Με Καθαρό δανεισμό 101 εκατ. ευρώ και Αρνητικά 'Ιδια Κεφάλαια 20,18 εκατ. ευρώ...

Με Καθαρό δανεισμό 101 εκατ. ευρώ και Αρνητικά 'Ιδια Κεφάλαια 20,18 εκατ. ευρώ...
Επισήμανση Ορκωτών για ουσιώδη αβεβαιότητα... 
Με Καθαρό δανεισμό 101 εκατ. ευρώ και Αρνητικά 'Ιδια Κεφάλαια 20,18 εκατ. ευρώ...

ΧΡΗΣΗ 2017:
Ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΣΙΔΜΑ το 2017 διαμορφώθηκε στα €123,5 εκ., έναντι €104,2 εκ. το 2016, ή 18,6% υψηλότερα, ενώ μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας στα € 155,4 εκ. έναντι € 132,5 εκ. αυξημένος δηλαδή κατά 17,3% σε σχέση με αυτόν του προηγούμενου χρόνου.
 • Επιπλέον, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 5,8 εκ. από € 4,9 εκ. το 2016, κυρίως λόγω αύξησης των λοιπών εσόδων και ταυτόχρονης μείωσης των λοιπών εξόδων. Τέλος τα αποτελέσματα προ φόρων παρουσίασαν ζημιά ύψους € 2,6 εκ. βελτιωμένη κατά 40% , ή € 1,7 εκ., σε σχέση με την αντίστοιχη
  περυσινή περίοδο, λαμβάνοντας υπόψη τις αρνητικές αναπροσαρμογές των παγίων της ΣΙΔΜΑ του 2016.
 • Η επανεκτίμηση της αξίας των παγίων στις 31/12/2016, είχε ως αποτέλεσμα, οι αρνητικές αναπροσαρμογές που ανήλθαν σε € 1,2 εκ., να επηρεάζουν την κατάσταση αποτελεσμάτων της περυσινής χρήσης. Χωρίς τις αρνητικές αναπροσαρμογές, οι ζημιές του 2017 μειώθηκαν σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά κατά 16%, ή € 0,5 εκ., βελτιώνοντας για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά τα αποτελέσματα του Ομίλου.
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις  7.064.122 Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις  46.031.795 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση  56.300.438 =ΣΥΝΟΛΟ 109,4 εκατ. ευρώ. Η ρευστότητα του Ομίλου ανήλθε στα € 8,3 εκ. στο τέλος του έτους από € 7,3 εκ. το 2016.
 • ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 109,4 - 8,3 εκατ. ευρώ= 101,1 εκατ. ευρώ.
Η Διοίκηση της εταιρείας προέβη τα τελευταία χρόνια σε μία σειρά ενεργειών που αφορούσαν αφενός μεν το δραστικό περιορισμό του κόστους λειτουργίας και αφετέρου την ενδυνάμωση της δομής των λειτουργικών δραστηριοτήτων του. Η μείωση κόστους που επετεύχθη από την έναρξη της κρίσης ξεπερνά το 30%. Αφορά δε τη μείωση των δαπανών αμοιβών και εξόδων, την αναδιάρθρωση δομών και τον περιορισμό υποστηρικτικών δαπανών, χωρίς να επηρεαστεί η ομαλή λειτουργία του.

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (20.184.573) από (17.749.286). Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 210 άτομα από 205 το 2016 και για αμοιβές μελών ΔΣ και δ/ντικών στελεχών κατεβλήθη το ποσό των 721.579 ευρώ από 779.248 ευρώ το 2016.
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
 • ΤΙΜΗ: 0,3580 ευρώ
 • Κ/ΦΣΗ: 3,65 εκατ. ευρώ.
ΔιάστημαΕλάχιστη τιμήΜέγιστη τιμήΜεταβολή %
7 ημερών 0,358 0,358 0,00
30 ημερών 0,320 0,400 -10,50
3 μηνών 0,280 0,400 -5,79
6 μηνών 0,280 0,460 0,00
12 μηνών 0,240 0,600 15,86

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ: Ουσιώδης αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας - Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 8.31.3 επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, όπου περιγράφεται το θέμα ότι λόγω των συσσωρευμένων ζημιών, το σύνολο της αξίας των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας έχει καταστεί αρνητικό και συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920.
 • Επιπλέον, το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας και του Ομίλου υπερβαίνει τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών τους στοιχείων κατά ποσό € 55,1 εκ. και € 63,1 εκ. αντίστοιχα.
 • Επίσης στην ίδια σημείωση αναφέρεται ότι η Εταιρεία βρίσκεται σε συζητήσεις με τις  τράπεζες με σκοπό την αναδιοργάνωση υφιστάμενων τραπεζικών υποχρεώσεών της συνολικού ποσού € 56,2 εκ.
 • Όπως αναφέρεται στη σημείωση 8.31.3, τα γεγονότα αυτά υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας η οποία ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Η Γνώμη μας δεν τροποποιείται σε σχέση με το θέμα αυτό.
http://www.bankingnews.gr

Δ.Ν.


Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/vhosts/bankingnews.gr/httpdocs/modules1.php on line 371


Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/vhosts/bankingnews.gr/httpdocs/modules1.php on line 372
01/01/1970 - 05:00


Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/vhosts/bankingnews.gr/httpdocs/modules1.php on line 371


Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/vhosts/bankingnews.gr/httpdocs/modules1.php on line 372
01/01/1970 - 05:00


Notice: Undefined offset: 2 in /var/www/vhosts/bankingnews.gr/httpdocs/modules1.php on line 371


Notice: Undefined offset: 2 in /var/www/vhosts/bankingnews.gr/httpdocs/modules1.php on line 372
01/01/1970 - 05:00


Notice: Undefined offset: 3 in /var/www/vhosts/bankingnews.gr/httpdocs/modules1.php on line 371


Notice: Undefined offset: 3 in /var/www/vhosts/bankingnews.gr/httpdocs/modules1.php on line 372
01/01/1970 - 05:00

BREAKING NEWS