ΟΛΘ: Σε ασυμμετρία τα νούμερα της εξαγοράς του 67% με αυτά στο ταμπλό...

ΟΛΘ: Σε ασυμμετρία τα νούμερα της εξαγοράς του 67% με αυτά στο ταμπλό...
Αλλά εμφανής και η υστέρηση των μεγεθών του οργανισμού στη χρήση 2017
ΟΛΘ: Σε ασυμμετρία τα νούμερα της εξαγοράς του 67% με αυτά στο ταμπλό...

ΧΡΗΣΗ 2017: 
Κύκλος εργασιών 54,23 εκατ. από 48,06 εκατ. ευρώ. Κέρδη μετά από φόρους: 7,24 εκατ. από 14,08 εκατ. ευρώ. Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε €) 0,1600 ευρώ από 0,4900 ευρώ. ΕΒΙΤDA: 18,85 εκατ. από 23,9 εκατ. ευρώ. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: 137,8 εκατ. από 135,5 εκατ. ευρώ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: ΜΗΔΕΝ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ: 80,9 εκατ. από 48,5 εκατ. ευρώ. ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ: Θετικές 18,2 εκατ. από 14,4 εκατ. ευρώ
  • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
ΔιάστημαΕλάχιστη τιμήΜέγιστη τιμήΜεταβολή %
7 ημερών 24,600 25,100 2,89
30 ημερών 24,200 26,900 -4,23
3 μηνών 24,200 28,600 -12,32
6 μηνών 24,200 31,400 -1,58
12 μηνών 20,400 31,400 13,18
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 2017: Η πορεία της μετοχής της από 1.1.2017 – 31.12.2017 παρουσίασε αύξηση κατά 40,74%. Στο ίδιο διάστημα η τιμή του Γενικού Δείκτη αυξήθηκε κατά 24,66% , η τιμή  της Ο.Λ.Π. α.ε. αυξήθηκε  κατά 16,54%.
  • Η τιμή της μετοχής στις 31.12.2017 ηταν € 24,70 (2016: 17,55)
  • Η λογιστική αξία της μετοχής (BV) διαμορφώθηκε στα € 13,68 έναντι των € 13,44 της χρήσεως 2016, ενώ η τιμή της μετοχής προς τη λογιστική  αξία (PBV) διαμορφώνεται στο 1,81 έναντι του  1,31 της χρήσεως 2016.
  • Η σχέση της τιμής της μετοχής προς τα κέρδη/μετοχή στις 31.12.2017 (Ρ/Ε)  διαμορφώνεται στα 34,37 έναντι των 12,56 της χρήσεως 2016.
  • Τα κέρδη ανά μετοχή μετά από φόρους για το 2017 ανέρχονται σε € 0,7185  έναντι των € 1,3973 για το 2016.

Σημαντικά γεγονότα της χρήσης 2017.

  • Στη χρήση που έληξε τη 31.12.2017, προχώρησε από το ΤΑΙΠΕΔ η διαδικασία αποκρατικοποίησης του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης. Μέσω Εταιρικών παρουσιάσεων και συνεντεύξεων ενημερώθηκαν οι υποψήφιοι  επενδυτές για  την υφιστάμενη  οικονομική  θέση  αλλά  και  για  τις  προοπτικές  εξέλιξής της εταιρείας.  Στις 21.12.2017 υπεγράφη η σύμβαση πώλησης του 67% της Εταιρείας, μετά την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στην Εταιρεία «South Europe Gateway Thessaloniki (SEGT) Ltd» έναντι συνολικού τιμήματος 232 εκατ.ευρώ
  • Η συνολική αξία της συμφωνίας ανέρχεται σε € 1,1 δισ. και περιλαμβάνει  εκτός από το ανωτέρω τίμημα, υποχρεωτικές επενδύσεις ποσού Ευρώ 180 εκατ. την επόμενη εποπτεία και  τα  αναμενόμενα  έσοδα  του  Ελληνικού  Δημοσίου  από  τη  Σύμβαση  Παραχώρησης  (αντάλλαγμα παραχώρησης σε ποσοστό 3,5% του κύκλου εργασιών της Εταιρείας)  αναμενόμενου συνολικού ύψους πλέον των € 170 εκατ. συμπεριλαμβανομένου  και των μερισμάτων που εκτιμάται ότι θα εισπράξει το ΤΑΙΠΕΔ για το υπολειπόμενο  ποσοστό 7,27% που κατέχει πλέον καθώς των εκτιμώμενων (πέραν των ελάχιστων  υποχρεωτικών) επενδύσεων μέχρι τη λήξη της παραχώρησης το 2051.
http://www.bankingnews.gr

Δ.Ν.

BREAKING NEWS