Νέα εισαγωγή στο ΧΑ μετά από αποχώρηση δεκάδων εταιρειών – Ποια είναι η CNL που ξεκινάει δημόσια εγγραφή

Νέα εισαγωγή στο ΧΑ μετά από αποχώρηση δεκάδων εταιρειών – Ποια είναι η CNL που ξεκινάει δημόσια εγγραφή
Πρόκειται για μικρή εταιρεία με αριθμό μετοχών κάτω από 1 εκατ. ευρώ και αποτίμηση κάτω των 10 εκατ. ευρώ
Μετά από σειρά εταιρειών που έφυγαν από το ΧΑ, με πρόσφατες τις Κορρές και Αιολική, το ΧΑ, αναμένεται να υποδεχθεί μία μικρή εταιρεία και να ανοίξει έτσι εκ νέου τον κύκλο των νέων εισαγωγών.
Οι τελευταίες «έμμεσες» εισαγωγές ήταν των ΑΔΜΗΕ, BriQ, Cenergy, ενώ θα πρέπει να ανατρέξουμε στο 2016 και 2014 για να βρούμε εισαγωγές όπως των Intercontinental International και ΕΛΤΕΧ Άνεμος.
Η CNL αποτελεί την πρώτη Ανώνυμη Εταιρεία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών στην Ελλάδα, έχοντας συσταθεί τον Ιούλιο του 2014.
Σκοπός της είναι η συμμετοχή στο κεφάλαιο μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω της επένδυσης σε ομολογιακά δάνεια και έχει 33 υφιστάμενους μετόχους.
Η επενδυτική στρατηγική συνίσταται στην επίτευξη ελκυστικών αποδόσεων με περιορισμένη ανάληψη ρίσκου (8%-10%).
Ουσιαστικά αφορά βραχυχρόνια χρηματοδότηση (4-12 μήνες) μέσω ομολογιακών δανείων με έμφαση στην πιστοληπτική αξιολόγηση και τη διαχείριση κινδύνων μέσω ισχυρών εξασφαλίσεων.
Όλα τα Ομολογιακά δάνεια στα οποία έχει επενδύσει είναι βραχυπρόθεσμης λήξης, με μέσο σταθμισμένο επιτόκιο 8,99% την 31.12.2017.
Αντίστοιχα, την 31.12.2016 το μέσο σταθμικό επιτόκιο ανήλθε σε 9,75%.
Στο ενημερωτικό αναφέρεται πως η εταιρεία επενδύει σε ομόλογα επιχειρήσεων που λόγω της οικονομικής ύφεσης αντιμετωπίζουν δυσκολία εξεύρεσης τραπεζικής χρηματοδότησης. Σε περίπτωση βελτίωσης των οικονομικών συνθηκών ενδέχεται να μειωθούν τα επιτόκια των ομολογιακών δανείων και κατά συνέπεια τα έσοδα της εταιρείας.
Η Δημόσια Προσφορά θα ξεκινήσει την Τρίτη 24.7.2018 και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 26.7.2018.
Θα έχει προηγηθεί η ανακοίνωση για το εύρος τιμών σήμερα Δευτέρα.
Η διαπραγμάτευση της μετοχής θα ξεκινήσει στις 31/7, ενώ η τιμή διάθεσης θα έχει ήδη ανακοινωθεί από τις 26/7.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την Δημόσια Προσφορά, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης θα ανέλθουν τουλάχιστον σε 4 εκατ. ευρώ με έκδοση 400 χιλ. μετοχών, και μετά την αφαίρεση των σχετικών δαπανών, ύψους περίπου 300 χιλ. ευρώ, θα επενδυθούν σε ομόλογα που θα εκδοθούν από ΜμΕ.
Το σύνολο των αντληθέντων κεφαλαίων αναμένεται ότι θα διατεθεί έως την 31.12.2018.
Η Εταιρεία ήδη εξετάζει δυνητικές επενδύσεις σε πάνω από 12 εκδόσεις νέων ομολογιακών δανείων τους επόμενους 3 έως 5 μήνες, συνολικού ύψους άνω των 6,2 εκατ. ευρώ.
Τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας ανήλθαν σε 2,44 εκατ. ευρώ την 31.12.2017 έναντι 2,3 εκατ. ευρώ την 31.12.2016 και 794.394 ευρώ την 31.12.2015.
Η αύξηση των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας την 31.12.2016 σε σχέση με την 31.12.2015 οφείλεται στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποίησε η Εταιρεία κατά τη χρήση 2016, ύψους 1,5 εκατ. ευρώ.
Επισημαίνεται ότι, την 16.2.2018 ολοκληρώθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, ύψους 1.605.760 ευρώ με την έκδοση 154.400 νέων μετοχών με Τιμή Διάθεσης 10,4 ευρώ.
Η Εταιρεία δεν έχει καταβάλει μερίσματα για τις χρήσεις 2015-2016, ενώ η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την 2.4.2018 αποφάσισε τη διανομή καθαρού μερίσματος για τη χρήση 2017 ύψους 0,10 ευρώ ανά μετοχή που διενεμήθη από τα κέρδη της χρήσης 2017.
Κατά τη διάρκεια του 2017, η εταιρεία μας παρουσίασε συνολικά έσοδα 222.037 ευρώ από τόκους και προμήθειες  και κέρδη προ φόρων 137.261 ευρώ.
Εντός της χρήσης 2017, η εταιρεία επένδυσε σε 13 νέες εκδόσεις ομολογιακών δανείων, ενώ αποπληρώθηκαν επιτυχώς 9 ομολογιακά δάνεια στα οποία είχε επενδύσει εντός του 2016 και 2017.
Έτσι, στις 31/12/2017 η εταιρεία είχε ενεργές επενδύσεις σε 10 ομολογιακά δάνεια ισάριθμων εταιρειών.
Μεταξύ των εταιρειών που έχει επενδύσει και η γνωστή εισηγμένη με πολλά οικονομικά προβλήματα, Υalco.
Είχε τοποθετήσει 500 χιλ. ευρώ με διάρκεια 1 έτους το οποίο και αποπληρώθηκε και τώρα έχει επενδύσει ξανά 250 χιλ. ευρώ έχοντας λάβει προσωπικές εγγυήσεις, εκχώρηση απαιτήσεων πελατών και ενεχυριασμένο λογαριασμό εκδότη.Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com 

www.bankingnews.gr

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS