Πιθανόν να μετατεθεί η διάθεση τραπεζικών μετοχών από το ΤΧΣ λόγω ακραίων υποαξιών – Επένδυσε 40 δισ αξίζουν 1,6 δισ

Πιθανόν να μετατεθεί η διάθεση τραπεζικών μετοχών από το ΤΧΣ λόγω ακραίων υποαξιών – Επένδυσε 40 δισ αξίζουν 1,6 δισ
Σήμερα εάν το ΤΧΣ αποφάσιζε να πουλήσει τις τραπεζικές μετοχές που κατέχει η αξία τους θα ήταν 1,62 δισεκ. διατηρώντας τις μετοχές σε βάθος χρόνου θα μπορούσε να επιτύχει καλύτερες αποτιμήσεις.
Αν και ακόμη δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις, ωστόσο υπάρχουν σκέψεις στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να μην βιαστεί να διαθέσεις τις τραπεζικές μετοχές που κατέχει λόγω ακραίων υποαξιών.
Με βάση τον νόμο έως τα μέσα του 2020 θα πρέπει το ΤΧΣ να έχει πουλήσει το 40,36% της Εθνικής, το 26% της Πειραιώς, το 11% της Alpha bank και το 2,34% της Eurobank.
Όμως λαμβάνοντας υπόψη τις ακραίες υποαξίες που καταγράφονται στις τράπεζες, το ΤΧΣ είχε επενδύσει σχεδόν 40 δισεκ. μαζί με το funding gap και η αξία αυτών των 40 δισεκ. είναι μόλις 1,6 δισεκ. είναι πιθανό να ενεργοποιήσει την διαδικασία μετάθεσης του χρόνου διάθεσης των τραπεζικών μετοχών.
Το ΤΧΣ θα ήθελε να πουλήσει σε αξίες πάνω από 5 δισεκ. αλλά ο στόχος δεν είναι ρεαλιστικός.
Σήμερα εάν το ΤΧΣ αποφάσιζε να πουλήσει τις τραπεζικές μετοχές που κατέχει η αξία τους θα ήταν 1,62 δισεκ. διατηρώντας τις μετοχές σε βάθος χρόνου θα μπορούσε να επιτύχει καλύτερες αποτιμήσεις.

Τι ορίζει ο νόμος του ΤΧΣ;

Με απόφαση του Ταμείου καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία  διάθεσης του συνόλου ή μέρους των μετοχών πιστωτικού ιδρύματος που κατέχει το Ταμείο, λαμβάνοντας υπόψη τα  οριζόμενα στις παραγράφους 3 και 4.  
Η  διάθεση μπορεί να γίνεται τμηματικά ή άπαξ, κατά την κρίση του Ταμείου, υπό την προϋπόθεση ότι οι μετοχές διατίθενται εντός πέντε ετών από την έναρξη ισχύος του ν. 4340/2015 (Α’ 134)
και σε συμμόρφωση με τους κανόνες  για τις κρατικές ενισχύσεις.
Η διάθεση των μετοχών εντός των χρονικών ορίων του δευτέρου εδαφίου, δεν δύναται να γίνει προς επιχείρηση, η οποία  ανήκει  άμεσα ή έμμεσα στο κράτος.  
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών κατόπιν εισηγήσεως  του Ταμείου, μπορούν να παραταθούν οι προθεσμίες που  προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο.
Προκειμένου να λάβει την ανωτέρω απόφαση το Γενικό Συμβούλιο του Ταμείου λαμβάνει έκθεση από ένα ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο, ο οποίος διαθέτει διεθνώς αναγνωρισμένο κύρος και πείρα σε αντίστοιχα θέματα.
Η έκθεση συνοδεύεται από αναλυτικό χρονοδιάγραμμα διάθεσης των μετοχών.
Στην έκθεση αιτιολογούνται επαρκώς οι προϋποθέσεις και  ο  τρόπος διάθεσης των μετοχών καθώς και οι απαραίτητες  ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την τήρηση  του
χρονοδιαγράμματος.
Η διάθεση πραγματοποιείται με τρόπο που να συνάδει με τους σκοπούς του Ταμείου.
Η διάθεση δύναται να πραγματοποιείται με πώληση μετοχών του  πιστωτικού ιδρύματος στο  κοινό ή σε συγκεκριμένο(ους) επενδυτή(ες) ή ομάδα επενδυτών
 i) μέσω ανοιχτού διαγωνισμού ή
μέσω  πρόσκλησης  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  σε  επιλεγμένους  επενδυτές,
 ii) με χρηματιστηριακές εντολές,  
iii) με δημόσια προσφορά μετοχών με αντάλλαγμα
μετρητών ή με ανταλλαγή άλλων κινητών αξιών και
iv) με τη διαδικασία  βιβλίου προσφορών (book building),
Το Ταμείο  δύναται  να μειώνει την συμμετοχή του  στα πιστωτικά ιδρύματα μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου των πιστωτικών  ιδρυμάτων, δια της παραίτησης από την άσκηση ή δια της διάθεσης των δικαιωμάτων προτίμησης που του αναλογούν
Η τιμή διάθεσης των μετοχών από το Ταμείο στις περιπτώσεις της παραγράφου και η ελάχιστη τιμή κάλυψης των μετοχών από τους ιδιώτες επενδυτές στις περιπτώσεις της παραγράφου ορίζονται  από το Γενικό Συμβούλιο, με βάση δύο εκθέσεις αποτίμησης που διενεργούνται από δύο ανεξάρτητους χρηματοοικονομικούς συμβούλους με κύρος και εμπειρία σε σχετικά θέματα και ειδικά στην αποτίμηση των πιστωτικών ιδρυμάτων και σύμφωνα με την έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο.
Η τιμή διάθεσης ή η τιμή κτήσης που καθορίζεται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο μπορεί να είναι χαμηλότερη από την πιο πρόσφατη τιμή κτήσης των μετοχών από το Ταμείο ή της  τρέχουσας τιμής αγοράς, εφόσον είναι σύμφωνες με το σκοπό του Ταμείου και την έκθεση της παραγράφου.
Στην περίπτωση πώλησης πακέτων μετοχών από το Ταμείο, ο Υπουργός Οικονομικών λαμβάνει τις σχετικές εκθέσεις και αποτιμήσεις και έχει δικαίωμα αρνησικυρίας αν η προτεινόμενη τιμή διάθεσης βρίσκεται εκτός του εύρους των αποτιμήσεων αυτών.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS