Φάρμα Κουκάκη: Προσδοκίες για ακόμη υψηλότερες επιδόσεις το 2018

Φάρμα Κουκάκη: Προσδοκίες για ακόμη υψηλότερες επιδόσεις το 2018
Με ρυθμό 12% «τρέχουν» οι πωλήσεις της γαλακτοβιομηχανίας
Περαιτέρω αύξηση πωλήσεων, αν και όχι με τον διψήφιο ρυθμό που ανέμενε, σημείωσε το 2017 η γαλακτοβιομηχανία Φάρμα Κουκάκη, η οποία προσδοκά ότι θα επιτύχει ακόμη υψηλότερες επιδόσεις το 2018. Κατά το πρώτο τετράμηνο του τρέχοντος έτους σημείωσε αύξηση πωλήσεων 12%. 
Η επιχείρηση ιδρύθηκε ως Α.Ε. τον Φεβρουάριο του 2002, ενώ προϋπήρχε με άλλη νομική μορφή από το 1977, ως πρότυπη αγελαδοτροφική μονάδα.

Καθετοποιήθηκε το 1999, αποκτώντας μονάδα παστερίωσης γάλακτος. Το 2009 δημιούργησε σύγχρονες, μεγάλες εγκαταστάσεις με βιομηχανικά και συναφή κτίρια 5.185 τ.μ. στην περιοχή Κάτω Απόστολοι στον νομό Κιλκίς, όπου και εδρεύει. Το 2011 άρχισε εξαγωγική δραστηριότητα στην Ιταλία, που συνεχίστηκε στη Γαλλία. Συμμετέχει σε δυο ετερόρυθμες εταιρείες μικρού μεγέθους, ιδιοκτησίας μετόχων της. Διαθέτει υποκατάστημα – κέντρο διανομής με κτίρια 1.835 τ.μ. στη Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης και ποιμνιοστάσιο 4.915 τ.μ. στην περιοχή των βιομηχανικών της εγκαταστάσεων. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Κιλκίς.

Παράγει λευκό και σοκολατούχο γάλα, γιαούρτια και επιδόρπια, τυρί φέτα και ημίσκληρο τυρί, αριάνι, κεφίρ, βούτυρο, κρέμα γάλακτος και χυμούς εσπεριδοειδών.
Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία το 2017, ολοκληρώνοντας τη 15η οικονομική χρήση με την παρούσα νομική μορφή της, κατέγραψε ρεκόρ πωλήσεων. Συγκεκριμένα, παρουσίασε:
  • Πωλήσεις 25,87 εκατ. ευρώ (+7,8% ή +1,87 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με εκείνες του 2016).
  • Μεικτά κέρδη 10,59 εκατ. ευρώ (+8% ή +0,79 εκατ. ευρώ). 
– Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 3,90 εκατ. ευρώ (-5,3% ή -0,22 εκατ. ευρώ). Κέρδη προ φόρων 2,22 εκατ. ευρώ (-6,1% ή -0,14 εκατ. ευρώ) Κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 1,56 εκατ. ευρώ (-13,8% ή -0,25 εκατ. ευρώ).
Η αύξηση των πωλήσεων της εταιρείας συνοδεύτηκε, όπως εκτιμάται, από διεύρυνση του μεριδίου της στην ελληνική αγορά γιαουρτιού. Το 97,4% των εσόδων της (25,21 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 2,6% (0,66 εκατ. ευρώ) από εμπορικές και παροχή υπηρεσιών. Οι εξαγωγές της ήταν ύψους 0,86 εκατ. ευρώ (3,3% των πωλήσεων), αυξημένες κατά 75,2%.

Η κερδοφορία της υπονομεύτηκε από το γεγονός ότι αναγκάστηκε, λόγω απωλειών, να σχηματίσει νέα πρόβλεψη απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων 0,44 εκατ. ευρώ και καταστροφής αποθεμάτων 0,37 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά έκτακτα, μη επαναλαμβανόμενα έξοδά της ήταν ύψους 1,54 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,02 εκατ. ευρώ.

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της επιχείρησης ενισχύθηκε οριακά στο 40,9%, από 40,8% το 2016.

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 1,11 εκατ. ευρώ (0,99 εκατ. ευρώ το 2016) και χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα 0,66 εκατ. ευρώ (0,76 εκατ. ευρώ το 2016).

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 29,7% και 20,8%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 8,6% και τα καθαρά κέρδη το 6%. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) υποχώρησε σε 15%, αντί 16,9% το 2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 7,1% (+1,71 εκατ. ευρώ). Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 3,33 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2017, όπως και εκείνα της χρήσης 2016, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων βάσει του ν. 4308/2014. 
Στις 31.12.2017 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας περιελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά 1,31 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 7,98 εκατ. ευρώ (7,02 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 30,7% (28,9% στις 31.12.2016) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 26,03 εκατ. ευρώ (24,31 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).
Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2017 ανερχόταν σε 14,23 εκατ. ευρώ, έναντι 13,93 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016. Στη διάρκεια του 2017 η επιχείρηση υλοποίησε πάγιες επενδύσεις αξίας 1,38 εκατ. ευρώ, έναντι 2,84 εκατ. ευρώ το 2016 και συνολικά 5,10 εκατ. ευρώ την τελευταία τριετία. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 1,05 εκατ. ευρώ, από υψηλότερες επιχορηγήσεις που της είχαν καταβληθεί στο παρελθόν για την απόκτηση παγίων. Συμμετείχε με 0,01 εκατ. ευρώ και ποσοστό 98% στις ετερόρυθμες εταιρείες Αθ. Κουκάκης & Σία και Κυρά Ολγα & Σία.

Συγχρόνως, το κεφάλαιο κίνησής της ήταν θετικό. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (11,52 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 1,04 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2018 υποχρεώσεών της (10,48 εκατ. ευρώ), αντανακλώντας ενισχυμένη ρευστότητα. Στο τέλος της χρήσης η επιχείρηση βαρυνόταν με κατά 54% μακροπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό συνολικού ύψους 9,18 εκατ. ευρώ, έναντι 8,53 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης 2016 (+7,6% ή +0,65 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 1,35 εκατ. ευρώ (0,53 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Επί των ακινήτων της είχαν εγγραφεί προσημειώσεις υποθήκης 5,65 εκατ. ευρώ υπέρ της Eurobank και της Τράπεζας Πειραιώς για εξασφάλιση δανείων τους. Οι πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένων προβλέψεων, ήταν ύψους 18,05 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 0,76 εκατ. ευρώ (+4,4%).

Η Φάρμα Κουκάκη έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Αθ. Κ. Κουκάκη και αντιπρόεδρο τον Δημ. Κ. Κουκάκη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2017 απασχόλησε κατά μέσον όρο 94 εργαζόμενους, έναντι 101 το 2016. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 2,57 εκατ. ευρώ, έναντι 2,46 εκατ. ευρώ το 2016. Για αμοιβές της κατηγορίας διοικητικά-διευθυντικά στελέχη χορήγησε 0,27 εκατ. ευρώ, έναντι 0,24 εκατ. ευρώ το 2016. Από τα κέρδη του 2016 διέθεσε το 2017 στους μετόχους της μέρισμα 0,60 εκατ. ευρώ. Το αντίστοιχο μέρισμα από τα κέρδη της χρήσης 2017 ανέρχεται σε 1,35 εκατ. ευρώ και με αυτό θα συμψηφιστεί δάνειό της προς μετόχους της ποσού 0,55 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2017 αντιστοιχούν σε 41.470 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη της προ φόρων ήταν ίσα προς 23.660 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Οι στόχοι της για το 2018 περιλαμβάνουν την αύξηση των πωλήσεων κατά 10%, την επίτευξη εξαγωγικών εσόδων άνω των 1,5 εκατ. ευρώ και την υλοποίηση εντός του έτους τουλάχιστον του 40% νέου επενδυτικού προγράμματος ύψους 5 εκατ. ευρώ, που ξεκίνησε το 2017. Με τις επενδύσεις που έχει υλοποιήσει έχει αυξήσει ιδίως την παραγωγική δυναμικότητας της μονάδας παραγωγής γιαουρτιών της.

Με δεδομένη, εκτός απροόπτου, τη μείωση των μη επαναλαμβανόμενων δαπανών της, αναμένεται ενίσχυση της κερδοφορίας της, σε συνδυασμό με συγκράτηση του τραπεζικού δανεισμού της και βελτίωση του κεφαλαίου κίνησης. Οι λειτουργικές ταμειακές ροές της το 2017 ήταν ύψους 2,29 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 24,6%. Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2009.

http://www.inr.gr
ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ Α.Ε. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (Συνοπτικά στοιχεία)
  2017
(χιλ. ευρώ)
2016
(χιλ. ευρώ)
± % Διαφορά
(χιλ. ευρώ)
2015
(χιλ. ευρώ)
2014
(χιλ. ευρώ)
2005-2017
Άθροισμα     Μ.Ο.
(χιλ. ευρώ)
Πάγιο ενεργητικό 14.503 14.260 2 243 12.494 12.857 133.801 10.292
Λοιπό ενεργητικό 11.523 10.052 15 1.471 8.685 8.664 96.770 7.444
Σύνολο ενεργητικού 26.026 24.312 7 1.714 21.179 21.521 230.571 17.736
Ίδια κεφάλαια 7.979 7.020 14 959 5.426 5.179 57.546 4.427
Μ/Μ χρέος 7.566 7.276 4 290 6.892 6.803 71.290 5.484
Βραχυπρόθεσμο 10.481 10.016 5 465 8.861 9.539 101.735 7.826
Σύνολο παθητικού 26.026 24.312 7 1.714 21.179 21.521 230.571 17.736
Πωλήσεις 25.874 24.000 8 1.874 21.251 21.834 197.967 15.228
Μεικτό κέρδος 10.588 9.801 8 787 7.829 7.588 72.832 5.602
EBITDA 3.898 4.118 -5 -220 2.239 2.723 25.572 1.967
EBIT 2.879 3.127 -8 -248 1.171 1.777 14.392 1.107
Κέρδος προ φόρων 2.224 2.368 -6 -144 414 958 5.988 461
Φόροι 665 559 19 106 167 204 2.022 156
Καθαρό κέρδος 1.559 1.809 -14 -250 247 754 3.966 305
 
Μεικτό περιθώριο 40,9 40,8 0 0,1 36,8 34,8 36,8 36,8
Περιθώριο EBITDA 15,1 17,2 -12 -2,1 10,5 12,5 12,9 12,9
Περιθώριο EBIT 11,1 13,0 -15 -1,9 5,5 8,1 7,3 7,3
Περιθώριο κέρδους π.φ. 8,6 9,9 -13 -1,3 1,9 4,4 3,0 3,0
Καθαρό περιθώριο 6,0 7,5 -20 -1,5 1,2 3,5 2,0 2,0
Ιδια/Συνολικά κεφάλαια 30,7 28,9 6 1,8 25,6 24,1 25,0 25,0
Ξένα/Συνολικά κεφάλαια 69,3 71,1 -3 -1,8 74,4 75,9 75,0 75,0
Μεικτή απόδοση ιδίων 29,7 38,1 -22 -8,4 7,8 18,5 10,4 10,4
Καθαρή απόδοση ιδίων 20,8 29,1 -29 -8,3 4,7 14,6 6,9 6,9
EBITDA/Ενεργητικό 15,0 16,9 -11 -1,9 10,6 12,7 11,1 11,1
http://www.bankingnews.gr/

Δ.Ν.


Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/vhosts/bankingnews.gr/httpdocs/modules1.php on line 371


Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/vhosts/bankingnews.gr/httpdocs/modules1.php on line 372
01/01/1970 - 05:00


Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/vhosts/bankingnews.gr/httpdocs/modules1.php on line 371


Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/vhosts/bankingnews.gr/httpdocs/modules1.php on line 372
01/01/1970 - 05:00


Notice: Undefined offset: 2 in /var/www/vhosts/bankingnews.gr/httpdocs/modules1.php on line 371


Notice: Undefined offset: 2 in /var/www/vhosts/bankingnews.gr/httpdocs/modules1.php on line 372
01/01/1970 - 05:00


Notice: Undefined offset: 3 in /var/www/vhosts/bankingnews.gr/httpdocs/modules1.php on line 371


Notice: Undefined offset: 3 in /var/www/vhosts/bankingnews.gr/httpdocs/modules1.php on line 372
01/01/1970 - 05:00

BREAKING NEWS