Συνεχίζουν τις αγορές μετοχών στον Ελλάκτωρ τα αδέρφια Καλλιτσάντση

Συνεχίζουν τις αγορές μετοχών στον Ελλάκτωρ τα αδέρφια Καλλιτσάντση
Συνεχίζουν τις αγορές μετοχών στον Ελλάκτωρ τα αδέρφια Καλλιτσάντση
Τα αδέρφια Καλλιτσάντση συνεχίζουν να αυξάνουν το ποσοστό τους στον Ελλάκτωρ στην προσπάθεια τους να αποκτήσουν το πάνω χέρι στην κόντρα τους με τους Μπόμπολα - Κούτρα.
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ γνωστοποιεί τα εξής:
1.Ο  κ.  Αναστάσιος  Καλλιτσάντσης  (εκτελεστικό  μέλος)  Σύμβουλος  του  Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, (Υπόχρεο Πρόσωπο, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005),  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007,  όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, ανακοινώνει ότι, μέσω του συνδεδεμένου νομικού προσώπου PEMANOARO  LIMITED,  (οι μετοχές κυριότητάς της και
εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, ελέγχονται από κοινού από του ς κ.κ. Αναστάσιο και Δημήτριο Καλλιτσάντση, συνεπεία της από 07/06/2018 δηλώσεώς τους περί εναρμονισμένης μεταξύ των  συμπεριφοράς,  ως  προς  τις  μετοχές  εκδόσεως  της ΕΛΛΑΚΤΩΡ  ΑΕ  και  κυριότητας οιουδήποτε  των  εναρμονισμένων  μερών  ή  και  ελεγχομένων  υπό  αυτών  νομικών προσώπων), προέβη, στις 06/07/2018, σε αγορά 79.195 κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου
μετοχών, εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, συνολικού ποσού 158.098,56 ευρώ.
2.Ο κ. Δημήτριος Καλλιτσάντσης (εκτελεστικό μέλος) Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της  εταιρείας  ΕΛΛΑΚΤΩΡ  ΑΕ,  (Υπόχρεο  Πρόσωπο,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  13  του  Ν. 3340/2005),  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007,  όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, ανακοινώνει ότι, μέσω του συνδεδεμένου νομικού προσώπου PEMANOARO LIMITED, (οι μετοχές κυριότητάς της και  
εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, ελέγχονται από κοινού από τους κ.κ. Αναστάσιο και Δημήτριο Καλλιτσάντση, συνεπεία της από 07/06/2018 δηλώσεώς τους περί εναρμονισμένης μεταξύ των  συμπεριφοράς,  ως  προς  τις  μετοχές  εκδόσεως  της ΕΛΛΑΚΤΩΡ  ΑΕ  και  κυριότητας οιουδήποτε  των  εναρμονισμένων  μερών  ή  και  ελεγχομένων  υπό  αυτών  νομικών προσώπων), προέβη, στις 06/07/2018, σε
 αγορά 79.195 κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, συνολικού ποσού 158.098,56 ευρώ.
Οι ανωτέρω συναλλαγές  μας γνωστοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005, όπως ισχύει.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS