ΕΚΤ: Παραμένει ο κίνδυνος των NPLs σε αρκετές τράπεζες της Ευρωζώνης παρά τη μείωσή τους

ΕΚΤ: Παραμένει ο κίνδυνος των NPLs σε αρκετές τράπεζες της Ευρωζώνης παρά τη μείωσή τους
Ανά τράπεζα η εξέταση αλλά και οι στόχοι για τη μείωση των NPLs
Σημαντική είναι η πρόοδος που έχει επιτευχθεί από τις μεγάλες τράπεζες της Ευρωζώνης σε ό,τι αφορά τη μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ - NPLs), αλλά η προσπάθεια δεν πρέπει να σταματήσει, όπως αναφέρει σε σημερινή της ανακοίνωση η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Σύμφωνα με την ΕΚΤ στο δ' τρίμηνο του 2017 τα ΜΕΔ έχουν μειωθεί στο 4,9% των συνολικών δανείων από 8% που ήταν το 2014.
Αναλυτικά η ΕΚΤ τονίζει στην ανακοίνωσή της ότι «Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ανακοίνωσε περαιτέρω ενέργειες στο πλαίσιο της εποπτικής της προσέγγισης για τη διαχείριση του αποθέματος μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ - NPLs) στη ζώνη του ευρώ.
Η προσέγγιση ακολουθεί το έργο που έχει ήδη διεξαχθεί στον τομέα αυτό, ήτοι τις στρατηγικές μείωσης των ΜΕΔ τις οποίες έχουν καταρτίσει οι τράπεζες, και το συμπλήρωμα σχετικά με τον σχηματισμό προβλέψεων για νέα ΜΕΔ.
Δημιουργεί ένα συνεκτικό πλαίσιο για τη διαχείριση του αποθέματος ΜΕΔ, ως μέρος του εποπτικού διαλόγου, μέσω του καθορισμού συγκεκριμένων για κάθε τράπεζα εποπτικών προσδοκιών με στόχο τον σχηματισμό επαρκών προβλέψεων για τα υφιστάμενα ΜΕΔ, συμβάλλοντας έτσι στην ανθεκτικότητα του τραπεζικού συστήματος της ζώνης του ευρώ ως συνόλου.
Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ θα συνεργαστεί περαιτέρω με την κάθε τράπεζα για τον καθορισμό των εποπτικών προσδοκιών της.
Οι συγκεκριμένες για κάθε τράπεζα εποπτικές προσδοκίες βασίζονται σε συγκριτικές αξιολογήσεις μεταξύ ομοειδών τραπεζών και λαμβάνουν υπόψη τον τρέχοντα δείκτη ΜΕΔ και τα βασικά οικονομικά χαρακτηριστικά των επιμέρους τραπεζών.
Στόχος είναι να διασφαλιστεί διαρκής πρόοδος προς τη μείωση των υφιστάμενων κινδύνων στη ζώνη του ευρώ και να επιτευχθεί ο ίδιος βαθμός κάλυψης για το απόθεμα και τις ροές ΜΕΔ σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.
Η απόφαση λαμβάνεται κατόπιν σειράς ενεργειών από μέρους της ΕΚΤ για τη διαχείριση των υψηλών επιπέδων ΜΕΔ στη ζώνη του ευρώ. Τον Μάρτιο του 2017, η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ δημοσίευσε έγγραφο κατευθύνσεων προς τις τράπεζες σχετικά με τα ΜΕΔ, το οποίο παρείχε στις τράπεζες μια αποτελεσματική δέσμη εργαλείων για τη διαχείριση των ΜΕΔ.
Στο πλαίσιο του εγγράφου κατευθύνσεων ζητήθηκε από τις τράπεζες με υψηλό επίπεδο ΜΕΔ να συμφωνήσουν σε στρατηγικές για τη διαχείριση των αποθεμάτων ΜΕΔ.
Τον Μάρτιο του 2018, η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ δημοσίευσε συμπλήρωμα του εν λόγω εγγράφου κατευθύνσεων, το οποίο καθόριζε τις εποπτικές προσδοκίες σχετικά με τον σχηματισμό προβλέψεων για νέα ΜΕΔ.
Χάρη στο μέχρι σήμερα έργο έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος προς τη μείωση των ΜΕΔ, με τον δείκτη ΜΕΔ των σημαντικών ιδρυμάτων να έχει μειωθεί από 8% το 2014 σε 4,9% το δ΄ τρίμηνο του 2017.
Ωστόσο, το τρέχον συνολικό επίπεδο ΜΕΔ παραμένει υπερβολικά υψηλό σε σύγκριση με τα διεθνή πρότυπα· απαιτούνται λοιπόν περαιτέρω προσπάθειες για να διασφαλιστεί ότι το ζήτημα των ΜΕΔ αντιμετωπίζεται επαρκώς στη ζώνη του ευρώ.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS