Επ. Κεφαλαιαγοράς: Ανακλήσεις αδειών και πρόστιμα 222 χιλ. ευρώ

Επ. Κεφαλαιαγοράς: Ανακλήσεις αδειών και πρόστιμα 222 χιλ. ευρώ
Επ. Κεφαλαιαγοράς: Ανακλήσεις αδειών και πρόστιμα 222 χιλ. ευρώ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 823η/3.7.2018 συνεδρίασή του αποφάσισε:

- Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΞΙΩΝ Α.Ε.Ε.Δ. με έδρα στα Ιωάννινα, κατ’ εφαρμογή της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 4514/2018.
- Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας Α.Ε.Ε.Δ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ με έδρα την Καστοριά, κατ’ εφαρμογή του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4514/2018.
- Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας ARDU PRIME Α.Ε.Π.Ε.Υ. ως προς την επενδυτική υπηρεσία της διαχείρισης χαρτοφυλακίου του Παραρτήματος Α Τμήμα Ι στοιχείο 4 του ν. 4514/2018, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 περ. (α) του άρθρου 8 του ίδιου νόμου.
- Την επιβολή προστίμου ύψους € 100.000 στην ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. για παράβαση των διατάξεων του π.δ. 52/1992 και του ν. 3401/2005, καθώς προέβη σε δημόσια προσφορά ομολογιών εκδόσεως της ASPIS FINANCE PLC, θυγατρικής της ASPIS BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ χωρίς να δημοσιεύσει ενημερωτικό δελτίο.
- Την επιβολή προστίμου ύψους € 60.000 στην εταιρεία ATLANTIC MARKETING RESEARCH ΙΚΕ για παράβαση του άρθρου 69 παρ. 6 του ν. 4514/2018 για την περίοδο μετά την 02.01.2018 και του άρθρου 8 του ν. 3606/2007 για την περίοδο έως την 02.01.2018, καθώς παρείχε επενδυτικές υπηρεσίες χωρίς άδεια.
- Την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους € 25.000 στην εταιρεία EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. για παραβάσεις των άρθρων 67, 84 και 86 του ν. 4261/2014, του άρθρου 431 του Κανονισμού 575/2013 (ΕΕ) και της απόφασης 2/452/1.11.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σχετικά με θέματα πολιτικής αμοιβών και της λειτουργίας κανονιστικής συμμόρφωσης.
- Την επιβολή προστίμων σε δύο αλλοδαπά νομικά πρόσωπα για παράβαση του άρθρου 12(1.β) του Κανονισμού 236/2012, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως αυτό εξειδικεύεται με το άρθρο 5(1.ε) του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 827/2012, λόγω διενέργειας ανοιχτών πωλήσεων επί μετοχών της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Συγκεκριμένα επιβάλλονται χρηματικά πρόστιμα ύψους:
- € 12.000 στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία GORDEL CAPITAL LTD
- € 10.000 στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία OZ ELS MASTER FUND LTD
- Την επιβολή προστίμου ύψους € 7.000 στην ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 8 και 16 της απόφασης 1/452/1.11.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του άρθρου 25 παρ. 5 και 6 του ν. 3606/2007, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.
- Την επιβολή προστίμου ύψους € 5.000 στην εταιρεία ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. για παράβαση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. 3340/2005, επειδή δεν συμπεριέλαβε στον κατάλογο που όφειλε να καταρτίζει ως εκδότης, νομικά πρόσωπα που ήταν συνδεόμενα με τον πρόεδρο του Δ.Σ κ. Ν Στασινόπουλο
- Την επιβολή προστίμου ύψους € 3.000 στον κ. Παντελή Τζωρτζάκη, μέλους Δ.Σ. της εταιρείας QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 3 του ν. 3016/2002.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS