Χ.Α: Oφείλει 42 φορές τα ίδια κεφάλαια της...

Χ.Α: Oφείλει 42 φορές τα ίδια κεφάλαια της...
Με ίδια κεφάλαια 100 χιλιάδες ευρώ αποτιμάται σε 2 εκατ. ευρώ, P/bv 20
Oφείλει 42 φορές τα ίδια κεφάλαια της...

EYΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:
 Eρώτησης γενομένης...


Εμφάνισε ζημίες -1,07 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών – 2,72 εκατ. ευρώ το 2016. Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός (μακροπρόθεσμος, βραχυπρόθεσμος και υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις) του Ομίλου το 2017 μειώθηκε κατά 234 χιλ ευρώ και ανέρχεται στα € 4,21 εκατ. έναντι € 4,45 εκατ. την 31/12/2016. Τα ταμειακά διαθέσιμα ήταν € 545 χιλιάδες έναντι € 367 χιλιάδες το 2016. Ίδια Κεφάλαια 99,3 χιλ.ευρώ από 425 χιλ. ευρώ.
  • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
  • @0,1760 ευρώ
  • Κ/φση 1,96 εκατ. ευρώ.
  • P/BV 19,5
  • OΦEIΛEI 42 φορές τα ίδια κεφάλαια της
ΔιάστημαΕλάχιστη τιμήΜέγιστη τιμήΜεταβολή %
7 ημερών 0,154 0,184 25,71
30 ημερών 0,121 0,185 21,38
3 μηνών 0,120 0,434 -59,45
6 μηνών 0,120 0,535 -64,23
12 μηνών 0,120 0,535 -64,60
http://www.bankingnews.gr/

Δ.Ν.

BREAKING NEWS