Το Πλαίσιο συμμετέχει σε διαγωνισμό του Υπουργείου Παιδείας

Το Πλαίσιο συμμετέχει σε διαγωνισμό του Υπουργείου Παιδείας
Το Πλαίσιο συμμετέχει σε διαγωνισμό του Υπουργείου Παιδείας
Η εταιρία με την επωνυμία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.» σας ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγρ. 5 του Π.Δ. 82/1996, όπως τροποποιημένο ισχύει σήμερα, ότι προτίθεται να συμμετέχει στον ανοικτό, διεθνή, ηλεκτρονικό διαγωνισμό, που προκήρυξε με την υπ' αριθμ. 2/2018 διακήρυξή του το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ στις σχολικές μονάδες της Περιφέρειας Θεσσαλίας, προϋπολογισμού (με Φ.Π.Α.) 5.502.435 ευρώ, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στις 11-7-2018, καθώς και ότι γενικά προτίθεται να συμμετέχει, εντός ενός έτους από σήμερα, σε διαδικασίες ανάληψης έργων, προμηθειών και υπηρεσιών του Δημοσίου, ν.π.δ.δ., ΟΤΑ και κάθε εν γένει φορέα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, σε όλες δε τις μετόχους μας-ανώνυμες εταιρίες, οι οποίες τυχόν δεν έχουν προβεί στη μέχρι φυσικού προσώπου, κατά την έννοια του Π.Δ. 82/1996, ονομαστικοποίηση των μετοχών τους, θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες στο άρθρο 2 παράγρ. 3 του Π.Δ. 82/1996 κυρώσεις.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS