ΑΤΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν στις 31.12.2017 σε 402,92 εκατ. Ευρώ

ΑΤΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν στις 31.12.2017 σε 402,92 εκατ. Ευρώ
Αντιστοιχούν σε 2,1000 Ευρώ ανά μετοχή της Εταιρίας.
ΑΤΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν στις 31.12.2017 σε 402,92 εκατ. Ευρώ

Εάν προχωρήσουν σε είσοδο στρατηγικού επενδυτή ή αν δεχθούν επιθετική πρόταση εξαγοράς, τότε τα τρέχοντα επίπεδα των 255-260 εκατ. ευρώ θα επιδέχονταν αξιόλογη θετική μεταβολή.


XΡΗΣΗ 2017: Πωλήσεις 271,54 εκατ. Ευρώ έναντι 268,61 εκατ. Ευρώ στη χρήση 2016 και EBITDA 50,36 εκατ. Ευρώ έναντι κερδών 70,03 εκατ. Ευρώ το 2016 Τα κέρδη ανήλθαν σε 1,25 εκατ. Ευρώ έναντι κερδών 20,25 εκατ. Ευρώ στη χρήση 2016. Η ανωτέρω απόκλιση στη κερδοφορία, σχετίζεται σε σημαντικό βαθμό με την αύξηση της τιμής των καυσίμων που επιβάρυνε τον Όμιλο με ποσό 22 εκατ. ευρώ. Που δεν παύει φυσικά, να είναι μία πραγματικότης…

ΚΑΘΑΡΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ@31.12.2017: +24,52 εκατ. ευρώ. ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 194,63 εκατ. ευρώ και ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ 0,48. ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ: Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν στις 31.12.2017 σε 402,92 εκατ. Ευρώ και αντιστοιχούν σε 2,1000 Ευρώ ανά μετοχή της Εταιρίας.
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ – @1,3700 ευρώ
 • ΑΠΟΤΙΜΑΤΑΙ σε 262,5 εκατ. ευρώ.
 • ΝΕΤ DEBT/EBITDA: 3,86
 • EV/EBITDA: 9,96
ΔιάστημαΕλάχιστη τιμήΜέγιστη τιμήΜεταβολή %
7 ημερών 1,320 1,420 0,00
30 ημερών 1,310 1,480 -2,90
3 μηνών 1,310 1,670 -16,25
6 μηνών 1,310 1,770 -8,84
12 μηνών 1,120 1,770 3,08
 • Η Επιτροπή Ανταγωνισμού με την απόφασή της της 25/4/2018 ενέκρινε την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου επί της Hellenic Seaways (HSW) από την ATTICA GROUP (η «Εταιρία»).
 • Η έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού έγινε μετά την ανάληψη δεσμεύσεων από την Εταιρία, οι οποίες κατά την κρίση της Επιτροπής είναι κατάλληλες, επαρκείς και ανάλογες για να διασφαλίσουν συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού στην Ελληνική Ακτοπλοΐα.
ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ  [ ΑΤΤΙΚΑ ]

Μέτοχος% Δικ. Ψήφου Μετοχές% Δικ. Ψήφου Χρημ. ΜέσαΣύνολο % Δικ. ΨήφουΗμερομηνία μεταβολήςΛόγος μεταβολήςΣημειώσεις
MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 89,38   89,38 31 Ιαν 2011
 • Η μητρική εταιρεία, Attica A.E. Συμμετοχών τηρεί επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες, των οποίων η αξία την 31/12/2017 ανέρχεται σε € 508 εκ. Όπως περιγράφεται και στις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις η μητρική αποτιμά τις συμμετοχές της στην εύλογη αξία με τις διαφορές αποτίμησης να αναγνωρίζονται στην καθαρή θέση και όποιες διαφορές αποτελούν ζημιές μη αναστρέψιμες και μόνιμες, να αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα.
 • Κατά τη διάρκεια του έτους 2017 ο Όμιλος δραστηριοποιήθηκε με έντεκα (11) ιδιόκτητα επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία εκ των οποίων τα τρία (3) δρομολογήθηκαν στην Αδριατική θάλασσα και τα οκτώ (8) στην Ελληνική Ακτοπλοΐα.
 • Επίσης, έχει ναυλώσει με μακροχρόνια σύμβαση, το Blue Galaxy το οποίο δρομολογεί στη γραμμή Πειραιάς – Χανιά, Κρήτης. Τα δρομολόγια των πλοίων σε ετήσια βάση αυξήθηκαν σε ποσοστό 3,4% στην Ακτοπλοΐα και σε ποσοστό 2,6% στην Αδριατική, σε σχέση με τη χρήση 2016.
 • Στη χρήση 2017 προέκυψαν ζημίες Ευρώ 7,52 εκατ. (ζημίες Ευρώ 2,41 εκατ. το 2016) από τη συγγενή εταιρία Africa Morocco Links (AML), η οποία ενοποιείται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης και το 2017 ήταν η πρώτη πλήρης εταιρική της χρήση
 • Το σύνολο των θυγατρικών εταιριών του Ομίλου ελέγχονται κατά 100% από την μητρική εταιρία και συνεπώς δεν υφίστανται δικαιώματα μειοψηφίας στον Όμιλο.
 • Μία αύξηση ή μείωση στην τιμή των καυσίμων κατά 10% σε ετήσια βάση θα είχε επίδραση στα αποτελέσματα και στην καθαρή θέση του Ομίλου κατά Ευρώ 8,3 εκατ. περίπου.
 • Η Διοίκηση του Ομίλου επιχειρεί να αντισταθμίσει ένα μέρος της αβεβαιότητας στην εξέλιξη της τιμής των καυσίμων λαμβάνοντας θέσεις αντιστάθμισης του κινδύνου στην αγορά παραγώγων προϊόντων.
http://www.bankingnews.gr

Δ.Ν.

BREAKING NEWS