Σελόντα: Διευκρινίσεις για την ολοκλήρωση της πώλησης στην Andromeda Seafood

Σελόντα: Διευκρινίσεις για την ολοκλήρωση της πώλησης στην Andromeda Seafood
Σελόντα: Διευκρινίσεις για την ολοκλήρωση της πώλησης στην Andromeda Seafood
Σε απάντηση της από 21 Ιουνίου 2018 με αριθμό πρωτοκόλλου 2120 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που αφορά την από 20/6/2018 ανακοίνωση της Εταιρείας και κατόπιν σχετικής επικοινωνίας-ενημέρωσής της από τις μετόχους της τράπεζες Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank  και Εθνική, η Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ως ακολούθως:
Προϋπόθεση για την  ολοκλήρωση της πώλησης του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας που ανήκουν στις ανωτέρω τράπεζες, ήτοι ποσοστού 79,62%, προς την αγοράστρια εταιρεία Andromeda Seafood Limited («Andromeda») είναι, μεταξύ άλλων, η λήψη των προβλεπόμενων διοικητικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές ανταγωνισμού και με βάση τις τρέχουσες εκτιμήσεις των μερών, η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήματος εννέα (9) μηνών από της υπογραφής της συμφωνίας αγοραπωλησίας.
Το ύψος της κεφαλαιακής ενίσχυσης της Andromeda κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής
(i) προς την Εταιρεία για τη μείωση του δανεισμού της ανέρχεται σε 20 εκατ. ευρώ και
(ii) προς την Εταιρεία και τη ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. για την κάλυψη των αναγκών τους σε κεφάλαιο κίνησης, κεφαλαιουχικές και λοιπές δαπάνες ανέρχεται συνολικά σε 50 εκατ. ευρώ, το δε ακριβές ποσό που θα κατανεμηθεί σε κάθε μία από αυτές θα καθορισθεί από την Andromeda κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής.
Τα ποσοστά της άμεσης ή έμμεσης συμμετοχής της AMERRA Capital Management LLC και της Mubadala Investment Company στο σχήμα της Andromeda θα ανέρχονται, κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής, σε τουλάχιστον 50% πλέον μιας μετοχής για την AMERRA Capital Management LLC  και σε τουλάχιστον 35% για την Mubadala Investment Company.  

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS