Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ασφαλίσεων Ζωής και Αξιολόγησης Κινδύνων Ζωής E.I.A.S.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ασφαλίσεων Ζωής και Αξιολόγησης Κινδύνων Ζωής E.I.A.S.
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ασφαλίσεων Ζωής και Αξιολόγησης Κινδύνων Ζωής E.I.A.S. Certified Specialist in Life Insurance and Life Underwritting
Οι Ασφαλίσεις Ζωής αποτελούν την πεμπτουσία του Ασφαλιστικού Θεσμού και,επομένως, χρειάζεται να ευρίσκονται ψηλά στο ασφαλιστικό ενδιαφέρον της κοινωνίας μας, των Ασφαλιστικών Εταιρειών και της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης.
Οι εφαρμογές τους αφορούν σε σημαντικές πλευρές της ζωής μας και μας προστατεύουν έναντι δύσκολων περιστάσεων, απρόοπτων γεγονότων και απευκταίων περιστατικών.
Επί παραδείγματι, μας επιτρέπουν να αντιμετωπίζουμε αξιοπρεπώς τις οικονομικές επιπτώσεις ασθενειών ή nατυχημάτων, που διακόπτουν τη ροή του εισοδήματός μας και απειλούν την ποιότητα της ζωής μας ή το βιοτικό επίπεδο της οικογένειάς μας.
Ακόμη,επιτρέπουν και διευκολύνουν την αξιοπρεπή διαβίωση οικογενειών, σε απευκταίες περιπτώσεις απώλειας ζωής εκείνου του μέλους τους που εγγυόταν το οικογενειακό εισόδημα ή μεγάλου μέρους αυτού.
Στις πλέον προηγμένες χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής, οι Ασφαλίσεις Ζωής αποτελούν αναπόδραστο μέρος της καθημερινότητας των ανθρώπων, των οικογενειών, των ελευθέρων επαγγελματιών και των ιδιοκτητών επιχειρήσεων μικρού ή μεσαίου μεγέθους.
Η αναγνώριση της αξίας των Ασφαλίσεων Ζωής, σε αυτές τις χώρες και στις κοινωνίες τους οφείλεται ακριβώς στα οφέλη που εγγυώνται, στις λύσεις που προσφέρουν και στη μεγάλη αξία που ενσωματώνουν, έναντι του συγκριτικά χαμηλού κόστους τους.
Οι Ασφαλιστικές Εταιρίες, οι Τράπεζες και οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές εστιάζουν την προσοχή τους στις Ασφαλίσεις Ζωής, τις ενισχύουν και τις προβάλλουν, έτσι ώστε να προστατεύουν τους πελάτες τους και τις οικογένειές τους από τις σοβαρότατες επιπτώσεις κινδύνων που τους απειλούν, καθ΄ όλα τα στάδια του κύκλου της ζωής τους.
Σε αυτό το πλαίσιο, το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Ζωής, διάρκειας δώδεκα (12) εκπαιδευτικών ωρών, επαναφέρει τις παραδοσιακές Ασφαλίσεις Ζωής στο προσκήνιο, παρουσιάζει το εύρος των εφαρμογών τους, τις συνιστώσες τους, τα οφέλη τους και τους λόγους αγοράς τους, κατά την ακόλουθη θεματολογία:
α. Η Αγορά Ασφαλίσεων Ζωής: Διεθνής και Ελληνική Εμπειρία, Τάσεις, Μεγέθη και Προοπτικές
β. Νομοθετικό και Φορολογικό Πλαίσιο Ασφαλίσεων Ζωής
γ. Κίνδυνοι κατά τα Στάδια του Ανθρώπινου Κύκλου Ζωής
δ. Σχέδια Ασφαλίσεων Ζωής και Κύρια Ασφαλιστικά Προσαρτήματα
ε. Πλεονεκτήματα και Οφέλη Ασφαλίσεων Ζωής Υπέρ Των Πελατών
στ. Πρωτόκολλα Διαδικασιών (αξιολόγηση και αποδοχή κινδύνου, πρωτόκολλα εκδόσεων και
αποζημιώσεων, …)
ζ. Ειδικές Εφαρμογές Ασφαλίσεων Ζωής (αποπληρωμή φόρου κληρονομιών, Key Man
Insurance, χρηματοδότηση σπουδών και επαγγελματικής ανάπτυξης, …)
η. Κίνητρα Αγοράς Ασφαλίσεων Ζωής
Πέραν της θεωρητικής προσέγγισης των Ασφαλίσεων Ζωής και της Αξιολόγησης Κινδύνων Ζωής, που είναι αναγκαία προκειμένου να ορισθούν τα ασφαλιστικά αντικείμενα, οι κίνδυνοι, η ασφαλιστική τεχνική και τα πρωτόκολλα διαδικασιών, έμφαση θα δοθεί σε επιλεγμένα case studies και στην παρουσίαση της συγκροτημένης εμπειρίας, ώστε το εκπαιδευτικό κοινό να μπορεί πλέον να αντιλαμβάνεται άριστα και κατά τρόπον αξιοποιήσιμο, το συνολικό πλαίσιο αυτών των ασφαλίσεων και των δυνατοτήτων ανάπτυξης και ολοκληρωμένης διοίκησής τους.

Σε ποιους απευθύνεται

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο απευθύνεται σε:
- Διοικητικά στελέχη ασφαλιστικών εταιρειών και εταιρειών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, ιδίως των Κλάδων Ζωής, Υγείας και Ομαδικών Ασφαλίσεων, που επιθυμούν να αποκτήσουν υψηλή τεχνογνωσία Ασφαλίσεων Ζωής και Αξιολόγησης Ασφαλίσεων Ζωής ή να εξειδικευθούν περαιτέρω σε αυτά τα θεματικά πεδία- Στελέχη Πωλήσεων, Εκπαίδευσης, Marketing, Product Development και Underwriting, που επιθυμούν να βελτιώσουν περαιτέρω τη λειτουργικότητά τους στις Ασφαλίσεις Ζωής - Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων (Συντονιστές Ασφαλιστικών Συμβούλων, Unit Managers, Ασφαλιστικούς Συμβούλους, Πράκτορες και Μεσίτες Ασφαλίσεων) που αναζητούν τρόπους αποτελεσματικής εισόδου τους στην αγορά των ασφαλίσεων ζωής και των εφαρμογών τους και, δι΄αυτών, σε νέες αγορές δυνητικών πελατών υψηλού ενδιαφέροντος - Στελέχη τραπεζών που διαχειρίζονται θέματα ασφαλιστικών προϊόντων και bancassurance.

Σκοπός του Σεμιναρίου

Σκοπός του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι η ενδελεχής παρουσίαση του συνόλου των πλευρών των Ασφαλίσεων Ζωής στο εκπαιδευτικό κοινό, η ανάλυση ειδικότερων διαστάσεων υψηλού ενδιαφέροντος όπως, επί παραδείγματι, των φορολογικών και των πραγματικών κινήτρων αγοράς τους, η εμβάθυνση στα οφέλη τους και η ανάπτυξη μεθόδων προβολής και πωλήσεών τους.
Εκπαιδευτικές Σημειώσεις
Οι συμμετέχοντες στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα λάβουν πλήρες σετ ηλεκτρονικών σημειώσεων και παρουσιάσεων, στο προσωπικό ή εργασιακό τους e-mail.

EIAS CERTIFIED SPECIALIST in LIFE INSURANCE & LIFE UNDERWRITING

Οι απόφοιτοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος θα λάβουν κατόπιν επιτυχούς ανταπόκρισής τους στις εξετάσεις εμπέδωσης του θεματικού αντικειμένου, την πιστοποίηση EIAS CERTIFIED SPECIALIST in LIFE INSURANCE & LIFE UNDERWRITING η οποία τυγχάνει ευρείας αναγνωρισιμότητας, κύρους και αποδοχής, μεταξύ των παραγόντων της Ασφαλιστικής Αγοράς μας.

Εισηγητές Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα διδάσκουν εξαίρετα στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς μας, διαθέτοντααξιοσημείωτη εμπειρία και εφαρμοσμένες γνώσεις επί των θεματικών αντικειμένων ευθύνης τους, ωςεξής:
Ο κος Γιάννης Βασαλάκης, Διευθυντής Underwriting Ασφαλίσεων Ζωής & Υγείας του Ομίλου Interamerican.
Ο κος Βασαλάκης διαθέτει πολυετή εμπειρία επί θεμάτων αξιολόγησης ασφαλιστικών κινδύνων ζωής και υγείας, ενώ είναι ο δημιουργός του αυτοματοποιημένου παραμετρικού συστήματος αξιολόγησης και αποδοχής ασφαλιστικών κινδύνων ζωής και υγείας, γνωστού ως Genius Underwriting.
Εξειδικευμένος εισηγητής του ΕΙΑΣ και του ΑΙΚ, έχει εκπονήσει αξιοπρόσεκτες μελέτες και έχει συγγράψει πρωτότυπα εγχειρίδια αξιολόγησης ασφαλιστικών κινδύνων, ειδικού ενδιαφέροντος ασφαλίσεων ζωής και υγείας.
Η κα Κων/να Λόντου, Δικηγόρος, Νομική Σύμβουλος, με εξαιρετική εμπειρία και τεχνογνωσία επί θεμάτων Ασφαλιστικών Θεσμών και Οργάνωσης της Ασφαλιστικής Αγοράς, ως διατελέσασα επί σειρά ετών Γενική Διευθύντρια της Γ. Γ. Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και εκπροσωπήσασα την Ελλάδα ως Εθνική Εμπειρογνώμων και Επόπτρια Ασφαλίσεων σε διεθνή και κοινοτικά όργανα και φόρα.
Ο κος Παναγιώτης Σκαβάρας, Solution Delivery Director της MedNet International, κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών MBA in Finance του Βρετανικού Πανεπιστημίου HULL και Β.Α. in Business Administration του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος Deree.
Έχει διατελέσει, επί σειρά ετών, ανώτερο Διευθυντικό Στέλεχος μεγάλων πολυεθνικών Ασφαλιστικών Εταιρειών, ως Διευθυντής Αποζημιώσεων Ζωής και Υγείας και Διευθυντής Λειτουργιών Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας.
Προσκεκλημένος Guest Speaker είναι ο κος Τάσος Παγώνης, Μαθηματικός και Αναλογιστής, Πρόεδρος Δ.Σ. του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης Ελλάδος.
Ο κος Παγώνης έχει μακρά ασφαλιστική εμπειρία και θητεία σε ανώτατες διευθυντικές θέσεις ασφαλιστικών εταιρειών, ενώ έχει διατελέσει επισκέπτης καθηγητής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Οικονομικών και Επιχειρησιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Γενικός Διευθυντής Ασφαλιστικών Εργασιών της ΕΘΝΙΚΗΣ Ασφαλιστικής και Πρόεδρος Δ.Σ. της Ένωσης Ελλήνων Αναλογιστών.www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS