ιδίων μετοχών και τη μη διανομή μερίσματος αποφάσισε η σημερινή (20/6/2018) ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Logismos, ενώ εξέλεξε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα.
Ειδικότερα, η Logismos γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με τον Ν.2190/1920 και το Καταστατικό της εταιρείας, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκλήθηκε ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με το πρακτικό υπ' αριθ. 529/18.05.2018 και πραγματοποιήθηκε σήμερα την 20η Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στη ΒΕΠΕ Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης στο 9ο χλμ. Οδού Θεσσαλονίκης - Θέρμης, στην οποία παρευρέθησαν αυτοπροσώπως τρεις (3) μέτοχοι, εκπροσωπώντας 2.742.592 μετοχές (επί συνόλου 4.740.000 μετοχών) με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 57,86% επί του μετοχικού κεφαλαίου, και η οποία αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί τα εξής:
1. Ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1/2017 - 31/12/2017, τη σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή.
Επιβεβαίωσε δε, ότι δεν θα γίνει διανομή μερίσματος για τη χρήση αυτή λόγω μη επάρκειας του φορολογικού αποτελέσματος.
2. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2017 -31/12/2017.
3. Εξέλεξε για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2018 την εταιρεία Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. (Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές - ανώνυμη εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογιστών ο.ε.) με τον κ. Δημήτριο Γεωργιάδη ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή και τον κ. Γεώργιο Σκαμπαβίρια ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή των ελεγκτών σε συνάρτηση με τις αναγκαίες ελεγκτικές ώρες.
Εξέλεξε για τον φορολογικό έλεγχο για την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού με την προϋπόθεση ότι θα ισχύσει για την χρήση 2018 την εταιρεία Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. (Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές - ανώνυμη εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογιστών ο.ε.) με τον κ. Δημήτριο Γεωργιάδη ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή και τον κ. Γεώργιο Σκαμπαβίρια ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή των ελεγκτών σε συνάρτηση με τις αναγκαίες ελεγκτικές ώρες.
4. Ενέκρινε την επ' αμοιβή απασχόληση μετόχων και μελών του Δ.Σ. και ενέκρινε την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018.
5. Ενέκρινε την επ' αμοιβή απασχόληση μετόχων και συνδεδεμένων μελών του Δ.Σ για τη χρήση 2018.
6. Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με πενταετή θητεία (2018-2023) διατηρώντας όλα τα μέλη του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου με την προσθήκη ενός ακόμα νέου μέλους τον κ. Πολυζώη Δούκα.
Στη συνέχεια καθορίστηκε η ιδιότητα καθενός από αυτά ως εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά.
7. Εξέλεξε τέσσερα μέλη που συγκροτούν την επιτροπή ελέγχου σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του Άρθρου 44 του νόμου 4449/2017 επιλέγοντας ως Πρόεδρο της επιτροπής το νέο Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Πολυζώη Δούκα ο οποίος διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην λογιστική και ελεγκτική σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής απαρτίζουν οι κ.κ. Νικόλαος Παππάς Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., Ιωάννης Σταύρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. & Οδυσσέας Σπύρογλου Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
8. Ενέκρινε την απόκτηση από την εταιρεία ιδίων μετοχών σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2190/1920, με όρια τιμών από 0,08 € έως 5,00 €, μέχρι την 25/06/2020, μέχρι ποσοστό 10% του μετοχικού κεφαλαίου και διακράτησή τους για μελλοντική χρήση ως μέσον πληρωμής, με σκοπό την αγορά μετοχών άλλης εταιρείας.
Εξουσιοδότησε δε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως κάνει χρήση της αποφάσεως αυτής κατά την κρίση του και αναλόγως προς τις συνθήκες της Αγοράς.
9. Τέλος, οι κ.κ. μέτοχοι ενημερώθηκαν για διάφορα θέματα σχετικά με την ανάπτυξη και τις δραστηριότητες της εταιρείας.
Το 2018 η εταιρεία συνεχίζει με επιτυχία τις ενέργειές της για επέκταση της δραστηριότητας εγκατάστασης εφαρμογών Καζίνο σε χώρες του εξωτερικού ενώ έχει ξεκινήσει την προώθηση του νέου της συστήματος με την επωνυμία «Αthena» σε ακαδημαϊκά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Σε ό,τι αφορά το επιχειρηματικό λογισμικό, οι δύο νέες σύγχρονες εφαρμογές της εταιρείας mobile CRM & BI εγκαθίστανται με επιτυχία σε περισσότερες από 100 επιχειρήσεις της Βορείου Ελλάδος.
Με ξεχωριστή της ανακοίνωση, η Logismos ανακοίνωσε ότι λόγω λήξεως της θητείας του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 20/06/2018 εξέλεξε ομοφώνως νέο Διοικητικό Συμβούλιο με πενταετή θητεία (2018 – 2023) αποτελούμενο από τους:
1. ΙΩΑΝΝΗ ΔΟΥΦΟ
2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΟΥΦΟΣ
3. ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΚΑΤΣΑΔΑ
4. ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΑΠΠΑ
5. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ
6. ΟΔΥΣΣΕΑ ΣΠΥΡΟΓΛΟΥ
7. ΠΟΛΥΖΩΗ ΔΟΥΚΑ
Κατόπιν της ανωτέρω εκλογής, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε αυθημερόν και συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως για το διάστημα της θητείας του δηλαδή μέχρι την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του έτους 2023 και καθορίζονται οι ακόλουθες ιδιότητες στα μέλη αυτού:
1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΥΦΟΣ - Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος
2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΟΥΦΟΣ - Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
3. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤΣΑΔΑΣ – Διευθυντής Παραγωγής, Εκτελεστικό Μέλος
4. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ - Μέλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
5. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ – Μέλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΣΠΥΡΟΓΛΟΥ – Μέλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
7. ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΔΟΥΚΑΣ – Μέλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

www.bankingnews.gr


bankingnews.gr

BREAKING NEWS