ΑΔΜΗΕ: Επενδύσεις 2,1 δισ. σε Κυκλάδες - Κρήτη - Διανομή προμερίσματος για τη χρήση του 2018 αποφάσισε η ΓΣ

ΑΔΜΗΕ: Επενδύσεις 2,1 δισ. σε Κυκλάδες - Κρήτη - Διανομή προμερίσματος για τη χρήση του 2018 αποφάσισε η ΓΣ
ΑΔΜΗΕ: Επενδύσεις 2,1 δισ. σε Κυκλάδες - Κρήτη - Διανομή προμερίσματος για τη χρήση του 2018 αποφάσισε η ΓΣ
Επενδύσεις άνω των 2,1 δισ. ευρώ για την ηλεκτρική διασύνδεση των Κυκλάδων και της Κρήτης περιλαμβάνει το πρόγραμμα του ΑΔΜΗΕ, με ορίζοντα ολοκλήρωσης του συνόλου των έργων το 2024.
Τα σχετικά στοιχεία παρουσιάστηκαν σήμερα στην πρώτη γενική συνέλευση των μετόχων της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, εταιρείας που είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο και ελέγχει το 51% των μετοχών του Διαχειριστή (το υπόλοιπο 25% ανήκει στο Δημόσιο και το 24% στην κινεζική State Grid, που συμμετέχει ως στρατηγικός επενδυτής).

Αναλυτικά, σε σχέση με τις διασυνδέσεις ο προγραμματισμός περιλαμβάνει τα εξής:

-Κρήτη: το 2020 προβλέπεται να ολοκληρωθεί η λεγόμενη "μικρή" διασύνδεση (Χανιά - Πελοπόννησος) προϋπολογισμού 324 εκατ. ευρώ και το 2022 η "μεγάλη" (Αττική - Ηράκλειο) προϋπολογισμού 1 δισ. ευρώ.
Για την μεγάλη διασύνδεση, που έχει εμπλακεί λόγω του συνδυασμού της με τη διασύνδεση Ισραήλ - Κύπρου - Ελλάδας έχει προγραμματιστεί σήμερα νέα συνάντηση με πρωτοβουλία της ΡΑΕ προκειμένου να υπάρξει συμφωνία για την υλοποίηση του έργου.
-Κυκλάδες: η πρώτη φάση έχει ολοκληρωθεί, η δεύτερη προβλέπεται να λειτουργήσει το 2019 και η τρίτη, που επισπεύσθηκε κατά δύο χρόνια, το 2020. Το συνολικό κόστος των τριών φάσεων είναι 424 εκατ. ενώ η τέταρτη φάση (Δυτικές Κυκλάδες) προβλέπεται να ολοκληρωθεί το 2024 και θα κοστίσει 386 εκατ.
-Άλλα 200 εκατ. περίπου είναι ο προϋπολογισμός των έργων για την αναβάθμιση του δικτύου στην Πελοπόννησο (Μεγαλόπολη - Κουμουνδούρου και Μεγαλόπολη - Πάτρα - Αχελώος).
Ο ΑΔΜΗΕ κατέγραψε το 2017 καθαρά κέρδη ύψους 61,7 εκατ. έναντι ζημιών 2,7 εκατ. το 2016 ενώ για το 2018 προβλέπεται βελτίωση των μεγεθών.
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το 2021 τα καθαρά κέρδη θα διαμορφωθούν σε 85 εκατ. και τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε 220 εκατ. (από 172 εκατ. το 2017).
Η μερισματική πολιτική προβλέπει την διανομή του 50% τουλάχιστον των καθαρών κερδών.
Η γενική συνέλευση ενέκρινε επίσης πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών μέχρι το 1% του μετοχικού κεφαλαίου σε τιμές από 1 ως 10 ευρώ καθώς και την διανομή προμερίσματος τουλάχιστον 3 λεπτών ανά μετοχή για την φετινή χρήση.

Αποφάσεις Α’ Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι την 12η Ιουλίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Ομίλου Ελληνικά Χρηματιστήρια η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.
Παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι, 118 μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν 171.659.790 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 232.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 73,99% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του ν. 3884/2010, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (http://admieholding.gr/).
ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Υποβολή και Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2017 (01.02.2017 - 31.12.2017) με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2017 και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών με 170.983.407 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,61% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.
Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 0 ψήφους.
Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 676.383 ψήφους.
ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και την διαχείριση για την εταιρική χρήση 2017 (01.02.2017 -31.12.2017) σύμφωνα με το άρθρο 35 κ.ν. 2190/1920
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και  την διαχείριση για την εταιρική χρήση 2017 (01.02.2017 -31.12.2017) σύμφωνα με το άρθρο 35 κ.ν. 2190/1920 με 169.505.520 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 98,75% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.
Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 1.477.887 ψήφους.
Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 676.383 ψήφους.
ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 1.1.2018 έως 31.12.2018, σύμφωνα με το ισχύον άρθρο 24 του Καταστατικού της Εταιρείας.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε το Διορισμό Ελεγκτικής Εταιρείας για τον υποχρεωτικό έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε., με 158.925.606 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία  92,58% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.
Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 8.439.710 ψήφους.
Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 4.294.474 ψήφους.
ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των εκτελεστικών και μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2017 (01.02.2017 - 31.12.2017) σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920 και καθορισμός αυτών για το 2018.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των εκτελεστικών και μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2017 (01.02.2017 - 31.12.2017) σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920 και προεγκρίνει τις αποζημιώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018, με 159.162.183 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 92,72% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.
Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 10.220.115 ψήφους.
Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 2.277.492 ψήφους.
ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: Επικύρωση εκλογής νέου μέλους του ΔΣ σε αντικατάσταση παραιτηθέντος σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 7 του κ.ν. 2190/1920 και εκλογή νέου μέλους Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την εκλογή του νέου μέλους του ΔΣ σε αντικατάσταση παραιτηθέντος, καθώς και την εκλογή νέου μέλους Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος, με 165.201.609 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 96,24% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.
Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 4.230.706 ψήφους.
Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 2.227.475 ψήφους.
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ: Έγκριση Αγοράς Ιδίων Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν 2190/1920
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την απόκτηση ιδίων μετοχών από την Εταιρεία σύμφωνα με τα ανωτέρω με 169.349.626 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 98,65% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.
Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 84.139 ψήφους.
Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 2.226.025 ψήφους
ΘΕΜΑ ΕΒΔΟΜΟ: Ανακοινώσεις και Άλλα Θέματα.
Δεν υπήρχε θέμα προς ψήφιση.


ww.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS