Τεχνική Ολυμπιακή: Νέο Δ.Σ. εξέλεξε η μετ’ αναβολή Τακτική Γενική Συνέλευση

Τεχνική Ολυμπιακή: Νέο Δ.Σ. εξέλεξε η μετ’ αναβολή Τακτική Γενική Συνέλευση
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε η μετ’ αναβολή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τεχνική Ολυμπιακή
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε η σημερινή (18/7/2018) μετ’ αναβολή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Τεχνική Ολυμπιακή.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία Τεχνική Ολυμπιακή A.E. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, ότι την 18η Ιουλίου 2018 και ώρα 11:00 πραγματοποιήθηκε η μετ’ αναβολή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.
Παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δι αντιπροσώπου, μέτοχοι εκπροσωπούντες 27.710.439 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 68,09% επί συνόλου 40.693.350 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.
Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Ν. 3884/2010, παρουσιάζονται κατωτέρω:
Θέμα 5ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Αριθμός ψήφων υπέρ: 27.425.589 (ποσοστό 98,97% των συμμετεχόντων, 67,40% του μετοχικού κεφαλαίου).
Αριθμός ψήφων κατά: 284.850 (ποσοστό 1,03% των συμμετεχόντων, 0,70% του μετοχικού κεφαλαίου).
Με βάση την εν λόγω ψηφοφορία, εκλέχθηκαν οι κάτωθι:
Α. Εκτελεστικά και μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ.:
Κων/νος Στέγγος του Ανδρέα, Διπλ. Πολ. Μηχανικός – Ε.Δ.Ε., Ζωή συζ. Κων/νου Στέγγου, Διπλ. Τοπογράφος Μηχανικός – Ε.Δ.Ε, Ανδρέας Στέγγος του Κων/νου, Διπλ. Πολ. Μηχανικός – Ε.Δ.Ε., Γεώργιος Στέγγος του Κων/νου, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός – Ε.Δ.Ε, Στυλιανή Στέγγου του Κων/νου, Διπλ. Πολ. Μηχανικός – Ε.Δ.Ε, Μαριάννα Στέγγου του Κων/νου, Διπλ. Πολ. Μηχανικός – Ε.Δ.Ε, Χρυσή Στέγγου του Κων/νου, Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός – Ε.Δ.Ε., Αθανάσιος Κλαπαδάκης του Νικολάου, Πολ. Μηχανικός – Ε.Δ.Ε. και Ανδρέας Ρόκκος του Γουΐδου, Οικονομολόγος.
Β. Ανεξάρτητα (Μη Εκτελεστικά) Μέλη Δ.Σ.:
Σπυρίδων Μαγκλιβέρας του Ευαγγέλου, Οικονομολόγος και Δημήτριος Βασιλόπουλος του Αλεξάνδρου, Οικονομολόγος.
Όλα τα παραπάνω μέλη του νέου Δ.Σ. είναι ελληνικής υπηκοότητας και τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002.
Θέμα 6ο: Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 Ν. 4449/2017.
Αριθμός ψήφων υπέρ: 27.547.439 (ποσοστό 99,41% των συμμετεχόντων, 67,70% του μετοχικού κεφαλαίου).
Αριθμός ψήφων κατά: 163.000 (ποσοστό 0,59% των συμμετεχόντων, 0,40% του μετοχικού κεφαλαίου).
Με βάση την εν λόγω ψηφοφορία, εκλέχθηκε Επιτροπή Ελέγχου αποτελούμενη από τους: Αντώνιο Πολυκανδριώτη του Νικολάου, Οικονομολόγο, Σπυρίδωνα Μαγκλιβέρα του Ευαγγέλου, Οικονομολόγο, ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας και Δημήτριο Βασιλόπουλο του Αλεξάνδρου, Οικονομολόγο, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας.
Όλα τα παραπάνω μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου, είναι ελληνικής υπηκοότητας και πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS